За ор­га­ні­чним сце­на­рі­єм

На­ве­де­но ре­зуль­та­ти на­у­ко­во-ви­ро­бни­чої пе­ре­вір­ки осін­ньо­го бло­ку те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці ози­мої за умо­ви істо­тно­го де­фі­ци­ту ґрун­то­вої во­ло­ги

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво - ОЛЕ­КСАНДР ЖУЙКОВ, д-рс.-г. на­ук, про­фе­сор Хер­сон­ський дер­жав­ний аграр­ний уні­вер­си­тет Спі­вав­тор: Олег Бу­лах

Клі­ма­ти­чні транс­фор­ма­ції, що є все більш ха­ра­ктер­ни­ми для зо­ни Пів­ден­но­го Сте­пу й по­ля­га­ють у про­гре­сив­ній не­рів­но­мір­но­сті роз­по­ді­лу атмо­сфер­них опа­дів упро­довж ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду, зму­шу­ють і на­у­ков­ців, і ви­ро­бни­ків від­шу­ку­ва­ти но­ві рі­ше­н­ня, зда­тні за­до­воль­ни­ти біо­ло­гі­чні та еко­ло­гі­чні ви­мо­ги куль­тур­них ро­слин. На­сам­пе­ред це сто­су­є­ться во­ло­го­за­без­пе­че­но­сті як чин­ни­ка, що тра­ди­цій­но ви­хо­дить на пер­ший план за умо­ви ве­де­н­ня го­спо­да­рю­ва­н­ня в зо­ні ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства — Пів­ден­но­му Сте­пу. На жаль, все оче­ви­дні­ше про­сте­жу­є­ться тен­ден­ція, згі­дно з якою на­віть куль­ту­ри ози­мої гру­пи все ча­сті­ше по­тра­пля­ють у та­кі гі­дро­тер­мі­чні умо­ви, що аб­со­лю­тно не га­ран­ту­ють отри­ма­н­ня Рис. Три­ва­лість пе­рі­о­ду сів­ба-схо­ди пше­ни­ці ози­мої м’якої за­ле­жно від те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, діб (се­ре­днє за го­спо­дар­ства­ми)

ран­ніх дру­жніх схо­дів за сів­би в опти­маль­ні тер­мі­ни, і, як на­слі­док, не­спри­я­тли­ві умо­ви пер­шої по­ло­ви­ни он­то­ге­не­зу від схо­дів і до при­пи­не­н­ня осін­ньої ве­ге­та­ції, що не мо­же не по­зна­чи­ти­ся не­га­тив­но на за­галь­них по­ка­зни­ках про­ду­ктив­но­сті ози­мо­го ге­кта­ра.

Утім, май­же не за­лу­че­ним до ар­се­на­лу сіль­го­спви­ро­бни­ків ре­зер­вом опти­мі­за­ції ха­ра­кте­ру про­хо­дже­н­ня по­ча­тко­вих фаз ро­сту й роз­ви­тку ози­мої пше­ни­ці в умо­вах де­фі­ци­ту ґрун­то­вої во­ло­ги та пре­син­гу ком­пле­ксу шко­до­чин­них ор­га­ні­змів є еле­мен­ти біо­ло­гі­за­ції те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня за­зна­че­ної куль­ту­ри.

На­дій­но три­ма­ють обо­ро­ну

У го­спо­дар­ствах Хер­сон­ської обла­сті, де в се­зон 2018/19 рр. на по­ча­тку опти­маль­них стро­ків про­ве­де­н­ня сів­би пше­ни­ці ози­мої скла­ли­ся аб­со­лю­тно не­спри­я­тли­ві умо­ви для отри­ма­н­ня га­ран­то­ва­них схо­дів куль­ту­ри (во­ло­гість ґрун­ту в ша­рі 0–10 см ста­но­ви­ла 54–69% до­ста­тньої), ми за­кла­ли по­льо­ві до­слі­ди з ви­вче­н­ня впли­ву еле­мен­тів ор­га­ні­чної те­хно­ло­гії на фе­но­ло­гі­чні, біо­ме­три­чні, про­ду­ктив­ні та які­сні по­ка­зни­ки пше­ни­ці ози­мої. За­зна­че­на те­хно­ло­гія ґрун­ту­є­ться на за­сто­су­ван­ні жи­вих куль­тур ба­кте­рій Bacillus subtilis і Bacillus stearothermophilus у ком­пле­ксі з хе­ла­тни­ми мі­кро­до­бри­ва­ми. За­зна­че­ні мі­кро­ор­га­ні­зми є одни­ми з про­від­них про­ка­рі­от із по­гля­ду мо­ле­ку­ляр­ної та клі­тин­ної біо­ло­гії. Чу­до­ва ге­не­ти­чна по­да­тли­вість і ба­ци­ли від­но­сно ве­ли­ко­го роз­мі­ру за­без­пе­чу­ють зру­чність про­це­су до­слі­дже­н­ня їхньої фі­зіо­ло­гі­чної актив­но­сті за всі­ма мо­жли­ви­ми аспе­кта­ми. Ці ви­ди є облі­га­тни­ми ае­ро­ба­ми, про­те ми вста­но­ви­ли, що за на­яв­но­сті ніт­ра­тів або глю­ко­зи во­ни мо­жуть бу­ти як ае­ро­бом, так і ана­е­ро­бом, що ро­бить їх фа­куль­та­тив­ни­ми ана­е­ро­ба­ми. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ні в те­хно­ло­гії ви­ди мо­жуть утво­рю­ва­ти ен­до­спо­ри, і це до­зво­ляє їм ви­три­му­ва­ти екс­тре­маль­ні тем­пе­ра­ту­ри, а та­кож по­рів­ня­но су­хі се­ре­до­ви­ща. В при­ро­дно­му се­ре­до­ви­щі по­пу­ля­ції за­зна­че­них мі­кро­ор­га­ні­змів є скрізь: у при­зем­них ша­рах по­ві­тря, верх­ніх ша­рах ґрун­ту, ро­сли­нах, а та­кож у ро­слин­них реш­тках.

До го­лов­них осо­бли­во­стей цих ба­кте­рій на­ле­жить зда­тність при­гні­чу­ва­ти хво­ро­бо­твор­ні мі­кро­ор­га­ні­зми в ґрун­ті шля­хом кон­ку­рен­тно­го ін­гі­бі­ю­ва­н­ня та ге­не­ра­ції на­ту­раль­них ан­ти­біо­ти­чних спо­лук. Так, зокре­ма, сін­на па­ли­чка Bacillus subtilis, утво­рю­ю­чи рі­зо­ї­дні ком­пле­кси на ко­ре­не­вій си­сте­мі куль­тур­ної ро­сли­ни, син­те­зує ба­га­то фі­зіо­ло­гі­чно актив­них спо­лук на­сам­пе­ред фер­мен­тів і фі­то­гор­мо­нів. І що є най­ва­жли­ві­шим, про­ду­ктом нор­маль­ної жит­тє­ді­яль­но­сті цьо­го мі­кро­ор­га­ні­зму є то­кси­чна для па­то­ген­них ба­кте­рій і гри­бів ба­кте­рій спо­лу­ка, що зве­ться суб­ти­лі­зин — з кла­су лі­по­пе­пти­дних ан­ти­біо­ти­ків гру­пи iturins.

Iturins має фун­гі­ци­дну актив­ність що­до ба­га­тьох па­то­ге­нів, та­ких як ої­ді­ум, ко­ре­не­ва гниль, фі­то­фто­ра, фу­за­рі­оз, чор­на плі­сня­ва, су­дин­ний ба­кте­ріоз, му­ко­ро­ві гни­лі, сі­ра гниль, ан­тра­кноз, ба­кте­рій­ний опік, си­не­гній­на па­ли­чка, ба­кте­рій­ний рак і на­віть про­ти не­ма­тод.

Сво­єю чер­гою, при­ро­дний ан­ти­біо­тик, що є про­ду­ктом жит­тє­ді­яль­но­сті ін­шої ба­кте­рії те­хно­ло­гі­чно­го ком­пле­ксу — Bacillus stearothermophilus, ефе­ктив­но кон­тро­лює чи­сель­ність і швид­кість роз­по­всю­дже­н­ня ін­ших шко­до­чин­них мі­кро­ор­га­ні­змів, бо вби­ває їх шля­хом пря­мо­го зни­ще­н­ня або зни­же­н­ня швид­ко­сті їх зро­ста­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.