Ми ство­рю­є­мо ін­но­ва­ції та пе­ре­тво­рю­є­мо їх на цін­но­сті для сві­ту

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво -

Чим гло­баль­ні­ша ме­та — тим дов­ший і скла­дні­ший шлях до неї. Для до­ся­гне­н­ня сво­єї ці­лі Яро­слав Ча­ба­нюк, до­ктор с.-г. на­ук, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор гру­пи ком­па­ній «БІОНОРМА», пра­цює по­над 17 ро­ків. Про те, чо­го вда­ло­ся до­сяг­ти, у чо­му осо­бли­вість біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів ви­ро­бни­ка та які пла­ни на май­бу­тнє Яро­слав Ча­ба­нюк роз­по­вів в ін­терв’ю на­шо­му жур­на­лу.

Па­не Яро­сла­ве, чо­му Ви обра­ли для сво­єї про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті са­ме сіль­сько­го­спо­дар­ську га­лузь?

— Ще в ди­тин­стві, ко­ли я ра­зом із ба­тьком, який був фер­ме­ром, пра­цю­вав у по­лі, мрі­яв пов’яза­ти свою май­бу­тню ро­бо­ту з біо­ло­гі­єю. У 2001 ро­ці за­кін­чив аграр­ний уні­вер­си­тет, отри­мав 23 ге­кта­ри зем­лі під ве­де­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті й роз­по­чав вла­сну спра­ву. Ми ви­ро- щу­ва­ли цукро­ві бу­ря­ки та зер­но­ві куль­ту­ри. На пер­ший по­гляд я був го­то­вий до цьо­го, бо знав­ся на те­о­рії й мав пра­кти­чний до­свід: у ви­ші отри­мав ґрун­тов­ну осві­ту з агро­но­мії, а ко­ли пра­цю­вав із ба­тьком, здо­був пра­кти­чні на­ви­чки. Про­те до­во­ди­ло­ся бу­ти ще й бух­гал­те­ром, управ­лін­цем, юри­стом і ме­не­дже­ром в ро­бо­ті з пар­тне­ра­ми. Бу­ло ду­же важ­ко, але те­пер ро­зу­мію: до­свід тих ро­ків роз­ши­рив мій сві­то­гляд, що на­да­лі до­по­мо­гло ме­ні ком­пле­ксно під­хо­ди­ти й до розв’яза­н­ня про­блем, і до стра­те­гі­чно­го пла­ну­ва­н­ня.

Па­ра­лель­но з на­ла­го­дже­н­ням ро­бо­ти го­спо­дар­ства Ви роз­ви­ва­ли­ся і як на­у­ко­вець?

— Так, я пра­цю­вав і на­вчав­ся: всту­пив до аспі­ран­ту­ри Ін­сти­ту­ту агро­еко­ло­гії і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня НААН.

У 2006-му за­хи­стив кан­ди­дат­ську ди­сер­та­цію за спе­ці­аль­ні­стю «Мі­кро­біо­ло­гія», а че­рез 10 ро­ків — до­ктор­ську — «Еко­ло­гія». Впро­ва­дже­н­ня роз­ро­бок на вла­сних по­лях, про­ве­де­н­ня до­слі­дів до­по­ма­га­ли пов’язу­ва­ти те­о­рію з пра­кти­кою. У 2007 ро­ці ви­рі­шив мас­шта­бу­ва­ти бі­знес — так на­ро­ди­ло­ся при­ва­тне під­при­єм­ство, яке по­ча­ло за­йма­ти­ся дистри­бу­ці­єю біо­ло­гі­чних про­ду­ктів.

Укра­ї­на зав­жди сла­ви­ла­ся на­у­ков­ця­ми, але ча­сто їхні роз­роб­ки так і за­ли­ша­ли­ся в сті­нах ла­бо­ра­то­рії. Зав­дя­ки чо­му вам вда­ло­ся вті­ли­ти свої роз­роб­ки у ви­ро­бни­цтво?

— Без­пе­ре­чно, в Укра­ї­ні існу­ють по­ту­жні шко­ли мі­кро­біо­ло­гів і біо­те­хно­ло­гів. У них зав­жди пов­но ідей, є роз­роб­ки, але да­ле­ко не всім вда­є­ться до­ве­сти їх до пра­кти­чно­го за­сто­су­ва­н­ня. Ми ви­рі­ши­ли пі­ти да­лі та по­ча­ти ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ідеї. Так Ри­зо­актив став пер­шою на­шою іде­єю, вті­ле­ною в жи­т­тя та за­сто­со­ва­ною на пра­кти­ці.

Ро­зви­ну­ти ще один на­прям ді­яль­но­сті ком­па­нії — на­у­ко­вий кон­сал­тинг — нам до­по­міг до­свід спіл­ку­ва­н­ня з фер­ме­ра­ми, зав­дя­ки яко­му ми зна­ли про їхні про­бле­ми та по­тре­би.

На яко­му ета­пі роз­ви­тку ком­па­нії ви ви­рі­ши­ли мас­шта­бу­ва­ти бі­знес? Яким са­ме йо­го уяв­ля­ли?

— У 2012–2014 ро­ках з’яви­ло­ся ро­зу­мі­н­ня, що по­трі­бно актив­ні­ше роз­ви­ва­ти вла­сні про­ду­кти, за­пу­ска­ти у ви­ро­бни­цтво та на­ро­щу­ва­ти йо­го об­ся­ги. Моє жит­тє­ве кре­до — шу­ка­ти по­зи­тив­ні мо­жли­во­сті у ко­жній си­ту­а­ції, про­яв­ля­ти ви­на­хі­дли­вість.

Та­кий під­хід до­по­міг ме­ні в роз­ши­рен­ні лі­ній­ки про­ду­ктів, а зго­дом — у роз­ви­тку ком­па­нії. З ча­сом ми ро­зумі­ли, що пра­цю­ва­ти­ме­мо ефе­ктив­ні­ше, якщо ко­жен на­пря­мок на­шої ді­яль­но­сті ви­ді­ли­мо в окре­мі ком­па­нії. Так утво­ри­ла­ся Гру­па ком­па­ній

У 2018 ро­ці Ри­зо­актив був ви­зна­ний най­по­ши­ре­ні­шим се­ред агро­го­спо­дарств із зе­мель­ним бан­ком до 1000 га

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.