Го­рох під зи­му

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво - Оде­ська дер­жав­на сіль­сько­го­спо­дар­ська до­слі­дна стан­ція НААН В’ЯЧЕСЛАВ СІЧКАР, д-р біол. на­ук Спі­вав­то­ри: Ру­слан Со­ло­мо­нов, Володимир Ти­шков­ський

Ви­ро­щу­ва­н­ня підзи­мо­вих сор­тів го­ро­ху не ли­ше по­зи­тив­но впли­ває на на­сту­пну в сі­во­змі­ні куль­ту­ру, а й дає змо­гу на­гро­ма­ди­ти біль­ше во­ло­ги для ози­ми­ни

Го­рох був і є про­від­ною зер­но­бо­бо­вою куль­ту­рою на­шої кра­ї­ни. Як за по­сів­ни­ми пло­ща­ми, так і ва­ло­ви­ми збо­ра­ми він по­сі­дає дру­ге мі­сце пі­сля сої. Про­те якщо соя вже має свою ста­біль­ну ні­шу в аграр­но­му ком­пле­ксі Укра­ї­ни, то го­рох тіль­ки на­ма­га­є­ться від­но­ви­ти втра­че­ні по­зи­ції.

З 2014 ро­ку по­сі­ви сої в Укра­ї­ні ко­ли­ва­ю­ться нав­ко­ло по­зна­чки 2 млн ге­кта­рів, а ва­ло­ві збо­ри ста­нов­лять близь­ко 4 млн тонн. Що ж до го­ро­ху, то у 2014 ро­ці ним бу­ло за­сі­я­но най­мен­шу пло­щу — 153, 5 тис. ге­кта­рів. Однак уже у 2016 ро­ці во­на зро­сла до 238,7 тис. ге­кта­рів, а у 2017-му май­же по­дво­ї­лась (416 тис. ге­кта­рів). По­то­чно­го се­зо­ну го­ро­ху за­сі­я­ли на то­го­рі­чно­му рів­ні.

Ва­жли­во за­зна­чи­ти про до­сить ви­со­кі по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті го­ро­ху в Укра­ї­ні. У 2015 ро­ці во­на ста­но­ви­ла 22,4 ц/га, у 2016-му —

31,3, у 2017-му — 26,5 ц/га. Тіль­ки цьо­го­річ уро­жай­ність зни­зи­ла­ся до 19 ц/га уна­слі­док жорс­тких по­су­шли­вих умов, які скла­ли­ся на біль­шій те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни, осо­бли­во у сте­по­вій зо­ні. Якщо взя­ти се­ре­дній уро­жай го­ро­ху в Укра­ї­ні за остан­ні 5 ро­ків, то він ста­но­вить 25,0 ц/га, що є одним із най­кра­щих у сві­ті.

Офі­цій­ні да­ні ООН (ФАО) свід­чать про те, що про­тя­гом 2014–2016 рр. основ­ні ви­ро­бни­ки го­ро­ху до­ся­гли та­ких рів­нів уро­жай­но­сті: Ка­на­да — 24,3 ц/га, Ро­сія — 18,3, Ін­дія — 9,5, Ки­тай — 14,5, США — 20,2, Укра­ї­на — 25,7 ц/га. Тож нам є, чим пи­ша­ти­ся.

Біль­шу ча­сти­ну одер­жа­но­го на­сі­н­ня (60– 70%) екс­пор­ту­ють го­лов­ним чи­ном до Ін­дії, Па­ки­ста­ну, Ту­реч­чи­ни й ін­ших кра­їн; зна­чну йо­го кіль­кість ви­ко­ри­сто­ву­ють усе­ре­ди­ні кра­ї­ни на хар­чо­ві по­тре­би. Не­зва­жа­ю­чи на пев­ні тру­дно­щі, що ви­ни­кли на­при­кін­ці ми­ну­ло­го та на по­ча­тку по­то­чно­го ро­ку в ре­а­лі­за­ції го­ро­ху в Ін­дію, все ж во­на бу­ла го­лов­ним ім­пор­те­ром цьо­го ви­ду на­сі­н­ня. У 2017–2018 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці (ли­пень-кві­тень) до Ін­дії бу­ло екс­пор­то­ва­но 41,9% укра­їн­сько­го го­ро­ху (303,8 тис. тонн). Та­ким чи­ном, ви­ро­щу­ва­н­ня го­ро­ху дає змо­гу сут­тє­во по­пов­ню­ва­ти ва­лю­тні над­хо­дже­н­ня в кра­ї­ну та за­без­пе­чу­ва­ти вла­сні по­тре­би у ви­со­ко­які­сних хар­чо­вих і кор­мо­вих біл­ко­вих про­ду­ктах.

Крім то­го, слід на­га­да­ти про ва­жли­вий по­зи­тив­ний вплив ро­слин го­ро­ху в сі­во­змі­ні. Чі­тко до­ве­де­но, що він зда­тний на­гро­ма­джу­ва­ти до 90–100 кг/га азо­ту в ді­ю­чій ре­чо­ви­ні на ко­жно­му ге­кта­рі по­сі­ву. Основ­на кіль­кість цьо­го еле­мен­та ви­тра­ча­є­ться на фор­му­ва­н­ня вла­сної вро­жай­но­сті, але ча­сти­на за­ли­ша­є­ться в ґрун­ті й за­сво­ю­є­ться ін­ши­ми куль­ту­ра­ми, які йдуть за ним у сі­во­змі­ні. З огля­ду на це го­рох є най­кра­щим по­пе­ре­дни­ком для ве­ли­ко­го на­бо­ру куль­тур, осо­бли­во ози­мої пше­ни­ці. До­слі­дже­н­ня­ми на­у­ко­вих уста­нов і ви­ро­бни­чою пра­кти­кою до­ве­де­но, що сів­ба ози­мої пше­ни­ці по го­ро­ху дає та­кі са­мі вро­жаї, як і пі­сля чор­но­го па­ру. Го­рох ра­но звіль­няє по­ле, що дає мо­жли­вість до осе­ні на­гро­ма­ди­ти зна­чну кіль­кість во­ло­ги, до­бре під­го­ту­ва­ти ґрунт, вча­сно ви­сі­я­ти ози­му пше­ни­цю й одер­жа­ти до­брі схо­ди.

Та­ка тен­ден­ція чі­тко про­яв­ля­є­ться в США — у пше­ни­чно­му по­ясі на те­ри­то­рії Ве­ли­ких рів­нин. Ця зо­на ду­же по­ді­бна до на­шо­го Сте­пу за кіль­кі­стю опа­дів, але має обме­же­ні­шу три­ва­лість ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду. Тут дов­го пра­кти­ку­ва­ли сів­бу пше­ни­ці пі­сля чи­стих па­рів, але в остан­ні ро­ки до­слі­дже­н­ня чі­тко по­ка­за­ли кра­щу еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня го­ро­хо-пше­ни­чних сі­во­змін. Че­рез це по­сів­ні пло­щі го­ро­ху у цій зо­ні з 2013 ро­ку збіль­ши­ли­ся в 1,6 ра­за й да­лі збіль­шу­ю­ться. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція спо­сте­рі­га­є­ться і в сте­по­вих про­він­ці­ях Са­ска­че­ван й Аль­бер­та в Ка­на­ді.

На­ве­де­ні фа­кти свід­чать про зна­чну пер­спе­кти­ву збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня го­ро­ху, що спри­я­ти­ме по­лі­пшен­ню еко­ло­гі­чної від­да­чі сі­во­змі­ни за­га­лом і під­трим­ці ви­со­кої ро­дю­чо­сті ґрун­ту.

На­пра­цю­ва­н­ня се­ле­кціо­не­рів

Як ми вже за­зна­чи­ли, вро­жай­ність го­ро­ху сут­тє­во зни­зи­ла­ся по­то­чно­го ро­ку, що бу­ло зу­мов­ле­но бра­ком опа­дів і ви­со­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми в трав­ні, ко­ли в куль­ту­ри на­стає най­кри­ти­чні­ший пе­рі­од — цві­ті­н­ня та фор­му-

ва­н­ня бо­бів. Пев­ною мі­рою за­по­біг­ти цьо­му мо­жли­во осін­ньою сів­бою. Оскіль­ки екс­пе­ри­мен­таль­них і ви­ро­бни­чих до­слі­джень по­ки що не­ба­га­то, спро­бу­є­мо сха­ра­кте­ри­зу­ва­ти на­яв­ні ре­зуль­та­ти та їх уза­галь­ни­ти, на осно­ві чо­го за­про­по­ну­ва­ти ви­ро­бни­цтву но­ву схе­му ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри.

Пі­дзи­мо­ва сів­ба го­ро­ху ві­до­ма вже до­сить дав­но. В Ні­меч­чи­ні її за­сто­со­ву­ва­ли ще в 1906– 1910 рр. Пі­зні­ше мі­сце­ві по­пу­ля­ції та­ко­го го­ро­ху ви­ро­щу­ва­ли в ко­ли­шній Юго­сла­вії. Зна­чну за­ці­кав­ле­ність у ство­рен­ні сор­тів для підзи­мо­вої сів­би у дру­гій по­ло­ви­ні ХХ ст. ви­яв­ля­ли в ко­ли­шній Че­хо­сло­вач­чи­ні, Угор­щи­ни, Бол­га­рії. У цей час бу­ло ви­ве­де­но сор­ти цьо­го ти­пу По­до­брен плов­дів­ський, Ав­стрі­а­нум і Ні­коль­сон. Сорт Ав­стрі­а­нум ви­ро­щу­ва­ли в Ав­стрії, Ні­меч­чи­ні, Фран­ції, Юго­сла­вії та Бол­га­рії, а сорт Ні­коль­сон — у ко­ли­шньо­му Ра­дян­сько­му Со­ю­зі та де­яких азі­ат­ських кра­ї­нах.

У цей са­мий пе­рі­од зна­чну за­ці­кав­ле­ність до куль­ти­ву­ва­н­ня підзи­мо­во­го го­ро­ху ви­яв­ля­ють уче­ні Укра­ї­ни, Мол­до­ви, Се­ре­дньої Азії, Пів­ні­чно­го Кав­ка­зу, За­кав­каз­зя. В ре­зуль­та­ті се­ле­кцій­ної ро­бо­ти рі­зних на­у­ко­вих уста­нов на­при­кін­ці ХХ ст. бу­ло ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ва­н­ня за осін­ньої сів­би сор­ти Фа­е­тон, Узбе­цький 71, Ра­хм­ський 1, Оде­ський 58, Су­пу­тник. Май­же всі во­ни на­ле­жать до гру­пи пе­лю­шок, тоб­то на­сі­н­ня та кві­тка в них пі­гмен­то­ва­ні, то­му це сор­ти кор­мо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Тіль­ки сорт Фа­е­тон на­ле­жить до ка­те­го­рії хар­чо­вих.

Сів­ба го­ро­ху во­се­ни дає низ­ку пе­ре­ваг. По-пер­ше, ро­сли­ни кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ють зи­мо­во-ве­сня­ні за­па­си во­ло­ги. По-дру­ге, во­ни уни­ка­ють не­га­тив­ної дії ви­со­ких тем­пе­ра­тур у трав­ні — на по­ча­тку черв­ня. В ре­зуль­та­ті цьо­го фор­му­є­ться ста­біль­на за ро­ка­ми вро­жай­ність. Крім то­го, на­яв­ність схо­дів ран­ньою ве­сною за­хи­щає ґрунт від ві­тро­вої та во­дної еро­зій.

Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що гло­баль­не по­те­плі­н­ня, яке осо­бли­во чі­тко про­яв­ля­є­ться у сте­по­вій зо­ні Укра­ї­ни, спри­яє впро­ва­джен­ню ці­єї те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня го­ро­ху. Зи­ми в остан­нє де­ся­ти­річ­чя ста­ли м’які­ши­ми, а ве­сна на­стає ра­ні­ше. Оскіль­ки про­гно­зи свід­чать

про те, що та­ка тен­ден­ція про­дов­жу­ва­ти­ме­ться, то но­вий ме­тод куль­ти­ву­ва­н­ня го­ро­ху має зна­чну пер­спе­кти­ву. Сут­тє­ве по­зи­тив­не зна­че­н­ня має те, що підзи­мо­ві по­сі­ви до­сти­га­ють на 15–20 днів ра­ні­ше про­ти по­сі­вів ве­сня­ної сів­би, що дає змо­гу на­гро­ма­ди­ти біль­ше во­ло­ги для на­сту­пної в сі­во­змі­ні куль­ту­ри, як пра­ви­ло, пше­ни­ці ози­мої.

Ви­про­бу­ва­н­ня мо­ро­зом

То­рік у цен­траль­ній зо­ні бу­ло за­кла­де­но до­слі­ди із сор­та­ми го­ро­ху для підзи­мо­вої сів­би Мо­роз і Ен­ду­ро, а та­кож зви­чай­ни­ми сор­та­ми ві­тчи­зня­ної се­ле­кції Світ і Да­ру­нок Сте­пу. Сорт Мо­роз ство­ре­но в Ін­сти­ту­ті зем­ле­роб­ства і ово­чів­ни­цтва (м. Но­ві Сад, Сер­бія).

На сьо­го­дні йо­го за­не­се­но до дер­жав­но­го ре­є­стру сор­тів ро­слин Укра­ї­ни. Сорт Ен­ду­ро ство­ре­но у Фран­ції.

Сів­бу во­се­ни 2017 ро­ку про­ве­де­но в три тер­мі­ни — 5, 15 і 25 жов­тня. Зав­дя­ки до­ста­тньо­му во­ло­го­за­без­пе­чен­ню й те­плій осе­ні схо­ди з’яви­ли­ся швид­ко, ро­сли­ни ро­сли й роз­ви­ва­ли­ся нор­маль­но, жо­дних ано­маль­них від­хи­лень не спо­сте­рі­га­ли. Ві­зу­аль­но оці­ни­ти стан ро­слин мо­жли­во за фо­то­гра­фі­я­ми 1–8, де лі­те­ра­ми А, Б, В і Г по­зна­че­но, від­по­від­но, ро­сли­ни сор­тів Світ, Ен­ду­ро, Да­ру­нок Сте­пу й Мо­роз. На фо­то 1 по­ка­за­но ро­сли­ни пер­шо­го тер­мі­ну сів­би ста­ном на 7 ли­сто­па­да, тоб­то при­бли­зно че­рез мі­сяць пі­сля за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня в ґрунт, а на фо­то 2 — їх стан на 21 ли­сто­па­да. Чі­тко ви­дно, що сор­ти зви­чай­но­го ти­пу (Світ, Да­ру­нок Сте­пу) ін­тен­сив­ні­ше роз­ви­ва­ю­ться й на­гро­ма­джу­ють під­ви­ще­ну над­зем­ну ма­су, по­рів­ню­ю­чи із сор­та­ми Ен­ду­ро та Мо­роз. Крім то­го, в сор­ту Мо­роз уже на пер­ших фа­зах ро­сту по­чи­на­ють фор­му­ва­ти­ся бо­ко­ві гіл­ки. На фо­то 3 на­ве­де­но по­рів­ня­н­ня ро­слин пер­шо­го й дру­го­го тер­мі­нів сів­би ста­ном на 21 ли­сто­па­да. Тут та­кож до­бре ви­дно кра­щий роз­ви­ток про­рос­тків сор­тів зви­чай­но­го ти­пу.

На фо­то 5, зро­бле­но­му 29 ли­сто­па­да, тоб­то пе­ред на­ста­н­ням зи­ми, ро­сли­ни роз­та­шо­ва­но за­ле­жно від тер­мі­ну сів­би: пер­ша злі­ва ро­сли­на ко­жно­го сор­ту по­сі­я­на в най­більш ран­ній строк, тре­тя — най­пі­зні­ше. Чі­тко ви­дно сут­тє­ву рі­зни­цю за ви­со­тою ро­слин і їх на­зем­ною ма­сою як за­ле­жно від сор­ту, так і тер­мі­нів сів­би.

На фо­то 6 по­ка­за­но ро­сли­ни сор­ту Ен­ду­ро в се­ре­ди­ні зи­ми (9 сі­чня 2018 ро­ку) рі­зних тер­мі­нів сів­би. Ви­дно, що во­ни ро­стуть нор­маль­но, їх ви­гляд за­до­віль­ний, хо­ча пі­зній тер­мін чі­тко ви­ді­ля­є­ться ефе­ктив­ні­шою над­зем­ною ма­сою. Ана­ло­гі­чно по­да­но ро­сли­ни сор­ту Мо­роз на фо­то 7. Ви­гляд усіх сор­тів

Фо­то 5. Стан ро­слин го­ро­ху за­ле­жно від тер­мі­нів сів­би (29.11.2017)

Фо­то 4. За­галь­ний ви­гляд по­сі­ву го­ро­ху пе­ред зи­мів­лею

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.