Прийня­ти ви­клик

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво - КА­ТЕ­РИ­НА МАКЛЯК, д-рс.-г. на­ук

Ін­сти­тут ро­слин­ни­цтва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Цьо­го ро­ку улю­бле­на куль­ту­ра на­ших агра­рі­їв знов під­твер­ди­ла свій ви­со­кий по­тен­ці­ал і ви­ня­тко­ву рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва. У від­по­відь на тур­бо­ту й до­гляд най­кра­щі гі­бри­ди за­без­пе­чи­ли рі­вень уро­жай­но­сті, що пе­ре­ви­щив 4,0 т/га. І це не­зва­жа­ю­чи на скла­дні по­го­дні умо­ви ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду. По­су­ха, що охо­пи­ла чверть ор­них зе­мель, в окре­мих ра­йо­нах схі­дних і пів­ден­но-схі­дних обла­стей по­ча­ла­ся ще до по­ча­тку сів­би й три­ва­ла аж до цві­ті­н­ня со­ня­шни­ку. Різ­кі пе­ре­па­ди ден­них і ні­чних тем­пе­ра­тур на по­ча­тко­вих ета­пах роз­ви­тку ро­слин до­ся­га­ли +18 °С про­тя­гом до­би й бу­ли більш ха­ра­ктер­ни­ми не для зви­чно­го для нас по­мір­но­го клі­ма­ту, а для різ­ко кон­ти­нен­таль­но­го. Опа­ди тра­пля­ли­ся у ви­гля­ді злив у по­єд­нан­ні з ви­со­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми по­ві­тря, що не зав­жди ко­ри­сно для по­сі­вів. Ці яви­ща під­твер­ди­ли на­ступ по­го­дних ано­ма­лій.

Су­ча­сні тен­ден­ції змін основ­них клі­ма­ти­чних по­ка­зни­ків те­ри­то­рій зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня (зокре­ма не­рів­но­мір­ність опа­дів і зро­ста­н­ня тем­пе­ра­тур упро­довж пе­рі­о­ду актив­ної ве­ге­та­ції ро­слин) не­га­тив­но впли­ва­ють на про­ду­ктив­ність сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Це до­бре ви­вче­но на зер­но­вих куль­ту­рах, на яких втра­ти вро­жаю в екс­тре­маль­ні за тем­пе­ра­тур­ним ре­жи­мом ро­ки ся­га­ють від 10 до 30 % на ко­жний 1 °С зро­ста­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря ви­ще за нор­му. Отож у ви­бо­рі гі­бри­дів со­ня­шни­ку з ура­ху­ва­н­ням кон­кре­тних клі­ма­ти­чних умов їх ви­ро­щу­ва­н­ня не остан­нє мі­сце на­ле­жить під­ви­ще­ній стій­ко­сті до по­су­хи й спе­ки.

Се­ле­кціо­не­ри, які в пер­шій по­ло­ви­ні ми­ну­ло­го сто­річ­чя по­ча­ли пра­цю­ва­ти з так зва­ни­ми сор­та­ми со­ня­шни­ку «на­ро­дної се­ле­кції», ви­зна­чи­ли куль­тур­ний со­ня­шник як ти­по­ву ро­сли­ну сте­по­вої зо­ни: сві­тло­лю­бну, фа­куль­та­тив­но ко­ро­тко­ден­ну, при­сто­со­ва­ну до ґрун­то­вої по­су­хи і су­хо­ві­їв, що су­про­во­джу­ю­ться ви­со­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми. Від­то­ді вва­жа­є­ться, що со­ня­шник за осо­бли­во­стя­ми фі­зіо­ло­гі­чних про­це­сів не на­ле­жить до ти­по­вих жа­ро- й по­су­хо­стій­ких ви­дів ро­слин, хо­ча і має озна­ки при­сто­су­ва­н­ня, що зни­жу­ють дію ви­со­ких тем­пе­ра­тур. Зокре­ма, со­ня­шник під­ви­щує ін­тен­сив­ність транспі­ра­ції во­ло­ги з ли­стя про­пор­цій­но до під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря. Йо­го вро­жай­ність й ін­ші го­спо­дар­ські озна­ки (зокре­ма, вміст олії та її жир­но­ки­сло­тний склад) сут­тє­во за­ле­жать від тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря в пе­рі­од ве­ге­та­ції. Оскіль­ки рі­зні ге­но­ти­пи со­ня­шни­ку по-рі­зно­му ре­а­гу­ють на під­ви­ще­ні (по­рів­ню­ю­чи з біо­ло­гі­чним опти­му­мом) тем­пе­ра­ту­ри, се­ле­кцій­на ро­бо­та в на­пря­мі до­бо­ру зраз­ків со­ня­шни­ку з під­ви­ще­ною жа­ро- та по­су­хо­стій­кі­стю має без­сум­нів­ні пер­спе­кти­ви.

«Со­ня­шни­ко­вий» по­яс

Клі­ма­ти­чні умо­ви Укра­ї­ни вва­жа­ю­ться спри­я­тли­ви­ми для ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку. На­шим агра­рі­ям на­ле­жить тре­ти­на сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­во­го на­сі­н­ня. За ви­хо­дом олії з оди­ни­ці пло­щі со­ня­шник пе­ре­ви­щує всі ін­ші куль­ту­ри, йо­го ви­ро­бни­цтво рен­та­бель­не в усіх зо­нах на­шої кра­ї­ни. Прес-слу­жба Мі­на­гро­по­лі­ти­ки 1 ли­сто­па­да 2018 ро­ку по­ві­до­ми­ла за­лі­ко­ві ци­фри: в Укра­ї­ні зі­бра­но 13,2 млн тонн то­вар­но­го на­сі­н­ня со­ня­шни­ку за вро­жай­но­сті 2,24 т/га.

Не­по­га­ні ре­зуль­та­ти, вра­хо­ву­ю­чи не­спо­ді­ван­ки по­го­дних умов цьо­го­рі­чно­го ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду.

За да­ни­ми Дер­жав­но­го ко­мі­те­ту ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, по­сів­ні пло­щі со­ня­шни­ку зро­сли від 3,6 млн ге­кта­рів у 2007 ро­ці до 6,05 млн у 2018-му. На­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ну ме­жу на рів­ні 2–2,5 млн ге­кта­рів пло­щі під со­ня­шни­ком пе­ре­ви­щи­ли ще на­при­кін­ці 1990-х ро­ків: по­чи­на­ю­чи з 2012 ро­ку під со­ня­шни­ком по­над 5 млн ге­кта­рів.

«Со­ня­шни­ко­вий по­яс» Укра­ї­ни мо­жна сха­ра­кте­ри­зу­ва­ти за по­тен­ці­а­лом кон­кре­тної зо­ни ви­ро­бни­цтва — ре­сур­сним або лі­мі­та­цій­ним. Ва­рі­ю­ва­н­ня по­го­дно-клі­ма­ти­чних умов основ­них агро­клі­ма­ти­чних зон ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні від­обра­жа­є­ться у мін­ли­во­сті вро­жай­но­сті, яка в роз­рі­зі обла­стей у 2018 ро­ці до­рів­нює 1,94 т/га.

Згі­дно з агро­клі­ма­ти­чним ра­йо­ну­ва­н­ням, про­ве­де­ним за по­ка­зни­ком «гі­дро­тер­мі­чний ко­е­фі­ці­єнт зво­ло­же­н­ня» (ГТК) Т. Г. Се­ля­ни­но­ва, тоб­то за рів­нем во­ло­го­за­без­пе­че­но­сті те­ри­то­рії, май­же по­ло­ви­на те­ри­то­рії Укра­ї­ни роз­та­шо­ва­на в зо­ні не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня (ГТК до­рів­нює 1,0÷1,3) і по­мір­но по­су­шли­вій зо­ні (ГТК до­рів­нює 0,7÷1,0). Су­во­ро по­су­шли­ва зо­на ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ГТК мен­шим за 0,7. У дев’яти сте­по­вих обла­стях, що пов­ні­стю або час­тко­во пе­ре­бу­ва­ють в умо­вах агро­клі­ма­ти­чних зон «по­мір­на по­су­шли­ва» та «су­во­ро по­су­шли­ва», зо­се­ре­дже­но при­бли­зно 80% по­сі­вів

lemken.com

со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні. Зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті со­ня­шни­ку в цих ра­йо­нах ча­сто зу­мов­лю­є­ться по­су­хою, шкі­дли­вий вплив якої за­ле­жить в основ­но­му від бра­ку во­ло­ги в ор­но­му ша­рі ґрун­ту в пер­шій по­ло­ви­ні ве­ге­та­ції та кіль­ко­сті й три­ва­ло­сті пе­рі­о­дів із під­ви­ще­ни­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми.

У зо­ні Лі­со­сте­пу роз­та­шо­ва­на при­бли­зно п’ята ча­сти­на по­сі­вів со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні. Лі­со­степ охо­пле­но пе­ре­ва­жно агро­клі­ма­ти­чною зо­ною не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня, але ча­сти­ну йо­го охо­плює по­мір­но по­су­шли­ва зо­на. Біль­ша кіль­кість опа­дів (про­ти умов Сте­пу) ха­ра­кте­ри­зу­є­ться не­рів­но­мір­ним їх роз­по­ді­лом упро­довж ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду, а пе­рі­о­ди­чний брак опа­дів мо­же су­про­во­джу­ва­ти­ся ви­со­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми й на­віть су­хо­ві­я­ми, що зав­дає шко­ди роз­ви­тку ро­слин. Однак со­ня­шник у цій зо­ні, без­сум­нів­но, пе­ре­бу­ває в кра­щих умо­вах, ніж у Сте­пу. Так, за ста­ти­сти­чною ін­фор­ма­ці­єю Держ­ста­ту, Оде­ська й За­по­різь­ка обла­сті, що роз­та­шо­ва­ні пе­ре­ва­жно в по­мір­но по­су­шли­вій зо­ні Сте­пу, за вро­жай­ні­стю со­ня­шни­ку у 2018 ро­ці по­сі­ли від­по­від­но 19-те і 24-те рей­тин­го­ві мі­сця з по­ка­зни­ка­ми 2,07 і 1,24 т/га (ста­ном на 1 жов­тня 2018 ро­ку). Во­дно­час по­ка­зни­ки Хар­ків­ської обла­сті, що роз­та­шо­ва­на в кра­щих за зво­ло­же­ні­стю та тер­мі­чним ре­жи­мом умо­вах, бу­ли на де­ся­то­му мі­сці (2,74 т/га). По­ді­бна кар­ти­на спо­сте­рі­га­є­ться з ро­ку в рік із не­зна­чни­ми ко­ли­ва­н­ня­ми.

За остан­ні 50 ро­ків ме­жі агро­клі­ма­ти­чних зон у рі­зних їх ча­сти­нах де­що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.