По­тра­пля­н­ня на 11 міль­йо­нів

У рай­цен­трі на Чер­ні­гів­щи­ні зер­но­схо­ви­ще за­ли­ши­ло­ся без су­шар­ки, у яку влу­чив ар­ти­ле­рій­ський сна­ряд

The Ukrainian Farmer - - Зберігання - МАРК БЄЛЯВЦЕВ

Во­се­ни по­то­чно­го ро­ку на еле­ва­тор­ній ма­пі Укра­ї­ни з’яви­ла­ся но­ва не про­сто га­ря­ча, а то­чка у во­гні, де пе­че й до ни­ні. Мо­ва про рай­центр

Ічня на Чер­ні­гів­щи­ні. У цьо­му не­ве­ли­чко­му мі­сте­чку роз­та­шо­ва­ні не ли­ше сум­но­зві­сні ар­ти­ле­рій­ські скла­ди, а й від­ра­зу три еле­ва­то­ри рі­зної по­ту­жно­сті, ко­трі на­ле­жать рі­зним вла­сни­кам. У жов­тні за­па­лав один із них, при­чо­му най­біль­ший, який тіль­ки по­за­то­рік по­бу­ду­ва­ло мі­сце­ве СТОВ «Ін­тер».

Отож 6 жов­тня в Укра­ї­ні вко­тре ста­ла­ся над­зви­чай­на по­дія, пов’яза­на з по­же­жа­ми та ви­бу­ха­ми сна­ря­дів на ар­се­на­лах боє­при­па­сів. Но­во­бог­да­нів­ка, Ло­зо­ва, Ба­ла­клея — цей сум­ний і не­пов­ний спи­сок НП на вій­сько­вих скла­дах про­дов­жи­ла Ічня.

Не­по­да­лік ра­йон­но­го цен­тру, в смт Дру­жба, зайняв­ся й близь­ко ти­жня гри­мів ви­бу­ха­ми 6-й ар­се­нал Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. Сна­ря­ди на­кри­ли кіль­ка на­се­ле­них пун­ктів, ти­ся­чі ге­кта­рів сіль­го­спу­гідь і де­ся­тки кі­ло­ме­трів ав­то­шля­хів. Чи­ма­ло ді­ста­ло­ся й са­мій Ічні. Зокре­ма, пі­сля обі­ду то­го са­мо­го дня на­ді­йшла звіс­тка про влу­ча­н­ня сна­ря­ду в зер­но­су­шар­ку еле­ва­то­ра СТОВ «Ін­тер», що вхо­дить до гру­пи ком­па­ній «Фор­саж», яка вна­слі­док цьо­го май­же вщент зго­рі­ла.

На цьо­му еле­ва­то­рі ми по­бу­ва­ли пів­то­ра ро­ку то­му, у кві­тні 2017-го, ко­ли тут тіль­ки­но за­вер­ши­ли бу­дів­ни­цтво пер­шої чер­ги си­ло­сно­го збе­рі­га­н­ня на 60 тис. тонн зер­на. Окре­мою гор­ді­стю під­при­єм­ства бу­ла су­шар­ка Brice-Baker від КМЗ, зда­тна за до­бу су­ши­ти до 2,5 тис. тонн ку­ку­ру­дзи за зня­т­тя во­ло­ги з 24 до 14%. От са­ме у цю су­шар­ку й влу­чив сна­ряд. До ре­чі, ця су­шар­ка бу­ла пер­шою з се­рії ВВ, яку кар­лів­ські ма­ши­но­бу­дів­ни­ки по­бу­ду­ва­ли в Укра­ї­ні.

«На ща­стя, ні­хто з лю­дей не по­стра­ждав, — роз­по­від­ає фі­нан­со­вий ди­ре­ктор ГК «Фор­саж» Оле­ксандр Ве­ре­тен­ник. — Та­кож по­ща­сти­ло, що сна­ряд влу­чив не в си­ло­си-де­ся­ти­ти­ся­чни­ки, які на той мо­мент сто­я­ли за­пов­не­ні зер­ном. Іна­кше б во­но про­си­па­ло­ся б і зайня­ло­ся, а ра­зом із зер­ном то­ді б ви­го­рів і весь еле­ва­тор. А вза­га­лі те­ри­то­рія під­при­єм­ства то­го дня бу­ла вси­па­на оскол­ка­ми. Тож мо­жна ска­за­ти, обі­йшло­ся най­мен­ши­ми зби­тка­ми».

Тим не мен­ше, за оцін­кою фа­хів­ців, еле­ва­то­ру че­рез руй­ну­ва­н­ня су­шар­ки бу­ло зав­да­но зби­тків на 11 млн гри­вень. На­ле­жні до­ку­мен­ти на ком­пен­са­цію по­да­но до дер­жав­ної ко­мі­сії, але хто й ко­ли від­шко­дує втра­ти — на­ра­зі не­ві­до­мо. До то­го ж втра­ти під­при­єм­ства не ви­чер­пу­ю­ться тіль­ки одні­єю зруй­но­ва­ною су­шар­кою. Адже по­дія ця ста­ла­ся май­же на са­мо­му стар­ті ку­ку­ру­дзя­но­го се­зо­ну, ко­ли еле­ва­тор го­ту­вав­ся при­йма­ти но­вий уро­жай із по­лів. А са­ме ку­ку­ру­дза є ті­єю куль­ту­рою, яку до­во­ди­ться су­ши­ти біль­ше за ін­ше збіж­жя.

По­то­чно­го ро­ку ГК «Фор­саж» уве­ло в екс­плу­а­та­цію дру­гу чер­гу Ічнян­сько­го еле­ва­то­ра, в скла­ді якої бу­ла по­бу­до­ва­на ще одна су­шар­ка, то ж все зер­но до­ве­ло­ся су­ши­ти нею. Втім, з усім об­ся­гом во­на не впо­ра­ла­ся, че­рез що ком­па­нії до­ве­ло­ся упо­віль­ни­ти зби­ра­н­ня вро­жаю. На кі­нець ли­сто­па­да на по­лях СТОВ «Ін­тер» й ін­ших го­спо­дарств «Фор­са­жу» ще за­ли­ши­ли­ся не­о­бмо­ло­че­ни­ми 6 тис. ге­кта­рів ку­ку­ру­дзи.

Щоб при­швид­ши­ти зби­ра­н­ня й не втра­ти­ти ви­ро­ще­не, на еле­ва­то­рі, не че­ка­ю­чи ком­пен­са­ції від дер­жа­ви, по­ча­ли бу­ду­ва­ти но­ву зер­но­су­шар­ку на за­мі­ну зруй­но­ва­ній.

Що­прав­да, те­пер за­мість «не­ща­сли­вої» BriceBaker тут зво­дять іта­лій­ську Bonfanti — ось та­кі за­бо­бо­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.