Ві­длу­н­ня го­ро­хо­во­го бу­му

Ско­ро­че­н­ня по­пи­ту на укра­їн­ську зер­но­бо­бо­ву в Ін­дії при­зве­ло до зни­же­н­ня цін і ди­вер­си­фі­ка­ції екс­пор­ту

The Ukrainian Farmer - - Зберігання - ЯРО­СЛАВ ЛЕВИЦЬКИЙ

Якщо тро­хи аб­стра­гу­ва­ти­ся від пше­ни­ці, ячме­ню й ку­ку­ру­дзи, то ми­ну­лий зер­но­вий се­зон в Укра­ї­ні про­йшов під зна­ком го­ро­ху. Не­зва­жа­ю­чи на те, що ві­тчи­зня­ні агра­рії у 2017/18 не по­ста­ви­ли но­во­го ре­кор­ду з ва­ло­во­го збо­ру зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих, а че­рез це і екс­пор­те­ри впер­ше за остан­ні п’ять ро­ків не збіль­ши­ли об­сяг по­ста­вок укра­їн­сько­го зер­на за кор­дон, го­рох — і тіль­ки він один — спро­міг­ся за­ли­ши­ти­ся по­між ін­ших куль­тур у без­умов­но­му плю­сі. Ще на­ве­сні ми­ну­ло­го ро­ку ри­нок за­го­во­рив про го­ро­хо­вий бум в Укра­ї­ні: по­сів­ні пло­щі під зер­но­бо­бо­вою то­ді збіль­ши­ли­ся про­ти 2016-го ле­две не вдві­чі, пе­ре­ви­щив­ши 400 тис. ге­кта­рів, че­рез що очі­ку­вав­ся не­ба­че­ний уро­жай зер­но­бо­бо­вої — по­над 1 млн тонн. Очі­ку­ва­н­ня ціл­ком справ­ди­ли­ся: за під­сум­ко­ви­ми да­ни­ми, ва­ло­вий збір го­ро­ху то­рік ста­но­вив май­же 1,1 млн тонн. Ви­ста­чи­ло і на вла­сні по­тре­би, і на екс­порт, який тіль­ки тро­хи не «до­тя­гнув» до 900 тис. тонн, але й без то­го ви­явив­ся ре­кор­дним.

Та вже ми­нув не ли­ше 2017/18, а й май­же по­ло­ви­на по­то­чно­го зер­но­во­го ро­ку.

Тим ча­сом пе­ре­мо­жних но­вин із го­ро­хо­во­го рин­ку щось дав­но вже не чу­ти. Як по­чу­ва­є­ться не­дав­ній фа­во­рит ма­лих і се­ре­дніх сіль­ських го­спо­дарств, чи спра­ве­дли­во він ни­ні за­мов­чу­ва­ний?

Увійти в ту са­му рі­чку дві­чі?

Щоб з’ясу­ва­ти, а го­лов­не — пра­виль­но оці­ни­ти по­то­чну си­ту­а­цію на рин­ку го­ро­ху, тре­ба зно­ву по­вер­ну­ти­ся до 2017/18 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку та на­віть ще ра­ні­ше — у рік 2016-й, бо са­ме в ньо­му за­кла­да­ли­ся як пе­ред­умо­ви ви­ни­кне­н­ня не­що­дав­ньо­го го­ро­хо­во­го бу­му, так, вла­сне, і під­ста­ви для йо­го швид­ко­го за­вер­ше­н­ня. За по­пе­ре­дній ося­жний пе­рі­од ви­ро­бни­цтво го­ро­ху в Укра­ї­ні по­віль­но, але нев­пин­но ско­ро­чу­ва­ло­ся. На­ве­сні 2016 ро­ку по­сів­ні пло­щі під ним, як та ша­гре­не­ва шкі­ра, «всо­хли» до 240 тис. ге­кта­рів, і тіль­ки спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви та до­бра вро­жай­ність до­зво­ли­ли зі­бра­ти близь­ко 750 тис. тонн зер­но­бо­бо­вої — за ін­ших об­ста­вин ма­ли б мен­ше за пів­міль­йо­на. Втім, агра­рі­ям до­ве­ло­ся б ще по­чу­ха­ти по­ти­ли­цю, ку­ди весь цей ба­га­тий уро­жай ді­ти, аж тут тра­пив­ся не­вро­жай го­ро­ху в Ін­дії, яка до цьо­го тра­ди­цій­но бу­ла основ­ним ім­пор­те­ром укра­їн­ської зер­но­бо­бо­вої, й ку­ди пря­му­ва­ло біль­ше за по­ло­ви­ну всіх її за­кор­дон­них по­ста­вок. На тлі збіль­ше­но­го по­пи­ту ін­дій­ських ім­пор­те­рів за­ку­пі­вель­на ці­на на го­рох у чор­но­мор­ських пор­тах по­ча­ла стрім­ко зро­ста­ти й на­ве­сні 2017 ро­ку вже пе­ре­ви­щи­ла 10 тис. грн за тон­ну. Для при­кла­ду: сьо­го­дні стіль­ки пла­тять на вну­трі­шніх ба­зи­сах тіль­ки за со­ня­шник і сою.

От­же, ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки го­ро­ху у 2016/17 МР на ньо­му не­по­га­но за­ро­би­ли, і в но­во­му се­зо­ні зби­ра­ли­ся не ли­ше по­вто­ри­ти, а й мас­шта­бу­ва­ти цей успіх. Са­ме то­му під но­вий уро­жай то­рік за­сі­я­ли аж 416 тис. ге­кта­рів, або плюс май­же 75% до по­пе­ре­дньої по­сів­ної пло­щі. Хо­ча вже на той час Ін­дія, яка взя­ла курс на збіль­ше­н­ня вла­сно­го ви­ро­бни­цтва го­ро­ху, за­яви­ла про на­мір уве­сти ми­то на ім­порт зер­но­бо­бо­вої. І в но­во­му се­зо­ні ін­дій­ці ми­то справ­ді вве­ли, про­те тіль­ки з ли­сто­па­да 2017 ро­ку, то­ді як в ли­пні-жов­тні на­ші екс­пор­те­ри всти­гли від­ван­та­жи­ти в Ін­дію біль­шу ча­сти­ну рі­чно­го об­ся­гу по­ста­вок. Хоч би що там бу­ло, у 2017/18 МР екс­порт укра­їн­сько­го го­ро­ху в Ін­дію ста­но­вив май­же 380 тис. тонн, що у 2,2 ра­за біль­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. З дру­го­го бо­ку, хо­ча Ін­дія і є основ­ним ім­пор­те­ром зер­но­бо­бо­вої з Укра­ї­ни, в за­галь­но­му об­ся­зі екс­пор­ту укра­їн­сько­го го­ро­ху її час­тка ско­ро­ти­ла­ся до 42%. Во­дно­час ми­ну­ло­го се­зо­ну зни­зи­ла­ся екс­порт­на, а от­же, й вну­трі­шня ці­на на го­рох. Зокре­ма, в пор­тах во­на вже, як пра­ви­ло, не пе­ре­ви­щу­ва­ла 7,5 тис. гри­вень за тон­ну.

У сві­то­вій п’ятір­ці

Тим не мен­ше під уро­жай по­то­чно­го ро­ку агра­рії ще до­да­тко­во збіль­ши­ли по­сів­ні пло­щі під го­ро­хом — не так ра­ди­каль­но, як ми­ну­ло­го, але все ж куль­ту­рою бу­ло за­сі­я­но 440 тис. ге­кта­рів. Утім, цьо­го­рі­чна ве­сна ви­яви­ла­ся пі­зньою, ча­со­ве ві­кно для сів­би бу­ло обме­же­ним, че­рез що чи­ма­ло фер­ме­рів і го­спо­дарств сі­я­ли вже пі­сля то­го, як всі опти­маль­ні тер­мі­ни для цьо­го ми­ну­ли. По­ча­ток лі­та теж ви­явив­ся не­спри­я­тли­вим для куль­ту­ри, опа­ди по­ча­ли­ся вже пі­сля то­го, як уро­жай в основ­но­му був сфор­мо­ва­ний. Отож се­ре­дня вро­жай­ність го­ро­ху зни­зи­ла­ся на по­над 2 ц/га, і в ре­зуль­та­ті зер­но­бо­бо­вої зі­бра­ли май­же на тре­ти­ну мен­ше, ніж то­рік — не­пов­них 0,8 млн тонн. Це пер­ша при­чи­на, чо­му цьо­го се­зо­ну не лу­на­ють го­ро­хо­ві «фан­фа­ри»: по­сі­я­ли біль­ше, зі­бра­ли мен­ше — під­став свя­тку­ва­ти не­має.

Та, не­зва­жа­ю­чи на ско­ро­че­н­ня вро­жаю, в Укра­ї­ні го­ро­ху все одно на­ле­жить по­над 70% у стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва всіх зер­но­бо­бо­вих (сою за­ра­хо­ву­ють до олій­них куль­тур), і са­ма Укра­ї­на по­при все за­ли­ша­є­ться в п’ятір­ці сві­то­вих ви­ро­бни­ків ці­єї куль­ту­ри, хо­ча і з до­во­лі скром­ною час­ткою — до 10%. Біль­ше нас го­рох ви­ро­щу­ють тіль­ки Ка­на­да, Ро­сія, Єв­ро­пей­ський Со­юз і Ки­тай, при­чо­му кон­ку­ру­ва­ти на зов­ні­шніх рин­ках ві­тчи­зня­ній зер­но­бо­бо­вій до­во­ди­ться пе­ре­ва­жно з ка­над­ським і ро­сій­ським ана­ло­га­ми.

Цьо­го­рі­чне ско­ро­че­н­ня вро­жаю жо­дним чи­ном не впли­не на об­сяг вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня го­ро­ху. На­про­ти, че­рез зни­же­н­ня цін, по­рів­ню­ю­чи з по­пе­ре­дні­ми дво­ма се­зо­на­ми, очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня пе­ре­роб­ки го­ро­ху для про­до­воль­чих і кор­мо­вих ці­лей, хо­ча на­вряд чи це збіль­ше­н­ня бу­де

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.