Фран­сіс Віртс, ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії JOSKIN

The Ukrainian Farmer - - Техніка -

Нам є чим пи­ша­тись — у ком­па­нії ве­ли­кий асор­ти­мен­тний ряд про­ду­кції, яка сьо­го­дні пред­став­ле­на на п’яти кон­ти­нен­тах у 80 кра­ї­нах сві­ту. Крім ши­ро­кої лі­ній­ки су­ча­сної про­ду­кції JOSKIN про­по­нує сво­їм клі­єн­там та­кож які­сні кон­суль­та­цій­ні та сер­ві­сні по­слу­ги.

Ми зро­би­ли ве­ли­кий крок у на­пря­мі стан­дар­ти­за­ції обла­дна­н­ня. Тож мо­же­мо га­ран­ту­ва­ти якість скла­да­н­ня й лег­кість те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на­шої те­хні­ки. Сьо­го­дні її

по­став­ля­ють на­шим клі­єн­там із ка­та­ло­гом за­па­сних ча­стин, які бу­ли ви­ко­ри­ста­ні у ви­ро­бни­цтві ці­єї те­хні­ки, пред­став­ле­ні всі кре­сле­н­ня ву­злів і за­па­сних ча­стин, клі­єнт мо­же лег­ко іден­ти­фі­ку­ва­ти по­шко­дже­ну чи зно­ше­ну за­па­сну ча­сти­ну й за­мо­ви­ти її.

Біль­ша ча­сти­на про­ду­кції JOSKIN ре­а­лі­зу­є­ться ни­ні на Єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті.

Най­ближ­чим ча­сом ми пла­ну­є­мо по­си­ли­ти свою при­су­тність на тих рин­ках, де ми вже пред­став­ле­ні, зокре­ма в Укра­ї­ні, й на­ро­сти­ти про­да­жі сво­єї про­ду­кції що­най­менш на 10%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.