Від за­прав­ки до фор­сун­ки

Якість ди­зель­но­го па­ли­ва та ко­ре­ктна ро­бо­та па­лив­них си­стем тра­кто­рів істо­тно впли­ва­ють на еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки го­спо­дар­ства

The Ukrainian Farmer - - Техніка - ВОЛОДИМИР ОГІЙЧУК

Ро­бо­та з диз­па­ли­вом по­чи­на­є­ться з міс­тко­стей для йо­го збе­рі­га­н­ня.

Во­ни ма­ють бу­ти чи­сти­ми, і в них не має бу­ти во­ди. Ре­ко­мен­до­ва­но кон­тро­лю­ва­ти стан па­лив­них міс­тко­стей для ди­зель­но­го паль­но­го дві­чі на рік.

Най­по­ши­ре­ні­шою про­бле­мою па­лив­них си­стем є вміст во­ди в па­ли­ві. Кон­ден­со­ва­на во­ло­га за­бру­днює диз­па­ли­во й ство­рює пе­ред­умо­ви для роз­мно­же­н­ня мі­кро­ор­га­ні­змів, які жив­ля­ться со­ляр­кою. При­чо­му жи­ти ці мі­кро­би мо­жуть тіль­ки у во­ді — за її від­су­тно­сті во­ни ги­нуть. До ре­чі, ди­зель­не паль­не з ви­со­ким умі­стом сір­ки не при­да­тне для цих мі­кро­бів, то­му в Укра­ї­ні про­бле­ма мі­кро­біо­ти в ба­ках не є по­ши­ре­ною. Однак су­ча­сна со­ляр­ка без сір­ки є чу­до­вим «хар­чем» для ці­єї «жив­но­сті». Якщо з во­дою впо­ра­ти­ся не вда­є­ться, то в со­ляр­ку до­да­ють спе­ці­аль­ну отру­ту, що вби­ває мі­кро­ор­га­ні­зми. Однак їхні реш­тки осі­да­ють на дно міс­тко­сті ра­зом з ір­жею та бру­дом і по­тен­цій­но мо­жуть ста­ти при­чи­ною за­би­ва­н­ня філь­трів і фор­су­нок. Тож про­бле­ма усу­ва­є­ться на­сам­пе­ред шля­хом бо­роть­би з во­дою.

Кон­ден­сат у си­сте­мі утво­рю­є­ться то­ді, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща змі­ню­є­ться: і зов­ні, і все­ре­ди­ні міс­тко­сті утво­рю­ю­ться кра­плі во­ди. Ще одним дже­ре­лом во­ло­ги мо­жуть бу­ти по­шко­дже­ні вен­ти­ля­цій­ні отво­ри та ви­тяж­ки, че­рез які в міс­ткість мо­же по­тра­пля­ти до­що­ва во­да. То­му їх по­трі­бно пе­ре­ві­ря­ти що­се­зо­ну — як спе­ці­аль­ним мо­ні­то­рин­го­вим обла­дна­н­ням, так і еле­мен­тар­ни­ми те­сте­ра­ми, які змі­ню­ють ко­лір за на­яв­но­сті в паль­но­му во­ди.

Да­лі по­го­во­ри­мо про якість са­мо­го диз­па­ли­ва. Ви­со­ко­які­сна со­ляр­ка має па­кет при­са­док, які по­кра­щу­ють її пев­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки. За ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень дви­гун, що пра­цює на пре­мі­аль­но­му па­ли­ві, по­ка­зує збіль­ше­н­ня по­ту­жно­сті на 4,5%.

Тре­ба ро­зу­мі­ти, що па­лив­на си­сте­ма пра­цює в до­сить не­про­стих умо­вах. Ди­зель­не паль­не по­да­є­ться до фор­су­нок під ти­ском 2200–2400 атмо­сфер. У фор­сун­ках во­но роз­пи­лю­є­ться че­рез сім отво­рів і по­тра­пляє в ка­ме­ру зго­ря­н­ня. Ді­а­метр ко­жно­го із цих се­ми отво­рів тіль­ки вдві­чі біль­ший за ді­а­метр люд­сько­го во­ло­са. Від­по­від­но, без мий­них при­са­док ці отво­ри мо­жуть ду­же швид­ко за­ко­ксу­ва­ти­ся і втра­ти­ти про­пу­скну зда­тність. Паль­не по­тра­пля­ти­ме не в тій кіль­ко­сті й гір­ше роз­пи­лю­ва­ти­ме­ться, що не­га­тив­но впли­ва­ти­ме на про­цес зго­ря­н­ня.

Фо­то 3. Чи­стий фільтр-се­па­ра­тор

Фо­то 2. Во­да ре­а­гує із па­ли­вом й утво­рює слиз

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.