Го­спо­дар із Дво­рі­чан­щи­ни

Су­ча­сні тва­рин­ни­ки зва­же­но про­ра­хо­ву­ють усі ри­зи­ки і від­по­від­аль­но під­хо­дять до ви­бо­ру по­ста­чаль­ни­ка обла­дна­н­ня

The Ukrainian Farmer - - Молочна ферма - АЛЕВТИНА ЗАВГОРОДНЯ Не­що­дав­но на Хар­ків­щи­ні від­кри­ли пер­ший в Укра­ї­ні мо­дуль ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го до­ї­н­ня Monobox на два до­ї­ль­них мі­сця від ком­па­нії GEA, ана­ло­гів яко­му ще не ба­чи­ли ві­тчи­зня­ні фер­ме­ри. Ми ви­ру­ши­ли на мі­сце по­дії, щоб ді­зна­ти­ся яко­мо­га біль­ше п

У се­лі Віль­ша­на, що у Дво­рі­чан­сько­му ра­йо­ні Хар­ків­ської обла­сті, роз­та­шу­ва­ло­ся при­ва­тне сіль­сько­го­спо­дар­ське під­при­єм­ство з ба­га­то­рі­чною та ці­ка­вою істо­рі­єю роз­ви­тку. Роз­по­ча­ло во­но свій шлях у 1959 ро­ці й, змі­нив­ши ли­ше трьох ди­ре­кто­рів за весь цей час, ста­ло сьо­го­дні одні­єю з най­біль­ших і про­гре­сив­них мо­ло­чних ферм Хар­ків­щи­ни. Го­ло­вою ПСП «Віль­шан­ське» є Ві­ктор Ле­бе­дин­ський. Са­ме він у да­ле­ких дев’яно­стих по­чав пе­ре­тво­рю­ва­ти ко­ли­шній кол­госп ім. Дзер­жин­сько­го на по­ту­жне го­спо­дар­ство. По­сту­по­во, крок за кро­ком, бу­дів­лі ре­кон­стру­ю­ва­ли, змі­нив­ши тип утри­ма­н­ня тва­рин на без­прив’язний, упро­ва­ди­ли су­ча­сне ме­ха­ні­зо­ва­не, а зго­дом ав­то­ма­ти­зо­ва­не до­ї­н­ня, а по­ля­ми по­ча­ла їзди­ти но­вень­ка те­хні­ка.

Ві­ктор Ле­бе­дин­ський є без­за­пе­ре­чним ав­то­ри­те­том для мі­сце­вих ме­шкан­ців, і не тіль­ки для пред­став­ни­ків аграр­ної га­лу­зі. Це під­твер­ди­ла ве­ли­ка кіль­кість по­ва­жних го­стей, які при­їха­ли на Дво­рі­чан­щи­ну, щоб ви­ка­за­ти по­ва­гу дру­го­ві та ко­ле­зі під час уро­чи­сто­го за­пу­ску но­во­го до­ї­ль­но­го обла­дна­н­ня. За осо­би­сти­ми під­ра­хун­ка­ми ав­тор­ки цих ряд­ків, на Хар­ків­щи­ні пра­цює близь­ко двад­ця­ти по­ту­жних мо­ло­чно­то­вар­них го­спо­дарств. І ке­рів­ни­ки по­ло­ви­ни з них бу­ли на уро­чи­сто­му від­крит­ті й усі­ля­ко під­три­му­ва­ли го­спо­да­ря по­дії, роз­по­від­а­ю­чи рі­зно­ма­ні­тні ці­ка­вин­ки зі спіль­но­го з па­ном Ле­бе­дин­ським ми­ну­ло­го. Де­ко­му го­спо­дар до­по­міг по­ра­дою, ко­гось під­три­мав у скру­ті, ін­шо­му по­зи­чив те­хні­ку. Крім то­го, ПСП «Віль­шан­ське» під­три­мує ди­тя­чий са­док, мі­сце­ву фут­боль­ну та во­лей­боль­ну ко­ман­ди.

пла­та ста­но­вить близь­ко 8 тис. гри­вень на мі­сяць. У ди­тя­чо­му са­до­чку цьо­го ро­ку сто­від­со­тко­ва на­пов­не­ність, у шко­лі — 132 учні, з яких 21 — пер­ша­чки. Справ­ді, та­кі по­ка­зни­ки для ме­шкан­ців міст не говорять ні­чо­го, однак для се­лян це озна­ка то­го, що се­ло жи­ве й роз­ви­ва­є­ться, й го­лов­ним чи­ном зав­дя­ки тва­рин­ни­цтву.

Зва­же­ний під­хід до тва­рин­ни­цтва

На­ра­зі в го­спо­дар­стві утри­му­ють 1432 го­лів ВРХ, зокре­ма 500 дій­них ко­рів, від яких у 2017 ро­ці отри­ма­ли в се­ре­дньо­му по 10 120 кг мо­ло­ка ви­со­кої яко­сті. На мо­ло­чно­му ком­пле­ксі то­го са­мо­го ро­ку бу­ли до­ся­гну­ті се­ре­дньо­до­бо­ві при­ро­сти жи­вої ма­си мо­ло­дня­ку ВРХ по­над 900 г. Про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків бу­ло за­фі­ксо­ва­но та­ку ди­на­мі­ку про­ду­ктив­но­сті ко­рів: 2015 рік — 9361 кг, 2016-й — 9309, за

2017 рік — 10 120 кг. Збе­ре­же­н­ня мо­ло­дня­ку ВРХ ста­но­вить 100%.

Го­спо­дар ро­бить геть усе для ком­фор­ту ко­рів, са­ме то­му у 2012 ро­ці бу­ло ви­рі­ше­но ре­кон­стру­ю­ва­ти ста­ру до­ї­ль­ну за­лу ра­дян­сько­го зраз­ка. Так роз­по­ча­ла­ся спів­пра­ця ПСП «Віль­шан­ське» з ком­па­ні­єю GEA. То­ді пред­став­ни­ки ком­па­нії — ви­ро­бни­ка обла­дна­н­ня за­про­по­ну­ва­ли ін­те­гру­ва­ти до­ї­ль­ну за­лу ти­пу ялин­ка Euro class 2 × 12 в існу­ю­чу бу­дів­лю, змі­нив­ши ло­гі­сти­ку ру­ху тва­рин і роз­та­шу­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чних при­мі­щень.

А щоб уті­ли­ти та­ку ідею й по­ба­жа­н­ня за­мов­ни­ка для не­стан­дар­тно­го при­мі­ще­н­ня, обла­дна­н­ня ви­го­тов­ля­ли в Ні­меч­чи­ні за ін­ди­ві­ду­аль­ним про­е­ктом. Окрім то­го, ме­не­дже­ри ком­па­нії на­по­ля­гли на ком­пле­кта­ції до­ї­ль­них апа­ра­тів си­лі­ко­но­вою дій­ко­вою гу­мою Classic Pro, пуль­са­то­ра­ми Stimopuls і про­гра­мою ке­ру­ва­н­ня ста­дом

но від­рі­зня­ють обла­дна­н­ня GEA від ін­ших ви­ро­бни­ків. Пі­зні­ше го­спо­дар зі­знав­ся, що жо­дно­го ра­зу не по­шко­ду­вав, адже ко­ро­ви по­чу­ва­ю­ться за­до­во­ле­ни­ми, а вим’я тва­рин має здо­ро­вий ви­гляд.

Ро­бо­та до­я­рок зве­ла­ся до мі­ні­му­му: обро­би­ти дій­ки до та пі­сля до­ї­н­ня й під’єд­на­ти апа­рат, ре­шту ро­бо­ти ви­ко­нує обла­дна­н­ня. Тож не див­но, що, ко­ли по­ста­ло пи­та­н­ня про роз­ши­ре­н­ня під­при­єм­ства, Ві­ктор Ле­бе­дин­ський зно­ву звер­нув­ся до ком­па­нії GEA.

Та­ким чи­ном, пі­сля обго­во­рень подаль­шо­го шля­ху роз­ви­тку го­спо­дар­ства та по­треб дій­но­го ста­да бу­ло ви­рі­ше­но ре­кон­стру­ю­ва­ти при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня тва­рин під уста­нов­ку двох до­ї­ль­них ро­бо­тів GEA Monobox, що зда­тні за­без­пе­чи­ти ці­ло­до­бо­вий до­ступ до до­бро­віль­но­го до­ї­н­ня для 120 ко­рів.

Пер­ші в Укра­ї­ні

Як по­яснив ме­не­джер ком­па­нії «GEA Укра­ї­на» Оле­ксій Ан­то­нов, осо­бли­ві­стю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.