ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «GEA Укра­ї­на» Оле­ксій Ан­то­нов

The Ukrainian Farmer - - Молочна ферма -

Хо­ча ком­па­нія GEA пра­цює на укра­їн­сько­му рин­ку вже по­над 20 ро­ків і є ве­ли­ким кон­цер­ном, аграр­на га­лузь — тіль­ки один із на­пря­мів. У нас

ба­га­то за­мов­ни­ків і на Хар­ків­щи­ні, на­при­клад, на­ше обла­дна­н­ня ма­ють ПАТ «Куп’ян­ський мо­ло­чно­кон­серв­ний ком­бі­нат» і КП «Хар­ків­во­до­ка­нал». Тим не мен­ше я ду­же ра­дію, що ПСП «Віль­шан­ське» — пер­ше го­спо­дар­ство в Укра­ї­ні, яке вста­но­ви­ло до­ї­ль­ні ро­бо­ти Monobox, ана­ло­гів яким ще не­має. Зви­чай­но, на­ші кон­ку­рен­ти теж ма­ють обла­дна­н­ня для ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го до­ї­н­ня, однак ми вра­ху­ва­ли всі не­до­лі­ки й про­по­ну­є­мо ціл­ко­ви­то но­вий під­хід до до­ї­н­ня. Спо­ді­ва­ю­ся, що на­ша спів­пра­ця три­ва­ти­ме й на­да­лі.

По­двій­ний фільтр та про­мі­жний охо­ло­джу­вач за­без­пе­чу­ють Щі­тка для чу­ха­н­ня є одні­єю з улю­бле­них роз­ваг у мі­сце­вих ко­рів Но­вий ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чний мо­ло­чний блок фер­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го до­ї­н­ня До­ї­ль­на за­ла ти­пу «ялин­ка» GEA Euro class 2 × 12 місць, по­бу­до­ва­на у 2012 ро­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.