ме­не­джер ком­па­нії «GEA Укра­ї­на»

The Ukrainian Farmer - - Молочна ферма -

Пі­сля за­вер­ше­н­ня мон­та­жних ро­біт у ко­рів­ни­ку та на­ла­шту­ва­н­ня обла­дна­н­ня тва­ри­ни швид­ко зви­ка­ють до спо­кій­но­го ри­тму го­дів­лі, від­по­чин­ку та до­ї­н­ня. Си­сте­ма ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го до­ї­н­ня за­оща­джує ба­га­то ча­су та ре­сур­сів, ро­бить пла­ну­ва­н­ня гну­чкі­шим, а про­це­си ефе­ктив­ні­ши­ми. Ко­ли тва­ри­на по­тра­пляє до до­ї­ль­но­го бо­ксу, си­сте­ма за но­ме­ром зчи­тує да­ні про неї, що до­зво­ляє ро­бо­ту «впі­зна­ти» ко­ро­ву й під’єд­на­ти з ви­зна­че-

ни­ми стар­то­ви­ми па­ра­ме­тра­ми, а ко­ро­ві — отри­ма­ти свою пор­цію при­кор­му. Це від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки то­му, що істо­рія під’єд­на­н­ня та до­ї­н­ня по ко­жній тва­ри­ні збе­рі­га­є­ться, а ро­бот ав­то­ма­ти­чно сам під­ла­што­ву­є­ться під кон­кре­тну тва­ри­ну в ра­зі фі­зіо­ло­гі­чної змі­ни фор­ми та роз­мі­рів ви­ме­ні. Крім то­го, ро­бо­ти обла­дна­но си­сте­мою ви­зна­че­н­ня актив­но­сті Cow Scout, що ви­мі­рює актив­ність тва­рин і час по­їда­н­ня кор­му на кор­мо­во­му сто­лі. Та­кі мо­жли­во­сті мо­ні­то­рин­гу пра­кти­чно в ре­жи­мі онлайн до­зво­ля­ють до­ся­га­ти ви­со­ких по­ка­зни­ків від­тво­ре­н­ня й про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­вань у ви­со­ко­про­ду­ктив­них тва­рин. Усі ці мо­жли­во­сті ро­бо­ти­зо­ва­ної си­сте­ми GEA Monobox ви­гі­дно ви­рі­зня­ють її між кон­ку­рен­тів і до­зво­ля­ють у пов­но­му об­ся­зі за­до­воль­ни­ти ви­мо­ги най­ви­ба­гли­ві­ших су­ча­сних фер­ме­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.