Ми­сте­цтво вдо­ско­на­ле­н­ня

Швид­кий роз­ви­ток те­хно­ло­гій і їх упро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтві мо­ло­чних ферм де­мон­стру­ють гло­баль­ний тренд — ви­бу­до­ву­ва­н­ня ефе­ктив­но­го та рен­та­бель­но­го ви­ро­бни­цтва

The Ukrainian Farmer - - Молочна ферма - ГЕННАДІЙ ВОРОБЙОВ

Мо­ло­чна га­лузь Укра­ї­ни, як і будь-яке су­ча­сне ви­ро­бни­цтво, про­хо­дить свій шлях змін і вдо­ско­на­ле­н­ня. Ми є свід­ка­ми ба­га­тьох дис­ку­сій нав­ко­ло пи­та­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня ін­фор­ма­ти­за­ції, ав­то­ма­ти­за­ції та ро­бо­ти­за­ції на мо­ло­чній фер­мі. Як і біль­шість пе­ре­до­вих про­це­сів, упро­ва­дже­н­ня пе­ре­до­вих рі­шень на ви­ро­бни­цтві від­бу­ва­є­ться хоч і не швид­ки­ми тем­па­ми, про­те пев­ні зру­ше­н­ня та до­ся­гне­н­ня вже є. Пра­кти­ка по­ка­зує, що вдо­ско­на­ле­н­ня ви­ро­бни­цтва мо­ло­чної фер­ми про­хо­дить до­сить актив­но, не­зва­жа­ю­чи на ре­а­лії Укра­ї­ни. Що­прав­да, сту­пінь удо­ско­на­ле­н­ня в ко­жно­го ви­ро­бни­ка рі­зна: хтось ду­має про ро­бо­та-до­я­ра, хтось про до­ї­ль­ний зал «ка­ру­сель» чи «ялин­ка», хтось про си­сте­му ке­ру­ва­н­ня ста­дом, а хтось по­кра­щи­ти ста­до. Про­те вже не­має ке­рів­ни­ка, який ду­має про 20 до­да­тко­вих до­я­рок як ефе­ктив­ну скла­до­ву збіль­ше­н­ня на­до­їв. Фа­кти­чно ко­жен ви­ро­бник мо­ло­ка

ро­зу­міє, що успіх йо­го го­спо­дар­ства за­ле­жить не ли­ше від пра­виль­но зба­лан­со­ва­но­го ра­ціо­ну та ге­не­ти­ки ко­рів, а й від ба­га­тьох ін­ших чин­ни­ків, що ра­зом за­кла­да­ють осно­ву ефе­ктив­но­сті й рен­та­бель­но­сті. Зва­жа­ти по­трі­бно на ба­га­то ви­ро­бни­чих і не­ви­ро­бни­чих скла­до­вих, які су­ку­пно фор­му­ють та­ку ба­жа­ну вла­сни­ко­ві бі­зне­су рен­та­бель­ність.

Ва­жли­во зва­жа­ти на тру­до­ві ре­сур­си, які зав­жди бу­ли в агро­ви­ро­бни­цтві як най­ва­жли­ві­ша скла­до­ва. Про­те про­тя­гом остан­ніх ро­ків про це з вуст агра­рі­їв ча­сто до­во­ди­ться чу­ти як про ва­го­му про­бле­му. Ви­ро­бни­цтво сти­ка­є­ться з ви­кли­ком де­фі­ци­ту ква­лі­фі­ко­ва­ної ро­бо­чої си­ли на се­лі: ква­лі­фі­ко­ва­ні пра­ців­ни­ки за­ли­ша­ють се­ла та й Укра­ї­ну, а но­вий пер­со­нал по­трі­бно ще зна­йти й під­го­ту­ва­ти. Єв­ро­пей­ські фер­ме­ри про­бле­му від­су­тно­сті ква­лі­фі­ко­ва­но­го пер­со­на­лу, ви­со­кої вар­то­сті на­йма­них пра­ців­ни­ків і не­ба­жа­н­ня сво­їх ді­тей про­дов­жу­ва­ти спра­ву ба­тьків й пра­цю­ва­ти на мо­ло­чній фер­мі від­чу­ли ще ра­ні­ше й розв’язу­ва­ти її по­ча­ли впро­ва­дже­н­ням ін­фор­ма­ти­зо­ва­них, ав­то­ма­ти­зо­ва­них і ро­бо­ти­зо­ва­них про­це­сів на ви­ро­бни­цтві. І це ста­ло ва­жли­вою скла­до­вою вдо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гії та во­дно­час за­мі­ною де­фі­ци­тно­го пер­со­на­лу на мо­ло­чних фер­мах.

Щоб під­твер­ди­ти прин­ци­пи вдо­ско­на­ле­н­ня та мо­дер­ні­за­ції мо­ло­чно­го ви­ро­бни­цтва, ком­па­нія «Де­Ла­валь» пред­ста­ви­ла ши­ро­кій пу­блі­ці від­ві­ду­ва­чів ви­став­ки EuroTier 13–16 ли­сто­па­да в мі­сті Ган­но­вер свої до­ся­гне­н­ня й удо­ско­на­ле­н­ня, а та­кож озна­йо­ми­ла з но­вин­ка­ми ро­бо­ти­зо­ва­них рі­шень, які на пра­кти­ці вже за­сто­со­ву­ють фер­ме­ри з Єв­ро­пи.

Зов­ні­шній ви­гляд ро­бо­та та ма­ні­пу­ля­то­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.