Як на дрі­жджах

The Ukrainian Farmer - - Молочна ферма -

Дрі­жджі та дрі­жджо­ві пре­па­ра­ти дав­но й до­во­лі успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ють для го­дів­лі сіль­сько­го­спо­дар­ських тва­рин — на­сам­пе­ред зав­дя­ки ви­со­ко­му вмі­сту в них біл­ка, ві­та­мі­нів, фер­мен­тів, ву­гле­во­дів, жи­рів, мі­не­раль­них со­лей та ін­ших ко­ри­сних еле­мен­тів. Зо­бра­же­ні на рис. 1 одно­клі­тин­ні гри­би Saccharomyces cerevisiae, або про­сто дрі­жджі, мі­стять 48–52% біл­ків, 13–16 — ву­гле­во­дів, 2–3 — жи­рів, 22–40 — без­а­зо­ти­стих екс­тр­актив­них ре­чо­вин, 6–10% — зо­ли то­що. Дрі­жджі та дрі­жджо­ві пре­па­ра­ти мо­жуть сут­тє­во по­лі­пши­ти низ­ку ва­жли­вих те­хно­ло­гі­чних по­ка­зни­ків тва­рин­ни­цтва, зокре­ма мо­ло­чну про­ду­ктив­ність ко­рів.

Ва­жли­вою умо­вою до­ся­гне­н­ня ба­жа­но­го рів­ня мо­ло­чної про­ду­ктив­но­сті є ор­га­ні­за­ція зба­лан­со­ва­ної за енер­гі­єю го­дів­лі ко­рів упро­довж пе­рі­о­ду ла­кта­ції (рис. 2). За ві­до­мо­стя­ми А. Ле­ме­ше­ва, для за­без­пе­че­н­ня нор­маль­ної жит­тє­ді­яль­но­сті ор­га­нізм ко­ро­ви ма­сою 500 кг по­тре­бує 450 г біл­ка на до­бу, а ко­жен літр ви­ро­бле­но­го нею мо­ло­ка збіль­шує по­тре­бу в біл­ку ще на 42 г. Ти­по­ви­ми для ві­тчи­зня­ної пра­кти­ки мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва дже­ре­ла­ми кор­мо­во­го біл­ка є ма­ку­ха, со­ня­шни­ко­вий, рі­па­ко­вий, со­є­вий шріт то­що. Аль­тер­на­тив­ним кор­мо­вим біл­ком є бі­лок дрі­жджів, який ста­но­вить від 48 до 55% їхньо­го скла­ду. Цей бі­лок мі­стить май­же всі не­за­мін­ні амі­но­ки­сло­ти, ва­жли­вою є роль біл­ка дрі­жджів як дже­ре­ла лі­зи­ну. Ре­ко­мен­ду­ють до­да­ва­ти до ра­ціо­ну мо­ло­чних ко­рів від 400 до 500 г кор­мо­вих дрі­жджів що­до­би.

У пра­цях про­фе­со­ра В. Г. Ко­со­ла­по­вої опи­са­но пе­ре­біг і ре­зуль­та­ти до­слі­джень що­до впли­ву кор­мо­вих дрі­жджів на мо­ло­чну про­ду­ктив­ність го­лшти­ні­зо­ва­них ко­рів чор­но-ря­бої по­ро­ди, об’єд­на­них за ком­пле­ксом зоо­те­хні­чних ознак у трьох гру­пах по 11 тва­рин ко­жна. Основ­ний ра­ціон скла­дав­ся з 7,5 кг кон­цен­тра­тів (ячмінь), 2,5 — сі­на, 13,0 — сі­на­жу (го­ро­хо­во-вів­ся­на су­мі­шка), 25,0 — трав’яно­го си­ло­су, 1,8 — со­ня­шни­ко­вої ма­ку­хи та 2,5 кг — кор­мо­вої па­то­ки. У гру­пі І ко­ро­ви отри­му­ва­ли основ­ний ра­ціон, гру­пи ІІ та ІІІ — основ­ний ра­ціон + 100 г або 200 г кор­мо­вих дрі­жджів від­по­від­но. Ре­зуль­та­ти до­слі­джень на­ве­де­но в табл. 1.

За ві­до­мо­стя­ми що­до впли­ву дрі­жджів і дрі­жджо­вих пре­па­ра­тів як ком­по­нен­тів кор­мів, ви­ко­ри­сто­ву­ва­них у мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві, що бу­ли уза­галь­не­ні аме­ри­кан­ською до­слі­дни­цею Т. К. Обрі, за нор­маль­но­го ста­ну дов­кі­л­ля мо­ло­чна про­ду­ктив­ність у ра­зі до­да­ва­н­ня дрі­жджо­вих про­ду­ктів збіль­шу­є­ться.

Зокре­ма, є ін­фор­ма­ція про зро­ста­н­ня мо­ло­чної про­ду­ктив­но­сті на 1,8 кг/до­бу, або в пе­ре­ра­хун­ку на мо­ло­ко, нор­ма­лі­зо­ва­не за жир­ні­стю (НЖ) 3,5%, — 1,61 кг/до­бу та пе­ре­ра­хун­ку на мо­ло­ко, нор­ма­лі­зо­ва­не за енер­гі­єю (НЕ), — 1,65 кг/до­бу. За ін­ши­ми ві­до­мо­стя­ми, вве­де­н­ня куль­ту­ри дрі­жджів до ра­ціо­ну до­зво­ляє збіль­ши­ти се­ре­дню мо­ло­чну про­ду­ктив­ність на 1,2 кг/до­бу.

Во­дно­час де­я­кі до­слі­дни­ки не ви­яви­ли істо­тно­го впли­ву дрі­жджо­вих пре­па­ра­тів на мо­ло­чну про­ду­ктив­ність ко­рів, або за­зна­че­ний вплив не від­рі­зняв­ся ста­біль­ні­стю. Про­по­но­ва­ним по­ясне­н­ням є не­до­ста­тня три­ва­лість спо­сте­ре­жень, що пов­ні­стю не охо­плю­ва­ли пе­рі­од ла­кта­ції.

У хо­ді вла­сних до­слі­джень Т. К. Обрі про­ана­лі­зо­ва­но вплив дрі­жджо­вих про­ду­ктів на 33 мо­ло­чних ко­ро­ви го­лштин­ської по­ро­ди (24 ба­га­то­тіль­них і 12 пер­шо­тіль­них, три­ва­лість ла­кта­ції (ТЛ) = 71,17±16,42), го­дів­лю яких здій­сню­ва­ли за трьо­ма схе­ма­ми. Дві гру­пи ко­рів (по 18 тва­рин ко­жна) бу­ло по­ді­ле­но на дрі­бні­ші гру­пи по три ко­ро­ви — від­по­від­но до

Рис. 2. По­тре­ба в енер­гії впро­довж пе­рі­о­ду ла­кта­ції (за Ф. Потт­га­стом)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.