ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ТОВ «Агро­плю­с­актив»

The Ukrainian Farmer - - Молочна ферма -

Мий­ні за­со­би Уль­тра Сірк й Уль­тра Есід роз­ро­бле­но для ком­пле­ксно­го ви­ко­ри­ста­н­ня з ме­тою пов­но­го очи­ще­н­ня та де­зін­фе­кції обла­дна­н­ня до­ї­ль­ної лі­нії та мий­них тан­ків і ци­стерн. Для до­ся­гне­н­ня най­кра-

щих ре­зуль­та­тів по­трі­бно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Уль­тра Сірк ра­зом із не­ко­ро­зій­ним за­со­бом для ви­да­ле­н­ня мо­ло­чно­го ка­ме­ню, та­ким як Уль­тра Есід. Та­кож ми не по­вин­ні за­бу­ва­ти про про­фі­ла­кти­ку ма­сти­тів у ко­рів, а це до­гляд за ви­ме­нем. До­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що по­єд­на­н­ня де­зін­фе­кції ді­йок до та пі­сля до­ї­н­ня є ефе­ктив­ні­шим у про­фі­ла­кти­ці ма­сти­ту, ніж де­зін­фе­кція ді­йок тіль­ки пі­сля до­ї­н­ня. Де­зін­фе­кція ді­йок ме­то­дом за­ну­ре­н­ня в за­со­би Си­но­декс і Си­но­дін зни­жує ймо­вір­ність ма­сти­ту в ко­рів на 95%. Чи­сте до­ї­ль­не обла­дна­н­ня та здо­ров’я ко­рів — за­по­ру­ка еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня при­бу­тку го­спо­дар­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.