Прі­о­ри­те­ти ви­бо­ру

The Ukrainian Farmer - - Молочна ферма - ДМИТРО НОВАКОВСЬКИЙ, ве­те­ри­нар­ний лі­кар Де­па­ра­тмент те­хні­чної під­трим­ки LIVISTO

Ра­ціо­наль­ним під­хо­дом до про­фі­ла­кти­ки ма­сти­тів є мі­ні­мі­за­ція стре­сів у про­це­сі утри­ма­н­ня дій­но­го ста­да, збе­ре­же­н­ня та сти­му­ля­ція імун­но­го ста­ту­су тва­ри­ни, які­сна го­дів­ля.

У лі­ку­ван­ні ма­сти­тів ра­ціо­наль­ним є на­сам­пе­ред по­ста­нов­ка то­чно­го ді­а­гно­зу з ви­ді­ле­н­ням збу­дни­ка та з ви­зна­че­н­ням чу­тли­во­сті до ан­ти­біо­ти­ків. Тре­ба не про­сто ви­зна­чи­ти чу­тли­вість до ан­ти­біо­ти­ків, а ви­ді­ли­ти збу­дни­ка й ви­зна­чи­ти йо­го роль у ви­ни­кнен­ні та пе­ре­бі­гу за­па­ле­н­ня мо­ло­чної за­ло­зи у ці­єї тва­ри­ни. Го­спо­дар­ства, що не­хту­ють та­ким під­хо­дом, ма­ють ба­га­то ко­рів із ре­ци­див­ни­ми ма­сти­та­ми.

На сьо­го­дні по­пу­ляр­ни­ми для лі­ку­ва­н­ня ма­сти­тів є це­фа­ло­спо­ри­но­ві пре­па­ра­ти чо­ти­рьох по­ко­лінь, оскіль­ки в ін­стру­кції вка­за­но ка­рен­цію про­тя­гом одні­єї до­би. Про­те не за­бу­ва­ти­ме­мо, що для пра­виль­но­го під­хо­ду до ви­зна­че­н­ня пре­па­ра­ту для лі­ку­ва­н­ня ма­сти­тів по­трі­бно звер­та­ти ува­гу не ли­ше на ін­стру­кцію від ви­ро­бни­ка, а й на чу­тли­ві те­сти для пе­ре­вір­ки на­яв­но­сті ан­ти­біо­ти­чних ре­чо­вин у мо­ло­ці й те­стів і нор­ма­ти­вів для ви­зна­че­н­ня за­ли­шко­вих рів­нів цих за­со­бів у мо­ло­ці пі­сля лі­ку­ва­н­ня.

На­сам­пе­ред по­трі­бно зна­ти основ­них збу­дни­ків ма­сти­тів, се­ред яких не тіль­ки зви­чні нам ки­шко­ва па­ли­чка та ко­ко­ві ін­фе­кції. На сьо­го­дні че­рез не­кон­тро­льо­ва­не за­сто­су­ва­н­ня про­ти­мі­кро­бних за­со­бів осо­бли­во­го по­ши­ре­н­ня на­бу­ли мі­ко­пла­змо­зні ма­сти­ти та ма­сти­ти гри­бно­го по­хо­дже­н­ня, які ду­же по­га­но під­да­ю­ться лі­ку­ван­ню че­рез від­су­тність ді­є­вих за­со­бів лі­ку­ва­н­ня. Про­те все ж тра­ди­цій­ні збу­дни­ки ма­сти­тів роз­по­всю­дже­ні. То­му по­пу­ляр­ність пре­па­ра­тів це­фа­ло­спо­ри­но­во­го ря­ду зро­стає не ли­ше че­рез їх низь­ку ка­рен­цію на мо­ло­ко, а й че­рез їхню ді­є­вість про­ти ко­ко­вих ін­фе­кцій, ки­шко­вої па­ли­чки й ін.

Слід за­зна­чи­ти, що удо­ско­на­ле­н­ня пре­па­ра­тів від пер­шо­го до остан­ньо­го по­ко­лі­н­ня не тіль­ки роз­ши­ри­ло їхній асор­ти­мент, що є най­по­зи­тив­ні­шою змі­ною, а й спря­му­ва­ло спектр дії в бік па­ли­чко­по­ді­бних мі­кро­ор­га­ні­змів. На від­мі­ну від пер­ших по­ко­лінь це­фа­ло­спо­рин 4-го по­ко­лі­н­ня (д. р. це­фкі­ном) стій­кий до В-ла­кта­маз і пе­ні­ци­лі­наз. Швид­ка дія за па­рен­те­раль­но­го вве­де­н­ня до­пов­не­на про­ти­за­паль­ни­ми за­со­ба­ми, зав­дя­ки чо­му час на лі­ку­ва­н­ня тва­ри­ни ма­кси­маль­но ско­ро­че­но. Однак не слід за­бу­ва­ти, що крім про­ти­мі­кро­бних ре­чо­вин під час лі­ку­ва­н­ня ма­сти­тів у мо­ло­ці мі­сти­ться ба­га­то ін­ших до­мі­шок — лім­фо­ци­ти, за­ги­блі ба­кте­рі­аль­ні клі­ти­ни та їхні про­ду­кти обмі­ну, які сут­тє­во впли­ва­ють на якість мо­ло­ка та мо­ло­чних про­ду­ктів, ви­го­тов­ле­них із ньо­го.

Під на­пи­сом в ін­стру­кції ви­ро­бни­ка «ка­рен­ція по мо­ло­ку 0 днів» слід ро­зу­мі­ти не те, що про­ти­мі­кро­бний за­сіб не над­хо­дить у мо­ло­ко, а те, що кон­цен­тра­ція йо­го в мо­ло­ці ниж­ча за допу­сти­мі кон­цен­тра­ції ді­ю­чої ре­чо­ви­ни, до­зво­ле­ні ор­га­ні­за­ці­я­ми, що кон­тро­лю­ють якість про­ду­кції для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною. Вна­слі­док ниж­чих кон­цен­тра­цій ан­ти­біо­ти­ків за допу­сти­мі рів­ні в ор­га­ні­змі лю­ди­ни мо­жуть роз­ви­ва­ти­ся ре­зи­стен­тні шта­ми й алер­гії, спо­сте­рі­га­ти­ся при­гні­че­н­ня фун­кцій пе­чін­ки та під­шлун­ко­вої за­ло­зи.

Не­за­ле­жни­ми ін­сти­ту­та­ми Бель­гії, Дер­жав­ною до­слі­дною стан­ці­єю мо­ло­чних про­ду­ктів Цен­тру сіль­сько­го­спо­дар­ських до­слі­джень в Ген­ті та ILVO (Ін­сти­тут сіль­сько­го­спо­дар­ських та ри­бо­го­спо­дар­ських до­слі­джень) бу­ло ви­яв­ле­но, що за за­сто­су­ва­н­ня ді­ю­чої ре­чо­ви­ни це­фті­о­фур для лі­ку­ва­н­ня ма­сти­тів уже за 12 год пі­сля остан­ньо­го ви­ко­ри­ста­н­ня оста­то­чні кон­цен­тра­ції йо­го в мо­ло­ці бу­ли зна­чно ниж­чи­ми від ма­кси­маль­но допу­сти­мих кон­цен­тра­цій у Єв­ро­со­ю­зі EU-MRL = 100 мкг/кг. За тих са­мих умов ма­кси­маль­но допу­сти­мі рів­ні це­фті­о­фу­ру в США — не біль­ше за 50 мкг/кг мо­ло­ка. Про­те не всі те­сти зда­тні ви­зна­ча­ти кон­цен­тра­цію в 10 мкг/кг мо­ло­ка, яка за­ва­жає нор­маль­ній фер­мен­та­ції си­ру та

йо­гур­тів і при­зво­дить до по­гір­ше­н­ня їх сма­ку (не­при­єм­ний смак си­ру пі­сля сьо­мо­го ти­жня фер­мен­та­ції, гір­кий смак йо­гур­ту).

Сьо­го­дні є кіль­ка ви­ро­бни­ків, що ви­пу­ска­ють те­сти з чу­тли­ві­стю 8 мкг/кг мо­ло­ка. Тож тре­ба в лі­ку­ван­ні ма­сти­тів ан­ти­біо­ти­ка­ми це­фа­ло­спо­ри­но­во­го ря­ду вра­хо­ву­ва­ти не ли­ше їхній ви­со­кий те­ра­пев­ти­чний ефект, а й три­ва­лість лі­ку­ва­н­ня ни­ми, на­яв­ність у мо­ло­ці оста­то­чних кон­цен­тра­цій ан­ти­біо­ти­ка й ін­ших ре­чо­вин, що зни­жу­ють то­вар­ні яко­сті мо­ло­ка.

За схо­жо­го те­ра­пев­ти­чно­го ефе­кту це­фа­ло­спо­ри­ни 4-го по­ко­лі­н­ня ма­ють пе­ре­ва­гу зав­дя­ки шир­шо­му спе­ктру дії, мен­шій оста­то­чній кон­цен­тра­ції в мо­ло­ці пі­сля одні­єї до­би (за ін­стру­кці­єю) лі­ку­ва­н­ня цим ан­ти­біо­ти­ком й ін­ші до­да­тко­ві пе­ре­ва­ги.

На пра­кти­чно­му до­слі­ді, про­ве­де­но­му в го­спо­дар­ствах Укра­ї­ни, від­мі­че­на пе­ре­ва­га д. р. це­фкві­но­му над д. р. це­фті­о­фу­ру. Під час па­ра­лель­но­го за­сто­су­ва­н­ня в лі­ку­ван­ні ма­сти­тів на двох гру­пах пре­па­ра­та­ми Кві­ві­тан (д. р. це­фкві­ном) і Це­фті­о­клін (д. р. це­фті­о­фур) бу­ло спо­сте­ре­же­но швид­ше оду­жу­ва­н­ня в гру­пі з 15 го­лів ко­рів, яких лі­ку­ва­ли Кві­ві­та­ном. Та­кож від­со­ток тва­рин, що оду­жа­ли, був ви­щим, і у 85% цих тва­рин не бу­ло ре­ци­ди­ву за­хво­рю­ва­н­ня про­тя­гом 30 днів пі­сля пер­шо­го оду­жу­ва­н­ня. Та­кож пе­ре­ва­га­ми цьо­го пре­па­ра­ту ста­ло лег­ше вве­де­н­ня та від­су­тність утво­ре­н­ня пла­стів­ців ді­ю­чої ре­чо­ви­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.