Ді­а­рея в те­лят

Па­то­ге­нез і важ­кість за­хво­рю­ва­н­ня за­ле­жать від ві­ру­лен­тно­сті збу­дни­ків, чин­ни­ків зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща й іму­но­ло­гі­чно­го ста­ну ор­га­ні­зму те­лят

The Ukrainian Farmer - - Молочна ферма - ОЛЬГА ГАДЗЕВИЧ, канд. вет. на­ук ННЦ «Ін­сти­тут екс­пе­ри­мен­таль­ної і клі­ні­чної ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни» Спі­ав­тор: Анатолій Палій, д-р вет. на­ук

Ді­а­рея — одна з най­по­ши­ре­ні­ших па­то­ло­гій у те­лят не ли­ше в Укра­ї­ні, а й у всьо­му сві­ті, яка зав­дає зна­чних еко­но­мі­чних втрат га­лу­зі тва­рин­ни­цтва. Про­ана­лі­зу­вав­ши при­чи­ни за­ги­бе­лі те­лят у пер­ший мі­сяць пі­сля на­ро­дже­н­ня у тва­рин­ни­цьких го­спо­дар­ствах Укра­ї­ни, мо­же­мо за­зна­чи­ти, що в по­над 50% ви­пад­ків те­ля­та ги­нуть са­ме че­рез шлун­ко­во-ки­шко­ві за­хво­рю­ва­н­ня, зокре­ма — ді­а­реї рі­зно­го ге­не­зу. Не­без­пе­ка ді­а­реї по­ля­гає в то­му, що за­хво­рю­ва­н­ня швид­ко при­зво­дить до зне­во­дне­н­ня ор­га­ні­зму, ін­то­кси­ка­ції, ви­сна­же­н­ня та за­ги­бе­лі те­лят. Тіль­ки про­тя­гом одно­го дня про­я­ву ді­а­реї те­ля­та мо­жуть втра­ча­ти до 10% ма­си ті­ла.

Про­фі­ла­кти­ка роз­по­чи­на­є­ться із су­хо­стою

При­чи­ни, що при­зво­дять до роз­ла­дів шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту те­лят, мо­жуть бу­ти ін­фе­кцій­но­го й не­ін­фе­кцій­но­го по­хо­дже­н­ня.

Ді­а­рею ін­фе­кцій­ної етіо­ло­гії за­зви­чай спри­чи­ня­ють ві­ру­си, ба­кте­рії, рід­ше най­про­сті­ші. У по­над 40% ви­пад­ків пе­ре­біг за­хво­рю­ва­н­ня має асо­ці­йо­ва­ний ха­ра­ктер, зокре­ма, спри­чи­не­ний ді­єю ві­ру­сів, ба­кте­рій або най­про­сті­ши­ми в рі­зних спів­від­но­ше­н­нях та асо­ці­а­ці­ях.

Крім то­го, ви­ни­кнен­ню ді­а­реї мо­же спри­я­ти низ­ка при­чин не­ін­фе­кцій­но­го ха­ра­кте­ру, а са­ме: не­сфор­мо­ва­ний іму­ні­тет у но­во­на­ро­дже­них те­лят; по­ру­ше­н­ня норм і те­хно­ло­гій утри­ма­н­ня те­лят; по­ру­ше­н­ня норм і ре­жи­мів го­дів­лі те­лят; стре­со­ві на­ван­та­же­н­ня на ор­га­нізм тва­рин.

Іму­ні­тет у но­во­на­ро­дже­них те­лят ще не сфор­мо­ва­ний, пер­ші іму­но­гло­бу­лі­ни во­ни отри­ма­ють із мо­ло­зи­вом ма­те­рі. То­му ді­а­рея ча­сто ви­ни­кає че­рез іму­но­де­фі­ци­тний стан тва­рин, під впли­вом чин­ни­ків, уна-

слі­док яких ор­га­нізм те­лят не за­без­пе­чу­є­ться по­трі­бним рів­нем ко­ло­страль­них ан­ти­тіл, зокре­ма: за­пі­зні­ле ви­по­ю­ва­н­ня те­лят мо­ло­зи­вом; ви­по­ю­ва­н­ня не­до­бро­які­сно­го мо­ло­зи­ва, яке не мі­стить по­жив­них ре­чо­вин й іму­но­гло­бу­лі­нів, зокре­ма, від хво­рих ко­рів то­що; від­су­тність або по­ру­ше­н­ня ва­кци­на­ції су­хо­стій­них ко­рів, осо­бли­во в го­спо­дар­ствах не­бла­го­по­лу­чних що­до ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань; тяж­кі по­ло­ги, пі­сля яких но­во­на­ро­дже­ні те­ля­та слаб­кі, ма­ють гі­по­ксію й ін­ші фі­зіо­ло­гі­чні та іму­но­ло­гі­чні від­хи­ле­н­ня від нор­ми.

Слід за­зна­чи­ти, що по­жив­ність і якість мо­ло­зи­ва за­ле­жать від яко­сті та пов­но­цін­но­сті ра­ціо­нів ко­рів у су­хо­стій­ний пе­рі­од, осо­бли­во в остан­ній пе­рі­од тіль­но­сті, а імун­ний ста­тус но­во­на­ро­дже­но­го те­ля­ти, у свою чер­гу, за­ле­жить від фун­кціо­наль­ної зрі­ло­сті йо­го шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту, яко­сті й пов­но­цін­но­сті мо­ло­зи­ва. Та­ким чи­ном, брак у ра­ціо­ні ма­то­чно­го по­го­лів’я ві­та­мі­нів і мі­не­раль­них ре­чо­вин при­зво­дить до на­ро­дже­н­ня слаб­ких те­лят із по­ру­ше­н­ням роз­ви­тку трав­ної си­сте­ми та ада­пта­цій­них ме­ха­ні­змів до зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща, зни­же­н­ня яко­сті й пов­но­цін­но­сті мо­ло­зи­ва. Це, у свою чер­гу, мо­же спри­чи­ня­ти рі­зні па­то­ло­гії шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту в те­лят.

Пер­ше ви­по­ю­ва­н­ня те­лят мо­ло­зи­вом ре­ко­мен­ду­ють про­во­ди­ти не пі­зні­ше як че­рез 40–60 хв пі­сля на­ро­дже­н­ня. Нор­ма мо­ло­зи­ва ста­но­вить 10% ма­си те­ля­ти, об’єм на одне го­ду­ва­н­ня не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 1,6–1,8 л на одне но­во­на­ро­дже­не те­ля ма­сою 30 кг, во­но по­вин­но бу­ти те­плим.

Тре­ба пам’ята­ти про ана­то­мі­чні осо­бли­во­сті шлун­ко­во-ки­шко­вої си­сте­ми те­лят, зокре­ма, про те, що пе­ре­трав­ле­н­ня мо­ло­ка в них від­бу­ва­є­ться в си­чу­зі. Мо­ло­ко в си­чуг по­тра­пляє че­рез стра­во­хі­дний жо­лоб, ми­на­ю­чи

Се­ред най­по­ши­ре­ні­ших ба­кте­рій, які спри­чи­ня­ють ді­а­рею в те­лят, ва­жли­во ви­ді­ли­ти та­кі: E. coli (най­ура­зли­ві­ші те­ля­та 1–7-до­бо­во­го ві­ку); Salmonella spp. (най­ура­зли­ві­ші те­ля­та стар­ші за 7-до­бо­вий вік);

Clostridium perfringens (най­ура­зли­ві­ші те­ля­та 1–20-до­бо­во­го ві­ку й стар­ше); Yersinia enterocolitica; Bacillus cereus; Chlamydophila psittaci; Yersinia enterocolitica; Clostridium difficile.

Слід за­зна­чи­ти, що пе­ре­лі­че­но да­ле­ко не всі ба­кте­рі­аль­ні па­то­ге­ни, які спри­чи­ня­ють й ускла­дню­ють ді­а­рею у те­лят. Най­по­ши­ре­ні­ши­ми є ки­шко­ва па­ли­чка та Salmonella spp. Про­те E. coli спри­чи­няє не ли­ше ко­лі­ба­кте­ріоз у те­лят, й є збу­дни­ком ма­сти­тів й ен­до­ме­три­тів у ко­рів. То­му ча­сто хво­рі ко­ро­ви ста­ють дже­ре­лом ін­фе­кції для те­лят. До то­го ж у те­лят за­хво­рю­ва­н­ня су­про­во­джу­є­ться про­фу­зним про­но­сом, ін­то­кси­ка­ці­єю, зне­во­дне­н­ням і ви­сна­же­н­ням ор­га­ні­зму.

Ча­сто за­хво­рю­ва­н­ня за­кін­чу­є­ться се­пси­сом і за­ги­бе­л­лю тва­рин.

Ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня в по­ши­рен­ні па­то­ген­них форм ки­шко­вої па­ли­чки ма­ють та­кі чин­ни­ки, як не­пов­но­цін­на го­дів­ля та не­пра­виль­не утри­ма­н­ня ко­рів під час тіль­но­сті; по­ру­ше­н­ня са­ні­тар­них ви­мог під час оте­ле­н­ня; за­трим­ка у ви­по­ю­ван­ні мо­ло­зи­ва те­ля­там і йо­го низь­ка якість.

Слід пам’ята­ти, що не­па­то­ген­ні ти­пи E. coli вхо­дять до скла­ду ко­ри­сної мі­кро­фло­ри шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту. То­му під час ла­бо­ра­тор­ної ді­а­гно­сти­ки тре­ба обов’яз­ко­во вра­хо­ву­ва­ти чин­ни­ки па­то­ген­но­сті ки­шко­вої па­ли­чки.

Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що Salmonella spp. є ду­же не­без­пе­чним збу­дни­ком за­хво­рю­ва­н­ня й спри­чи­няє важ­ку фор­му ді­а­реї в те­лят. Клі­ні­чно про­яв­ля­є­ться про­фу­зною ді­а­ре­єю з ви­ді­ле­н­ням зна­чної кіль­ко­сті сли­зу у ви­гля­ді сі­ру­ва­тих тя­жів, буль­ба­шок га­зу та про­жи­лок кро­ві. Пі­зні­ше у тва­рин роз­ви­ва­є­ться се­псис, і тва­ри­на ги­не. Па­то­ло­гі­чні змі­ни в ура­же­ної саль­мо­не­лою тва­ри­ни ма­ють ді­а­гно­сти­чне зна­че­н­ня. На роз­ти­ні тва­рин ре­є­стру­ють ге­мо­ра­гі­чне ура­же­н­ня шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту, осо­бли­во у 12-палій ки­шці (фо­то 3), ску­пче­н­ня ексу­да­ту в гру­дній і че­рев­ній по­ро­жни­нах (фо­то 4), збіль­ше­н­ня жов­чно­го мі­ху­ра — жовч має жов­то-зе­ле­ний ко­лір і в’яз­ку кон­си­стен­цію (фо­то 5). Се­ле­зін­ка се­пти­чна, яскра­во­го ко­льо­ру, збіль­ше­на в роз­мі­рі, ка­псу­ла рве­ться (фо­то 6), нир­ки ро­же­во­го або сі­ро-жов­то­го ко­льо­ру, мі­сця­ми ви­дно кра­пча­сті кро­во­ви­ли­ви, ка­псу­ла лег­ко зні­ма­є­ться (фо­то 7).

Се­ред най­по­ши­ре­ні­ших ві­ру­сів, які спри­чи­ня­ють ді­а­рею в те­лят, слід ви­ді­ли­ти та­кі: ро­та­ві­ру­си (най­ура­зли­ві­ші те­ля­та у ві­ці від 2 до 6 днів); ко­ро­на­ві­ру­си (ура­жу­ють те­лят у ві­ці пер­ших двох ти­жнів від на­ро­дже­н­ня).

Ро­та­ві­ру­си й ко­ро­на­ві­ру­си теж по­ши­ре­ні у тва­рин­ни­цьких го­спо­дар­ствах Укра­ї­ни.

Сим­пто­ми хво­роб та­кі са­мі, як і за ін­ших за­хво­рю­вань, що спри­чи­ня­ють ді­а­рею в те­лят, зокре­ма роз­лад шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту, під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ті­ла, за­галь­не при­гні­че­н­ня, ви­сна­же­н­ня, ано­ре­ксія. Ві­ру­си руй­ну­ють епі­те­лій сли­зо­вої обо­лон­ки ки­шків­ни­ка, тим са­мим ство­рю­ють опти­маль­ні умо­ви для роз­мно­же­н­ня ба­кте­рій. То­му ці за­хво­рю­ва­н­ня ча­сто ускла­дню­ю­ться E. coli або ін­ши­ми ба­кте­рі­аль­ни­ми збу­дни­ка­ми. Пе­ре­біг асо­ці­йо­ва­них за­хво­рю­вань важ­кий, а про­гноз ча­сто не­спри­я­тли­вий.

Се­ред най­по­ши­ре­ні­ших па­ра­зи­тів, які спри­чи­ня­ють ді­а­рею в те­лят, слід ви­ді­ли­ти та­кі: Cryptosporidium spp. (най­ура­зли­ві­ші те­ля­та у ві­ці від 10 до 20 днів); Eimeria spp. (най­ура­зли­ві­ші те­ля­та стар­ші за 3-ти­жне­вий вік); Giardia spp. (най­ура­зли­ві­ші те­ля­та стар­ші за 15-до­бо­вий вік).

Ін­ва­зій­ні за­хво­рю­ва­н­ня та­кож є ду­же не­без­пе­чни­ми. Пе­ре­хво­рі­лі тва­ри­ни ча­сто ще дов­гий час є но­сі­я­ми збу­дни­ків. Крім то­го, біль­шість па­ра­зи­тів ду­же стій­кі до де­зін­фе­кцій­них за­со­бів і мо­жуть збе­рі­га­ти свою жит­тє­зда­тність у нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щі три­ва­лий час, то­му кра­ще за­по­бі­га­ти ви­ни­кнен­ню за­хво­рю­вань, ніж по­тім лі­ку­ва­ти й лі­кві­ду­ва­ти їх.

Фо­то 4. Ску­пче­н­ня ге­мо­ра­гі­чно­го ексу­да­ту в по­ро­жни­нах ті­ла тва­рин

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.