LNZ Group ви­во­дить на ри­нок ге­не­ри­чний бренд

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Ком­па­нія LNZ Group ви­во­дить на ри­нок но­вий бренд ге­не­ри­чних за­со­бів за­хи­сту ро­слин — Defenda. На сьо­го­дні в лі­ній­ку про­ду­кції вхо­дять 46 пре­па­ра­тів, зокре­ма, 23 гер­бі­ци­ди, шість фун­гі­ци­дів, шість ін­се­кти­ци­дів, сім про­труй­ни­ків, а та­кож ре­гу­ля­тор ро­сту, при­ли­па­чі, де­си­кант. У 2016 ро­ці LNZ Group ста­ла вла­сни­ком брен­ду «УкрАгро­Про­тект», під яким спо­ча­тку об­слу­го­ву­ва­ла тіль­ки вла­сні по­тре­би. З ча­сом про­ду­кція ста­ла по­пу­ляр­ною се­ред пар­тне­рів агро­хол­дин­гу та фер­ме­рів, то­му бу­ло ви­рі­ше­но роз­ви­ва­ти цей на­прям ді­яль­но­сті, за­ува­жи­ли в ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.