ДПЗКУ по­гли­блює спів­пра­цю з ки­тай­ським пар­тне­ром

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни (ДПЗКУ) й Ки­тай­ська на­ціо­наль­на кор­по­ра­ція ма­шин­ної про­ми­сло­во­сті та ге­не­раль­них під­ря­дів (ССЕС) під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум що­до подаль­шої спів­пра­ці в га­лу­зі сіль­сько­го го­спо­дар­ства. «Ми впев­не­ні, що в пер­спе­кти­ві ре­а­лі­за­ція ме­мо­ран­ду­му до­зво­лить ДПЗКУ збіль­ши­ти об­ся­ги тор­гів­лі зер­но­ви­ми, роз­ши­ри­ти но­мен­кла­ту­ру тор­гів­лі зер­но-

ви­ми та про­ду­кці­єю пе­ре­роб­ки на те­ри­то­рії КНР, вклю­чно з бо­ро­шном, пла­стів­ця­ми, мю­слі, кру­па­ми та ком­бі­кор­ма­ми до КНР й тре­тіх кра­їн», — за­зна­чи­ла в. о. го­ло­ви прав­лі­н­ня ПАТ ДПЗКУ Іри­на Мар­чен­ко. Та­кож умо­ва­ми до­ку­мен­та пе­ред­ба­че­на спів­пра­ця у сфе­рі тор­гів­лі про­ду­кці­єю пе­ре­роб­ки олій­них на те­ри­то­рії КНР (со­ня­шни­ко­ва олія, со­ня­шни­ко­вий шрот) і подаль­ша ро­бо­та над спіль­ни­ми про­е­кта­ми. Очі­ку­є­ться, що цей ме­мо­ран­дум ста­не клю­чо­вим орі­єн­ти­ром у спів­пра­ці з го­лов­ним стра­те­гі­чним пар­тне­ром ДПЗКУ на дов­го­три­ва­лий пе­рі­од.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.