«Дабл-Дек­кер» роз­по­ча­ла ви­ро­бни­цтво ком­бі­кор­мів

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Ком­па­нія «Дабл-Дек­кер» за­пу­сти­ла за­вод із ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів і кон­цен­тра­тів на те­ри­то­рії Ве­ли­ко­се­ве­ри­нів­ської об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди в Кі­ро­во­град­ській обла­сті. Бу­дів­ни­цтво за­во­ду роз­по­ча­ли у ве­ре­сні 2016 ро­ку, су­ма ін­ве­сти­цій у спо­ру­дже­н­ня ком­пле­ксу й уста­тку­ва­н­ня ста­но­ви­ла 1,35 млн єв­ро. По­ту­жність но­во­го ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду ста­но­вить 15 т/год. За по­тре­би під­при­єм­ство змо­же роз­ши­ри­ти по­ту­жно­сті або пра­цю­ва­ти в кіль­ка змін. Ви­го­тов­ле­ні на за­во­ді кор­ми ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­муть як в Укра­ї­ні, так і на за­кор­дон­них рин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.