Се­мі­нар для по­са­дов­ців з пи­тань спро­ще­н­ня про­це­дур тор­гів­лі

Ukraine Business Review - - Новини від партнерів -

З 30 ве­ре­сня до 2 жов­тня 2015 р. у м. Ки­є­ві від­був­ся три­ден­ний се­мі­нар з пи­тань го­тов­но­сті Укра­ї­ни до впро­ва­дже­н­ня Уго­ди СОТ про спро­ще­н­ня про­це­дур тор­гів­лі (УСПТ СОТ). Се­мі­нар ор­га­ні­зо­ва­но Мі­ні­стер­ством еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни, Мі­жві­дом­чою ро­бо­чою гру­пою зі спро­ще­н­ня про­це­дур мі­жна­ро­дної тор­гів­лі та ло­гі­сти­ки в Укра­ї­ні, Єв­ро­пей­ською еко­но­мі­чною ко­мі­сі­єю ООН (ЄЕК ООН) та Про­гра­мою роз­ви­тку ко­мер­цій­но­го пра­ва Мі­ні­стер­ства тор­гів­лі США. Йо­го уча­сни­ки – по­са­дов­ці се­ре­дньої та ви­щої ла­нок ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди. Основ­на ме­та се­мі­на­ру по­ля­га­ла у ви­зна­чен­ні кон­кре­тних кро­ків, не­об­хі­дних для пов­ної ре­а­лі­за­ції рі­зних по­ло­жень УСПТ СОТ (ін­сти­ту­ціо­наль­ні ме­ха­ні­зми, ло­гі­сти­ка, змі­ни в за­ко­но­дав­стві то­що). Про­тя­гом трьох днів уча­сни­ка­ми се­мі­на­ру бу­ло роз­гля­ну­то про­ект зві­ту про го­тов­ність Укра­ї­ни до ре­а­лі­за­ції по­ло­жень УСПТ СОТ, під­го­тов­ле­ний екс­пер­та­ми ЄЕК ООН. Се­ред пи­тань, що обго­во­рю­ва­лись: • рі­ше­н­ня Уря­ду Укра­ї­ни сто­сов­но то­го, яке ві­дом­ство має очо­ли­ти про­цес ім­пле­мен­та­ції УСПТ СОТ; • офі­цій­не ство­ре­н­ня на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту з пи­тань спро­ще­н­ня тор­гів­лі від­по­від­но до ви­мог стат­ті 23.2 УСПТ СОТ; • за­без­пе­че­н­ня про­гре­су у впро­ва­джен­ні окре­мих за­хо­дів УСПТ СОТ, що­до яких Укра­ї­ною бу­ло на­да­но по­ві­дом­ле­н­ня як про за­хо­ди ка­те­го­рії «A», але що­до яких екс­пер­та­ми ви­яв­ле­но від­су­тність го­тов­но­сті; • ви­зна­че­н­ня рів­ня зов­ні­шньої до­по­мо­ги та по­треб до­да­тко­во­го ча­су сто­сов­но за­хо­дів, які має бу­ти від­не­се­но до ка­те­го­рій «B» або «C»; • за­ле­жність мо­жли­во­сті за­пи­ту на до­по­мо­гу зов­ні­шніх пар­тне­рів у впро­ва­джен­ні за­хо­дів ка­те­го­рій «С» від швид­ко­го прийня­т­тя рі­ше­н­ня уря­дом Укра­ї­ни що­до ви­зна­че­н­ня ка­те­го­рій­но­сті за­хо­дів УСТ СОТ; • роз­гляд і юри­ди­чна оцін­ка ра­ти­фі­ка­ції Укра­ї­ною УСПТ СОТ. Ре­зуль­та­том се­мі­на­ру ста­ла роз­роб­ка кон­кре­тних ре­ко­мен­да­цій що­до не­об­хі­дно­го до­да­тко­во­го ча­су та зов­ні­шніх ре­сур­сів для впро­ва­дже­н­ня ко­жно­го за­хо­ду УСПТ СОТ. Ро­зро­бле­ні ре­ко­мен­да­ції ста­нуть ча­сти­ною під­го­тов­ки уря­до­во­го пла­ну дій із їх впро­ва­дже­н­ня із за­зна­че­н­ням кон­кре­тних ча­со­вих ра­мок та бю­дже­тів.

Прес-центр ICC Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.