За­без­пе­чи­ти ста­біль­ність та пе­ред­ба­чу­ва­ність бор­гу Укра­ї­ни

Ukraine Business Review - - Україна та світ -

Цю про­по­зи­цію обмі­ну бу­де опри­лю­дне­но на між­на­ро­дних фі­нан­со­вих рин­ках. Як очі­ку­є­ться, про­цес обмі­ну бу­де за­вер­ше­но до 1 гру­дня 2015 ро­ку. З ме­тою за­вер­ше­н­ня ре­стру­кту­ри­за­ції дер­жав­но­го та га­ран­то­ва­но­го дер­жа­вою бор­гу, Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни тим­ча­со­во зу­пи­няє ви­пла­ти за де­яки­ми дер­жав­ни­ми та га­ран­то­ва­ни­ми дер­жа­вою за­по­зи­че­н­ня­ми, що від­по­від­ає до­мов­ле­но­стям зі Спе­ці­аль­ним ко­мі­те­том кре­ди­то­рів. Від­по­від­на нор­ма мі­сти­ться у роз­по­ря­джен­ні Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів що­до по­ча­тку про­це­ду­ри ре­стру­кту­ри­за­ції. Мо­жли­ва ре­а­кція кре­ди­то­рів на тим­ча­со­ве зу­пи­не­н­ня ви­плат за де­яки­ми дер­жав­ни­ми і га­ран­то­ва­ни­ми дер­жа­вою за­по­зи­че­н­ня­ми: Ми очі­ку­є­мо, що вла­сни­ки ОЗДП та га­ран­то­ва­них дер­жа­вою єв­ро­облі­га­цій ДП «Фі­нін­про» не бу­дуть на­ма­га­тись ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свої пра­ва че­рез та­ке тим­ча­со­ве зу­пи­не­н­ня пла­те­жів, оскіль­ки да­не тим­ча­со­ве зу­пи­не­н­ня пла­те­жів є су­то те­хні­чним та ви­ко­ри­сто­ву­є­ться за­для спри­я­н­ня юри­ди­чно­му оформ­лен­ню уго­ди з ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гу, по­пе­ре­дні умо­ви якої бу­ли по­го­дже­ні між Укра­ї­ною та Спе­ці­аль­ним ко­мі­те­том кре­ди­то­рів (та яка про­во­ди­ться за під­трим­ки цьо­го Ко­мі­те­ту). Всі вла­сни­ки ОЗДП та га­ран­то­ва­них дер­жа­вою єв­ро­облі­га­цій ДП «Фі­нін­про», що зна­хо­дя­ться в обі­гу мо­жуть взя­ти участь у ре­стру­кту­ри­за­ції. Ми впев­не­ні, що кре­ди­то­рам бу­де більш ви­гі­дно від то­го, що во­ни ві­зьмуть участь у ре­стру­кту­ри­за­ції, аніж у спро­бах від­мо­ви­ти­ся від неї. У ра­зі, якщо будь-який кре­ди­тор схо­че ско­ри­ста­ти­ся сво­ї­ми пра­ва­ми че­рез те­хні­чне тим­ча­со­ве зу­пи­не­н­ня ви­плат, це не впли­не на го­тов­ність Укра­ї­ни про­ве­сти за­про­по­но­ва­ну ре­стру­кту­ри­за­цію сво­го зов­ні­шньо­го бор­гу. За­про­по­но­ва­на уго­да з ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гу, яка бу­ла по­го­дже­на зі Спе­ці­аль­ним ко­мі­те­том кре­ди­то­рів Укра­ї­ни та під­три­ма­на між­на­ро­дною спіль­но­тою, є та бу­де єди­ним ефе­ктив­ним рі­ше­н­ням про­бле­ми змен­ше­н­ня на­дмір­но­го бор­го­во­го на­ван­та­же­н­ня Укра­ї­ни. На­ша кра­ї­на не мо­же до­зво­ли­ти со­бі спла­чу­ва­ти за бор­га­ми, від­по­від­но до чин­них умов до­го­во­рів. Уго­да з ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гу – єди­не мо­жли­ве ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.