Лар­рі Сам­мерс: «Чо­му уго­да про ре­стру­кту­ри­за­цію су­ве­рен­но­го бор­гу Укра­ї­ни та­ка ва­жли­ва не ли­ше для са­мої кра­ї­ни, а й для За­хо­ду»

Ukraine Business Review - - Україна та світ -

«Я про­вів два дні у Ки­є­ві, бе­ру­чи участь у зу­стрі­чі Ял­тин­ської єв­ро­пей­ської стра­те­гії (YES). Під час цьо­го за­хо­ду у ме­не бу­ла на­го­да узя­ти участь у обго­во­рен­ні еко­но­мі­чних ре­форм в Укра­ї­ні з клю­чо­ви­ми по­са­дов­ця­ми кра­ї­ни, зокре­ма – з мі­ні­стром фі­нан­сів та прем’єр­мі­ні­стром. На ме­не спра­ви­ло силь­не вра­же­н­ня кра­ї­на, яка ре­а­лі­зує еко­но­мі­чні ре­фор­ми та отри­мує під­трим­ку від мі­жна­ро­дної спіль­но­ти, не­зва­жа­ю­чи на ду­же сер­йо­зні ви­кли­ки, до яких та­кож на­ле­жить агре­сія з бо­ку Ро­сії. За­раз Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни сво­їм го­ло­су­ва­н­ням по­вин­на ви­зна­чи­ти до­лю істо­ри­чної уго­ди про ре­стру­кту­ри­за­цію зов­ні­шньо­го бор­гу Укра­ї­ни, про яку мі­ні­стру фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лії Яре­сько вда­ло­ся до­мо­ви­ти­ся з при­ва­тни­ми кре­ди­то­ра­ми Укра­ї­ни. Існує більш ніж до­ста­тньо під­став для схва­ле­н­ня ці­єї уго­ди – ця уго­да є ви­гі­дною для Укра­ї­ни, а від­мо­ва у її схва­лен­ні ма­ти­ме ка­та­стро­фі­чні наслідки для еко­но­мі­ки кра­ї­ни. У той же час, за­твер­дже­н­ня уго­ди є ли­ше одним з ком­по­нен­тів ам­бі­тної еко­но­мі­чної спів­пра­ці між Укра­ї­ною, Єв­ро­пою та Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми, яка має над­зви­чай­но ве­ли­ке зна­че­н­ня з гео­по­лі­ти­чної то­чки зо­ру. Я ува­жно спо­сте­рі­гаю за пе­ре­бі­гом пе­ре­го­во­рів про ре­стру­кту­ри­за­цію дер­жав­них бор­гів по­тя­гом біль­ше ніж 30 ро­ків, по­чи­на­ю­чи з кри­зи у Ла­тин­ській Аме­ри­ці у 1980-х ро­ках. Мо­жу ска­за­ти, що уго­да, про яку до­мо­ви­ла­ся Укра­ї­на, є не менш швид­кою та вда­лою за ін­ші ві­до­мі ме­ні уго­ди та­ко­го ро­ду. Да­на уго­да має чи­ма­ло ви­гі­дних для Укра­ї­ни по­ло­жень: • во­на зни­жує но­мі­наль­ну вар­тість укра­їн­сько­го бор­гу та пе­ред­ба­чає чо­ти­ри­рі­чні ка­ні­ку­ли для ви­плат за су­мою бор­гу; • ця уго­да від­кри­ває мо­жли­во­сті для отри­ма­н­ня мас­шта­бної під­трим­ки від Між­на­ро­дно­го Ва­лю­тно­го Фон­ду та ін­ших між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій; • уго­да на­бли­жає той час, ко­ли Укра­ї­на змо­же за­лу­ча­ти ве­ли­кі за об­ся­гом при­ва­тні ін­ве­сти­ції; • уго­да за­твер­джує чі­ткі прин­ци­пи, які да­дуть Укра­ї­ні мо­жли­вість від­тер­мі­ну­ва­ти усі пла­те­жі за сво­ї­ми зо­бов’яза­н­ня­ми пе­ред Ро­сі­єю. «Ін­стру­мент від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті бор­гу» (VRI), який є ча­сти­ною уго­ди і вста­нов­лює за­ле­жність між об­ся­га­ми бор­го­вих ви­плат та еко­но­мі­чним зро­ста­н­ням Укра­ї­ни, ви­зна­че­но та­ким чи­ном, що на­віть у ви­пад­ку від­чу­тно­го зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни ле­во­ва час­тка цьо­го зро­ста­н­ня за­ли­ши­ться у роз­по­ря­джен­ні на­ро­ду Укра­ї­ни, а не її кре­ди­то­рів. Це за­без­пе­чу­є­ться на­сту­пни­ми осо­бли­во­стя­ми цьо­го ін­стру­мен­ту: (i) йо­го по­ло­же­н­ня на­би­ра­ють чин­но­сті ли­ше че­рез 10 ро­ків; (ii) він сто­су­є­ться по­втор­но­го при­дба­н­ня облі­га­цій Укра­ї­ни на від­кри­то­му рин­ку та, від­по­від­но, на­сту­пних пе­ре­го­во­рів про умо­ви уго­ди; (iii) ін­стру­мент ви­зна­че­но та­ким чи­ном, що кре­ди­то­ри змо­жуть ско­ри­ста­ти­ся ли­ше пер­ши­ми по­зи­тив­ни­ми ре­зуль­та­та­ми еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня Укра­ї­ни, а не по­стій­но отри­му­ва­ти зиск зав­дя­ки зро­стан­ню еко­но­мі­ки кра­ї­ни. У ра­зі (що є ма­ло­ймо­вір­ним), якщо Вер­хов­на Ра­да не схва­лить цю уго­ду, усі це пе­ре­ва­ги бу­дуть втра­че­ні. При­пи­ни­ться на­да­н­ня мі­жна­ро­дної фі­нан­со­вої під­трим­ки, оскіль­ки Укра­ї­на бу­де вва­жа­ти­ся не­зда­тною ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня. Бу­де по­став­ле­но під сум­нів ста­біль­ність гро­шо­вої оди­ни­ці та бан­ків­ської си­сте­ми Укра­ї­ни. Та­кож Укра­ї­на втра­тить ва­же­лі впли­ву сто­сов­но сво­го бор­гу пе­ред Ро­сі­єю. То­му я спо­ді­ва­ю­ся і очі­кую, що Вер­хов­на Ра­да опе­ра­тив­но ухва­лить цю уго­ду. Якщо пе­ре­фра­зу­ва­ти Чер­чи­л­ля, це мо­же і не бу­де кін­цем, або на­віть по­ча­тком кін­ця еко­но­мі­чних ре­форм в Укра­ї­ні, але це мо­же ста­ти кін­цем по­ча­тку. Не слід за­бу­ва­ти, що еко­но­мі­чні успі­хи Укра­ї­ни ма­ють над­зви­чай­но ве­ли­ке зна­че­н­ня для Спо­лу­че­них Шта­тів та Єв­ро­пи. На­ші лі­де­ри пра­виль­но вва­жа­ють, що вій­сько­ва си­ла ча­сто не є вір­ним за­со­бом для вла­дна­н­ня між­на­ро­дних кон­флі­ктів. До­по­мо­га Укра­ї­ні у за­без­пе­чен­ні сут­тє­во­го по­кра­ще­н­ня яко­сті жи­т­тя сво­їх гро­ма­дян у по­рів­нян­ні з Ро­сі­єю ста­ла б ве­ли­ким трі­ум­фом для За­хо­ду. У цьо­му сен­сі те, що ми ро­би­мо для Укра­ї­ни, є, мо­жли­во, ва­жли­ві­шим, ніж те, як ми се­бе по­во­ди­мо з Ро­сі­єю. Під­трим­ка для Укра­ї­ни не по­вин­на роз­гля­да­ти­ся як іно­зем­на до­по­мо­га кра­ї­ні, що пра­гне ре­а­лі­зу­ва­ти еко­но­мі­чні ре­фор­ми, хо­ча по су­ті так во­но і є. На­то­мість, з огля­ду на вій­сько­ве втор­гне­н­ня до Укра­ї­ни, ця під­трим­ка по­вин­на роз­гля­да­ти­ся як ін­ве­сти­ція у за­хист клю­чо­вих ін­те­ре­сів си­сте­ми без­пе­ки Спо­лу­че­них Шта­тів та Єв­ро­пи. Якщо Укра­ї­на до­ся­гне еко­но­мі­чно­го успі­ху, ін­ве­сти­ції оку­пля­ться не­о­дно­ра­зо­во, то­му що борг бу­де по­га­ше­но з від­со­тка­ми, а Ро­сію бу­дуть стри­му­ва­ти силь­ні­ша еко­но­мі­ка Укра­ї­ни та взі­рець її еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку. Істо­ри­ки бу­дуть ди­ву­ва­ти­ся, чо­му між­на­ро­дна спіль­но­та пі­сля по­ча­тку кри­зи на­да­ла уде­ся­те­ро біль­ше ко­штів впер­тій Гре­ції, а не Укра­ї­ні, яка ре­а­лі­зує скла­дні еко­но­мі­чні ре­фор­ми. Мо­жли­во, кре­ди­ти для чле­нів Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу на­ле­жать до яко­їсь осо­бли­вої ка­те­го­рії, але на­ра­зі мо­жли­ві по­зи­ки МВФ для Гре­ції скла­да­ють 41 млрд. дол. США у по­рів­нян­ні з ли­ше 22 млрд. дол. США для Укра­ї­ни. На­ра­зі для Укра­ї­ни на­став час на­ре­шті здій­сни­ти пе­ре­хід до рин­ко­вої еко­но­мі­ки та за­без­пе­чи­ти вер­хо­вен­ство пра­ва. За­раз в Укра­ї­ні зі­бра­ла­ся най­кра­ща та най­більш орі­єн­то­ва­на на рин­ко­ву еко­но­мі­ку ко­ман­да фа­хів­ців з еко­но­мі­ки за усю її істо­рію. А для сві­то­вої спіль­но­ти на­став час зро­би­ти усе не­об­хі­дне – на­ба­га­то біль­ше, ніж ро­би­ться за­раз – для під­трим­ки Укра­ї­ни у цей кри­ти­чний час».

Ма­те­рі­ал на­да­но прес-слу­жбою Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.