Еко­ло­гі­чна по­лі­ти­ка дер­жа­ви не­до­ста­тньо ін­те­гро­ва­на в до­ро­жню га­лузь

Ukraine Business Review - - Юридичний вісник -

Це пов’яза­но з тим, що змі­на­ми, вне­се­ни­ми За­ко­ном № 71 до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ПКУ), роз­ши­ре­но пе­ре­лік ал­ко­голь­них на­по­їв, до яких за­ра­хо­ва­но і пи­во. За­зна­че­ні змі­ни на­бе­руть чин­но­сті 1 ли­пня 2015 ро­ку. Ал­ко­голь­ні на­пої – про­ду­кти, одер­жа­ні шля­хом спир­то­во­го бро­ді­н­ня цукров­мі­сних ма­те­рі­а­лів або ви­го­тов­ле­ні на осно­ві хар­чо­вих спир­тів з вмі­стом спир­ту ети­ло­во­го по­над 0,5 % об’єм­них оди­ниць, які за­зна­че­ні у то­вар­них по­зи­ці­ях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згі­дно з УКТ ЗЕД, а та­кож з вмі­стом спир­ту ети­ло­во­го 8,5 % об’єм­них оди­ниць та біль­ше, які за­зна­че­ні у то­вар­них по­зи­ці­ях 2103 90 30 00, 2106 90 згі­дно з УКТ ЗЕД. Оскіль­ки пи­во бу­де за­ра­хо­ва­но до ал­ко­голь­них на­по­їв, то пра­во на йо­го ре­а­лі­за­цію ма­ти­муть тіль­ки ті суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, які во­ло­ді­ють лі­цен­зі­єю на тор­гів­лю ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми. При цьо­му За­ко­ном про дер­жре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва і обо­ро­ту спир­ту, ал­ко­голь­них на­по­їв і тю­тю­но­вих ви­ро­бів та ін­ши­ми нор­ма­тив­ни­ми акта­ми не пе­ред­ба­че­но отри­ма­н­ня окре­мої лі­цен­зії на ви­ро­бни­цтво, ім­порт, екс­порт, опто­ву або роз­дрі­бну тор­гів­лю пи­вом за на­яв­но­сті у суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня лі­цен­зії на ви­ро­бни­цтво, ім­порт, екс­порт, опто­ву або роз­дрі­бну тор­гів­лю ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми. Вка­за­ним За­ко­ном та­кож ви­кла­де­но в та­кій ре­да­кції абзац чо­тир­над­ця­тий пер­шої стат­ті За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва і обі­гу спир­ту ети­ло­во­го, ко­нья­чно­го і пло­до­во­го, ал­ко­голь­них на­по­їв та тю­тю­но­вих ви­ро­бів»: «мі­сце тор­гів­лі – мі­сце ре­а­лі­за­ції то­ва­рів, у то­му чи­слі на роз­лив, в одно­му тор­го­во­му при­мі­щен­ні (бу­дів­лі) за мі­сцем йо­го фа­кти­чно­го роз­та­шу­ва­н­ня, для тю­тю­но­вих ви­ро­бів та пи­ва – без обме­же­н­ня пло­щі, для ал­ко­голь­них на­по­їв, крім пи­ва, – тор­го­вель­ною пло­щею не мен­ше 20 ква­дра­тних ме­трів,обла­дна­не ре­є­стра­то­ра­ми роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій (не­за­ле­жно від їх кіль­ко­сті) або де є кни­ги облі­ку роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій (не­за­ле­жно від їх кіль­ко­сті), в яких фі­ксу­є­ться ви­ру­чка від про­да­жу ал­ко­голь­них на­по­їв та тю­тю­но­вих ви­ро­бів не­за­ле­жно від то­го, чи оформ­ля­є­ться че­рез них про­даж ін­ших то­ва­рів». Та­ким чи­ном, суб’єктам го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, які здій­сню­ють роз­дрі­бну тор­гів­лю пи­вом, до 1 ли­пня 2015 ро­ку не­об­хі­дно за­вча­сно при­дба­ти від­по­від­ну лі­цен­зію, звер­нув­шись до Цен­трів об­слу­го­ву­ва­н­ня пла­тни­ків. Ко­ле­гія Ра­хун­ко­вої па­ла­ти роз­гля­ну­ла ре­зуль­та­ти ау­ди­ту ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту, спря­мо­ва­них у 2013-2014 ро­ках на охо­ро­ну дов­кі­л­ля при бу­дів­ни­цтві, ре­мон­ті та утри­ман­ні ав­то­мо­біль­них до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня, і кон­ста­ту­ва­ла, що еко­ло­гі­чна по­лі­ти­ка дер­жа­ви не­до­ста­тньо ін­те­гро­ва­на в до­ро­жню га­лузь Укра­ї­ни. Тран­спорт­но-до­ро­жній ком­плекс є по­ту­жним дже­ре­лом за­бру­дне­н­ня природного се­ре­до­ви­ща у зв'яз­ку з швид­ким роз­ви­тком ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту, істо­тним за­го­стре­н­ням про­блем впли­ву цьо­го ком­пле­ксу на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. Ме­ха­ні­зми ви­ко­на­н­ня за­ко­но­дав­чих ви­мог що­до ре­а­лі­за­ції при­ро­до­охо­рон­них за­хо­дів і до­три­ма­н­ня норм при­ро­до­охо­рон­но­го за­ко­но­дав­ства під час бу­дів­ни­цтва, ре­кон­стру­кції та утри­ма­н­ня ав­то­мо­біль­них до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня по­тре­бу­ють до­да­тко­во­го нор­ма­тив­но-пра­во­во­го і ор­га­ні­за­цій­но- го за­без­пе­че­н­ня з бо­ку Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни і Дер­жав­но­го агент­ства ав­то­мо­біль­них до­ріг Укра­ї­ни. Оскіль­ки Дер­жав­на ці­льо­ва еко­но­мі­чна про­гра­ма роз­ви­тку ав­то­мо­біль­них до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня на 2013-2018 ро­ки, за­твер­дже­на по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни № 696 від 11.07.2013, не пе­ред­ба­чає кон­кре­тних за­хо­дів з охо­ро­ни дов­кі­л­ля при бу­дів­ни­цтві, ре­мон­ті та утри­ман­ні ав­то­мо­біль­них до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня, в Дер­жав­но­му агент­стві ав­то­мо­біль­них до­ріг Укра­ї­ни не сфор­мо­ва­но си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу пла­ну­ва­н­ня та ви­ко­на­н­ня при­ро­до­охо­рон­них за­хо­дів, дер­жав­ної по­лі­ти­ки що­до ви­зна­че­н­ня та­ких за­хо­дів у ви­ро­бни­чій ді­яль­но­сті та чі­тких на­пря­мів її роз­ви­тку. У ре­зуль­та­ті про­тя­гом остан­ніх 10 ро­ків че­рез від­су­тність чі­ткої дер­жав­ної по­лі­ти­ки з охо­ро­ни дов­кі­л­ля під час бу­дів­ни­цтва, ре­мон­ту та утри­ма­н­ня ав­то­мо­біль­них до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня об­ся­ги при­ро­до­охо­рон­них за­хо­дів змен­ши­ли­ся. Ау­ди­том вста­нов­ле­но, що біль­шість при­ро­до­охо­рон­них за­хо­дів здій­сню­є­ться під час утри­ма­н­ня до­ріг у рам­ках що­рі­чних акцій з бла­го­устрою, а не на пла­но­вій осно­ві. Не­ви­ко­на­н­ня прое­кт­них рі­шень під час бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції до­ріг при­зво­дить до збіль­ше­н­ня ви­трат на їх утри­ма­н­ня, у то­му чи­слі до вжи­т­тя до­да­тко­вих при­ро­до­охо­рон­них за­хо­дів, а не­на­ле­жна екс­плу­а­та­ція до­ріг – до збіль­ше­н­ня ви­трат на їх ре­монт, що не­га­тив­но впли­ває на ефе­ктив­ність і ре­зуль­та­тив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня від­по­від­них ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту. Во­дно­час від­су­тність пов­но­цін­но­го кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням при­ро­до­охо­рон­но­го за­ко­но­дав­ства на ета­пах про­е­кту­ва­н­ня і зда­чі об’єктів в екс­плу­а­та­цію має не­га­тив­ні наслідки як для су­спіль­ства, так і для дер­жа­ви в ці­ло­му.

Прес-слу­жба Ра­хун­ко­вої па­ла­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.