З 1 жов­тня штра­фу­ва­ти­муть пла­тни­ків ПДВ за по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних

Ukraine Business Review - - Юридичний вісник -

Го­лов­не управ­лі­н­ня ДФС на­га­дує пла­тни­кам ПДВ, що згі­дно із нор­ма­ми пун­кту 35 під­роз­ді­лу 2 роз­ді­лу XX По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, штра­фи, пе­ред­ба­че­ні пун­ктом 2001.1 стат­ті 2001 По­да­тко­во­го ко­де­ксу за по­ру­ше­н­ня пла­тни­ка­ми по­да­тку тер­мі­нів ре­є­стра­ції в ЄРПН по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня, не за­сто­со­ву­ю­ться до по­да­тко­вих на­кла­дних, скла­де­них до 1 жов­тня 2015 ро­ку. Отож, якщо скла­де­ні з 1 жов­тня 2015 ро­ку по­да­тко­ві на­кла­дні чи роз­ра­хун­ки ко­ри­гу­ва­н­ня, що під­ля­га­ють на­дан­ню по­ку­пцям – пла­тни­кам ПДВ, бу­дуть за­ре­є­стро­ва­ні в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних з п о р у ше н н я м в с т а н о в л е н о г о По­да­тко­вим ко­де­ксом тер­мі­ну (п’ятнад­цять ка­лен­дар­них днів, на­сту­пних за да­тою їх скла­да­н­ня), за­сто­со­ву­ю­ться штра­фи в та­ких роз­мі­рах: • 10% від су­ми по­да­тку на до­да­ну вар­тість, за­зна­че­ної в та­ких по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ках ко­ри­гу­ва­н­ня, – у ра­зі по­ру- ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції до 15 ка­лен­дар­них днів; • 20% від су­ми по­да­тку на до­да­ну вар­тість, за­зна­че­ної в та­ких по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ках ко­ри­гу­ва­н­ня, – у ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції від 16 до 30 ка­лен­дар­них днів; • 30% від су­ми по­да­тку на до­да­ну вар­тість, за­зна­че­ної в та­ких по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ках ко­ри­гу­ва­н­ня, – у ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції від 31 до 60 ка­лен­дар­них днів; • 40% від су­ми по­да­тку на до­да­ну вар­тість, за­зна­че­ної в та­ких по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ках ко­ри­гу­ва­н­ня, – у ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції на 61 і біль­ше ка­лен­дар­них днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.