«Укра­ї­на – Близь­кий Схід та Афри­ка: клю­чо­ві на­прям­ки еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва»

Ukraine Business Review - - Влада та суспільство -

8 жов­тня у Ки­є­ві від­був­ся Між­на­ро­дний еко­но­мі­чний та ін­ве­сти­цій­ний фо­рум «Укра­ї­на – Близь­кий Схід та Афри­ка: клю­чо­ві на­прям­ки еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва». Іні­ці­а­то­ра­ми Фо­ру­му ви­сту­пи­ли Укра­їн­ський на­ціо­наль­ний ко­мі­тет Між­на­ро­дної Тор­го­вої Па­ла­ти (ICC Ukraine) та ДП «Дер­жзов­ні­ш­ін­форм» за під­трим­ки Гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Рух за ре­фор­ми», кон­сал­тин­го­вої ком­па­нія «SIDCON», па­тен­тно-пра­во­вої фір­ми «Па­ха­рен­ко і пар­тне­ри» та ту­ри­сти­чно­го опе­ра­то­ра ТОВ «A-Touristik International». Уча­сни­ки Фо­ру­му обго­во­ри­ли існу­ю­чі про­бле­ми та мо­жли­ві на­прям­ки спів­пра­ці Укра­ї­ни з кра­ї­на­ми Афри­ки та Близь­ко­го Схо­ду. Осо­бли­ву ува­гу бу­ло при­ді­ле­но осо­бли­во­стям фі­нан­су­ва­н­ня зов­ні­шньо-еко­но­мі­чних опе­ра­цій з кра­ї­на­ми Афри­ки та Близь­ко­го Схо­ду, а та­кож су­ча­сним те­хно­ло­гі­ям ви­хо­ду ком­па­ній на зов­ні­шні рин­ки. Під час Фо­ру­му від­бу­лась пре­зен­та­ція та обго­во­ре­н­ня іні­ці­а­ти­ви ICC Ukraine що­до ство­ре­н­ня Укра­їн­сько-Араб­ської Ради з Еко­но­мі­чно­го Роз­ви­тку та Спів­ро­бі­тни­цтва. Бу­ло на­го­ло­ше­но, що Афри­ка та Близь­кий Схід є пер­спе­ктив­ни­ми рин­ка­ми для роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни. Одно­ча­сно уча­сни­ки Фо­ру­му ви­зна­ли, що спів­пра­ця з Укра­ї­ною ма­ти­ме по­зи­тив­ний вплив на еко­но­мі­ки усіх кра­їн ре­гіо­ну. На Афри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті най­більш пер­спе­ктив­ни­ми пар­тне­ра­ми для Укра­ї­ни є впли­во­ві у ре­гіо­ні кра­ї­ни – Пів­ден­но-Афри­кан­ська Ре­спу­блі­ка, Араб­ська Ре­спу­блі­ка Єги­пет, Ре­спу­блі­ка Се­не­гал, Ма­рок­ко, Ал­жир, Ні­ге­рія. Укра­їн­ські то­ва­ро­ви­ро­бни­ки вже обі­зна­ні на рин­ках цих кра­їн. Укра­ї­на не ви­ко­ри­сто­вує у пов­ній мі­рі по­тен­ці­ал вза­є­мо­ви­гі­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва з кра­ї­на­ми Араб­ської за­то­ки, які ма­ють зна­чний ав­то­ри­тет не ли­ше се­ред кра­їн Араб­сько­го сві­ту та Афри­ки, але і у всьо­му сві­ті. За про­гно­за­ми екс­пер­тів у 2015 ро­ці об­сяг то­ва­ро­обо­ро­ту між кра­ї­на­ми Близь­ко­го Схо­ду та Укра­ї­ною скла­де близь­ко 7–7,5 млрд. дол. США.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.