Ша­нов­ні пе­ред­пла­тни­ки!

Ukraine Business Review - - Юридичний практикум -

Ком­па­нії всіх се­кто­рів рин­ку не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг і бан­ків­ські уста­но­ви, уча­сни­ки рин­ку цін­них па­пе­рів, пра­ців­ни­ки ве­ли­ких під­при­ємств, про­фе­сій­ні об’єд­на­н­ня уча­сни­ків фі­нан­со­во­го рин­ку, га­лу­зе­ві об’єд­на­н­ня під­при­єм­ців вва­жа­ють ви­да­н­ня Ви­дав­ни­чо­го Дому «Укра­ї­на Бі­знес» ба­зо­ви­ми на фі­нан­со­во­му рин­ку і дже­ре­лом фа­хо­вої, не­за­ан­га­жо­ва­ної ін­фор­ма­ції. Фі­нан­со­во-еко­но­мі­чний ти­жне­вик «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю» 25 ро­ків успі­шно пра­цює на рин­ку ді­ло­вої пре­си Укра­ї­ни! Увесь час ста­нов­ле­н­ня но­вої еко­но­мі­ки не­за­ле­жної Укра­ї­ни ми бу­ли по­руч з Ва­ми. Дба­ли про те, щоб Ви бу­ли по­ін­фор­мо­ва­ні про до­свід ін­ших кра­їн, про­по­ну­ва­ли но­ві рі­ше­н­ня, обго­во­рю­ва­ли про­бле­ми і шу­ка­ли шля­хи ви­хо­ду зі скла­дних си­ту­а­цій. Наш шлях був скла­дним, але, в той же час, він на­вчив нас про­фе­сій­но ре­а­гу­ва­ти на всі за­пи­ти та по­тре­би но­вих еко­но­мі­чних від­но­син, по­стій­но вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся та ста­ти не­за­мін­ним по­мі­чни­ком на­ших чи­та­чів.

В 2016 ро­ці на шпаль­тах на­ших ви­дань бу­дуть ви­сві­тлю­ва­ти­ся: • усі по­дії в еко­но­мі­чно­му жит­ті кра­ї­ни – ана­лі­ти­чні ма­те­рі­а­ли з ко­мен­та­ря­ми пред­став­ни­ків за­ко­но­дав­чої і ви­ко­нав­чої вла­ди, ві­до­мих юри­стів, фа­хів­ців-пра­кти­ків рі­зних га­лу­зей; всі за­ко­но­дав­чі но­ва­ції у ко­мен­та­рях та від­по­від­ях про­від­них по­да­тків­ців, ми­тни­ків та юри­стів; огля­до­ві та ана­лі­ти­чні ма­те­рі­а­ли, що сто­су­ю­ться си­ту­а­ції на бан­ків­сько­му, стра­хо­во­му рин­ках, а та­кож рин­ку цін­них па­пе­рів; • всі пи­та­н­ня роз­ви­тку ве­ли­ко­го та ма­ло­го бі­зне­су. На чи­та­чів очі­кує ба­га­то ін­шої ко­ри­сної та ці­ка­вої ін­фор­ма­ції. Пе­ре­ко­на­ний, що пу­блі­ка­ції на сто­рін­ках фі­нан­со­во-еко­но­мі­чно­го ти­жне­ви­ка «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю» і все­укра­їн­сько­го ана­лі­ти­чно­го жур­на­лу «Фі­нан­со­ві по­слу­ги» Ви­дав­ни­чо­го Дому «Укра­ї­на Бі­знес» ста­нуть вір­ни­ми та на­дій­ни­ми по­мі­чни­ка­ми для ко­жно­го пе­ред­пла­тни­ка, до­по­мо­жуть уни­кну­ти ба­га­тьох не­по­ро­зу­мінь у бі­зне­сі, да­дуть від­по­віді на біль­шість за­пи­тань, пов’яза­них із існу­ва­н­ням Ва­шо­го бі­зне­су та спри­я­ти­муть йо­го про­цві­тан­ню. То­му ре­ко­мен­дую Вам роз­гля­ну­ти мо­жли­вість ста­ти по­стій­ним чи­та­чем ви­дань Ви­дав­ни­чо­го Дому «Укра­ї­на Бі­знес» та здій­сни­ти їх пе­ред­пла­ту на 2016 рік. • •

Ба­жаю Вам успі­хів у бі­зне­сі, не­хай Ва­ша ро­бо­та за­ли­ша­є­ться плі­дною та ре­зуль­та­тив­ною! Не за­бу­вай­те на­ро­дну му­дрість: «По­ін­фор­мо­ва­ний – озна­чає озбро­є­ний!».

З по­ва­гою, шеф-ре­да­ктор Ви­дав­ни­чо­го Дому «Укра­ї­на Бі­знес» Ми­ко­ла СТЕПАНОВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.