Ме­ди­ци­на-2017: стра­хо­ва без стра­хо­вих…

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

В усіх цих мо­де­лях є три ком­по­нен­ти: 1. пе­ред­пла­че­ний стра­хо­вий вне­сок гро­ма­дя­ни­на; 2. аку­му­лю­ва­н­ня ко­штів, зі­бра­них в стра­хо­вий пул; 3. опла­та ме­ди­чно­му за­кла­ду за стра­хо­вий ви­па­док за кон­кре­тно­го па­ці­єн­та. 1. Пе­ред­пла­че­ний стра­хо­вий вне­сок гро­ма­дя­ни­на Збір стра­хо­вих вне­сків в Укра­ї­ні вже існує: це за­галь­на си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня. В Укра­ї­ні над­зви­чай­но ве­ли­ка до­ля ті­ньо­во­го рин­ку пра­ці. Але на­віть якщо гро­ма­дя­нин отри­мує зар­пла­ту в кон­вер­ті чи їздить на за­ро­бі­тки за кор­дон, він спла­чує не­пря­мі по­да­тки (ПДВ, акци­зи), здій­сню­ю­чи будь-яку по­ку­пку в ма­га­зи­ні. За­про­ва­дже­н­ня до­да­тко­во­го спе­ці­аль­но­го збо­ру з за­ро­бі­тної пла­ти чи фон­ду опла­ти пра­ці при­зве­де до подаль­шої ті­ні­за­ції рин­ку пра­ці в умо­вах еко­но­мі­чної кри­зи. Обме­же­н­ня до­сту­пу до ме­ди­чної до­по­мо­ги для гро­ма­дян, які офі­цій­но не пра­це­вла­што­ва­ні, не мо­же обго­во­рю­ва­тись – до­ступ до ме­ди­ци­ни не мо­же бу­ти ре­пре­сив­ним ме­то­дом ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку пра­ці. То­му був обра­ний ме­тод збо­ру стра­хо­вих вне­сків че­рез за­галь­не опо­да­тку­ва­н­ня – він вже є і пра­цює. 2. Аку­му­ля­ція зі­бра­них ко­штів в стра­хо­вий пул Аку­му­лю­ва­н­ня ко­штів та­кож вже діє: спла­че­ні гро­ма­дя­на­ми по­да­тки аку­му­лю­ю­ться в на­ціо­наль­но­му бю­дже­ті. В де­яких кра­ї­нах ство­рю­є­ться спе­ці­аль­ний при­ва­тний чи дер­жав­ний фонд, де аку­му­лю­ю­ться ко­шти. На пра­кти­ці та­кі фон­ди ні­ко­ли не бу­ва­ють до­ста­тні­ми і до­фі­нан­су­ю­ться з бю­дже­ту. Та­кож, ство­ре­н­ня та­ко­го фон­ду в укра­їн­ських ре­а­лі­ях не­се сер­йо­зні ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки та га­ран­то­ва­но при­зве­де до три­ва­лих по­лі­ти­чних тор­гів. Існує й ін­ша мо­дель, де ко­шти аку­му­лю­ють при­ва­тні стра­хо­ві ком­па­нії. На пра­кти­ці при­ва­тним стра­хо­вим ком­па­ні­ям ви­гі­дно пра­цю­ва­ти зі здо­ро­ви­ми па­ці­єн­та­ми та не­ви­гі­дно пра­цю­ва­ти з хво­ри­ми – і кра­ї­ни, які за­про­ва­ди­ли та­ку мо­дель, зі­штов­хну­лись з про­бле­ма­ми в до­сту­пі до ме­ди­чної до­по­мо­ги гро­ма­дян, які най­біль­ше її по­тре­бу­ють. Крім то­го, в по­ді­бній схе­мі від 20% бю­дже­ту охо­ро­ни здо­ров’я йде на при­бу­ток при­ва­тним ком­па­ні­ям, що Укра­ї­на не мо­же до­зво­ли­ти со­бі фі­нан­со­во. То­му бу­ла обра­на схе­ма з аку­му­лю­ва­н­ням ко­штів в бю­дже­ті – во­на вже існує і пра­цює. 3. Опла­та за стра­хо­вий ви­па­док за кон­кре­тно­го па­ці­єн­та Цьо­го еле­мен­ту в Укра­ї­ні на сьо­го­дні не існує і ми йо­го ство­рю­є­мо. Для йо­го ре­а­лі­за­ції ство­рю­є­ться те­хні­чна Аген­ція «На­ціо­наль­на слу­жба Здо­ров’я» (у ста­ту­сі цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди). Зі­бра­ні ко­шти за­ли­ша­ю­ться в бю­дже­ті, аген­ція ни­ми не во­ло­діє, а ли­ше управ­ляє. У Аген­ції є три клю­чо­ві фун­кції: 1) укла­да­ти кон­тра­кти з ме­ди­чни­ми за­кла­да­ми та при­ва­тни­ми пра­кти­ка­ми 2) кон­тро­лю­ва­ти якість на­да­н­ня по­слуг 3) зби­ра­ти та ана­лі­зу­ва­ти да­ні. Роль аген­ції – спла­чу­ва­ти ко­шти кон­кре­тним лі­ка­рям та ме­дза­кла­дам за на­да­н­ня по­слуг кон­кре­тним па­ці­єн­там. Са­ме аген­ція за­без­пе­чує фун­кціо­ну­ва­н­ня прин­ци­пу «гро­ші йдуть за па­ці­єн­том». Як пра­цю­ва­ти­ме стра­хо­ва мо­дель на пер­вин­но­му рів­ні? Ко­жен па­ці­єнт оби­рає со­бі сі­мей­но­го лі­ка­ря (те­ра­пев­та, пе­ді­а­тра) та укла­дає з ним уго­ду, де чі­тко ви­зна­че­но об­сяг га­ран­то­ва­них ме­ди­чних по­слуг. До­хід сі­мей­но­го лі­ка­ря на­пря­му за­ле­жа­ти­ме від кіль­ко­сті угод, укла­де­них з па­ці­єн­та­ми. Аген­ція на під­ста­ві цих да­них за­без­пе­чує опла­ту лі­ка­рю за ко­жно­го па­ці­єн­та. Скіль­ки Аген­ція пла­ти­ти­ме за одно­го гро­ма­дя­ни­на? В та­ри­фі за ко­жно­го па­ці­єн­та вра­хо­ву­ю­ться ко­е­фі­ці­єн­ти ри­зи­ку по ста­ті та ві­ку (но­во­на­ро­дже­ні, ді­ти, жін­ки ре­про­ду­ктив­но­го ві­ку, пен­сіо­не­ри). Оскіль­ки ро­бо­ти з та­ки­ми па­ці­єн­та­ми біль­ше, то й та­риф за них сут­тє­во ви­щий. На­при­клад, ко­е­фі­ці­єнт на ді­тей до ро­ку бу­де що­най­менш вдві­чі ви­щій за ко­е­фі­ці­єнт кон­троль­ної гру­пи чо­ло­ві­ків 18-39 ро­ків. В се­ре­дньо­му сі­мей­ний лі­кар отри­му­ва­ти­ме від аген­ції 210 грн за одно­го па­ці­єн­та. Чо­му мо­дель на­зи­ва­є­ться стра­хо­вою, якщо Аген­ція на пер­вин­но­му рів­ні пла­тить не за кон­кре­тні ви­пад­ки за­хво­рю­ва­н­ня, а спла­чує рі­чний та­риф за під­трим­ку па­ці­єн- та? Сві­то­вий до­свід за­свід­чує: роз­кла­да­н­ня пер­вин­ної до­по­мо­ги на окре­мі по­слу­ги та кон­троль за цим при­зво­дить до то­го, що за­тра­ти на адмі­ні­стра­тив­ні ро­бо­ти сі­мей­но­го лі­ка­ря ви­щі, ніж ефект. Ми за­про­ва­джу­є­мо мо­дель, яка до­ве­ла свою ефе­ктив­ність в сві­ті – лі­кар отри­мує та­риф за під­трим­ку па­ці­єн­та та не­се від­по­від­аль­ність за якість ро­бо­ти, а Аген­ція ра­зом з гро­ма­дя­ни­ном кон­тро­лює ре­зуль­тат. Та­риф за па­ці­єн­тів сфор­мо­ва­ний та­ким чи­ном, щоб по­кри­ва­ти усі се­ре­дньо­ста­ти­сти­чні си­ту­а­ції, з яки­ми до сі­мей­но­го лі­ка­ря звер­та­ю­ться па­ці­єн­ти. На­ша за­да­ча – ви­бу­ду­ва­ти фі­нан­со­ві сти­му­ли, за яки­ми сі­мей­ний лі­кар бу­де за­ці­кав­ле­ний під­три­му­ва­ти гро­ма­дя­ни­на здо­ро­вим, а гро­ма­дя­нин змо­же по­мі­нять лі­ка­ря, якщо йо­му не по­до­ба­є­ться якість по­слуг. Як здій­сню­є­ться кон­троль ро­бо­ти сі­мей­них лі­ка­рів? Ро­бо­ту лі­ка­ря кон­тро­лює Аген­ція і сам гро­ма­дя­нин. Го­лов­ний кон­троль – від са­мих гро­ма­дян. Якщо їм не по­до­ба­є­ться якість ро­бо­ти лі­ка­ря, во­ни йо­го мі­ня­ють. Аген­ція бу­де іні­ці­ю­ва­ти роз­ри­ва­н­ня кон­тра­кту за не­від­по­від­ність лі­ку­ва­н­ня ме­ди­чним про­то­ко­лом. Чи бу­де сі­мей­ний лі­кар ви­да­ва­ти лі­кар­ня­ні лис­тки? Чи бу­дуть це блан­ки су­во­рої зві­тно­сті і хто кон­тро­лю­ва­ти­ме сі­мей­но­го лі­ка­ря в цьо­му пи­тан­ні? Так, лі­ка­рі пер­вин­ної лан­ки бу­дуть ви­да­ва­ти лі­кар­ня­ні. Спіль­но з Мін­со­цпо­лі­ти­ки ми пра­цю­є­мо над роз­роб­кою еле­ктрон­но­го лі­кар­ня­но­го лис­тка та спо­ді­ва­є­мось, що він бу­де за­про­ва­дже­ний в 2017 ро­ці. Чо­му акцент ро­би­ться са­ме на сі­мей­но­го лі­ка­ря, те­ра­пев­та, пе­ді­а­тра? Сі­мей­ний лі­кар знає одно­ча­сно все і про сво­їх па­ці­єн­тів, і про те, як вла­што­ва­на ме­ди­чна си­сте­ма. Йо­го го­лов­не зав­да­н­ня – не да­ти па­ці­єн­ту за­хво­рі­ти. Але якщо це тра­пи­лось, сі­мей­ний лі­кар стає йо­го го­лов­ним по­мі­чни­ком. Пер­вин­на до­по­мо­га в ефе­ктив­но пра­цю­ю­чих си­сте­мах в сві­ті по­кри­ває до 82% всіх ме­ди­чних звер­нень. В Укра­ї­ні ж до сі­мей­них лі­ка­рів, пе­ді­а­трів, те­ра­пев­тів звер­та­ю­ться ли­ше в 20% ви­пад­ків. Якщо сі­мей­ний лі­кар не мо­же ви­лі­ку­ва­ти лю­ди­ну сам, він За­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни Пав­ло Ков­то­нюк спря­мо­вує її в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я, ко­ор­ди­нує лі­ку­ва­н­ня, він знає, де це змо­жуть зро­би­ти. Що кон­кре­тно ро­бить лі­кар пер­вин­ної до­по­мо­ги і за що йо­му пла­тить аген­ція? Сі­мей­ний лі­кар – це лю­ди­на, до якої мо­жна звер­ну­тись з усі­ма пи­та­н­ня­ми, пов’яза­ни­ми зі здо­ров’ям, аген­том гро­ма­дя­ни­на в ме­ди­чно­му сві­ті. У сі­мей­но­го лі­ка­ря є кіль­ка клю­чо­вих за­дач: – ран­нє ви­яв­ле­н­ня ри­зи­ків для здо­ров’я лю­ди­ни – лі­ку­ва­н­ня всьо­го, що мо­же зро­би­ти лі­кар без спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го обла­дна­н­ня – ко­ор­ди­на­ція лі­ку­ва­н­ня гро­ма­дя­ни­на в більш скла­дних ви­пад­ках. Пе­ре­лік обов’яз­ків сі­мей­них лі­ка­рів, те­ра­пев­тів, пе­ді­а­трів бу­де про­пи­са­ний в стан­дар­ті пер­вин­ної до­по­мо­ги та до­да­ний до їх уго­ди з гро­ма­дя­ни­ном. Існує ба­га­то на­рі­кань, що сі­мей­ні лі­ка­рі не­до­ста­тньо фа­хо­во під­го­тов­ле­ні та не змо­жуть лі­ку­ва­ти лю­дей? Укра­їн­ський до­свід за­свід­чує, що за умо­ви ство­ре­н­ня пра­виль­них фі­нан­со­вих сти­му­лів та на­вча­н­ня лі­ка­рів за су­ча­сни­ми єв­ро­пей­ськи­ми ме­то­ди­ка­ми, мо­жна до­сяг­ти сут­тє­во­го по­кра­ще­н­ня яко­сті до­по­мо­ги. І на­ше зав­да­н­ня – да­ти лі­ка­рям до­ступ до цих ін­стру­мен­тів. Ми не на­ма­га­є­мось ні­ко­го ду­ри­ти – сьо­го­дні укра­їн­ські лі­ка­рі вмі­ють те, що во­ни вмі­ють. На­ше зав­да­н­ня – ство­ри­ти умо­ви, за яких у ко­жно­го укра­їн­ця до 2019 ро­ку бу­де мо­жли­вість зна­йти со­бі лі­ка­ря, який вміє пра­цю­ва­ти згі­дно з су­ча­сни­ми стан­дар­та­ми. Ми пе­ре­ко­на­ні, що укра­їн­ські лі­ка­рі не менш зді­бні, ніж хор­ват- ські, ма­ке­дон­ські, поль­ські. А за­про­ва­дже­н­ня до­стой­ної опла­ти та кон­ку­рен­ція за па­ці­єн­та зро­блять все ін­ше. Чо­му пер­вин­ка ре­фор­му­є­ться, а не вдо­ско­на­лю­є­ться те, що пра­цює за­раз? Пер­вин­на до­по­мо­га – фун­да­мент будь-якої си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я, що ефе­ктив­но пра­цює. Якщо пер­вин­ка не пра­цює, си­сте­ма роз­ва­лю­є­ться, як це від­бу­лось в Укра­ї­ні. Си­сте­ма пер­вин­ної до­по­мо­ги зда­тна за 20-30% бю­дже­ту ме­ди­ци­ни ви­рі­ши­ти до 80% ме­ди­чних про­блем у гро­ма­дян. Це озна­чає, що ми змо­же­мо ви­віль­ни­ти ре­сур­си для лі­ку­ва­н­ня лю­дей у ви­пад­ку більш скла­дних за­хво­рю­вань. Чи не за­кін­ча­ться гро­ші на пер­вин­ку в се­ре­ди­ні ро­ку? Оскіль­ки ми обра­хо­ву­є­мо ко­шти з роз­ра­хун­ку на ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на, за­пла­но­ва­ні во­ни та­кож від­ра­зу на весь рік. В яких ре­гіо­нах ре­фор­ма за­пра­цює швид­ше? Умо­ви для за­пу­ску си­сте­ми ми ство­ри­мо одно­ча­сно по всій кра­ї­ні. В пер­ший рік гро­ма­дя­ни змо­жуть мі­ня­ти лі­ка­ря стіль­ки ра­зів, скіль­ки вва­жа­ти­муть за не­об­хі­дне. То­му оби­рай­те лі­ка­ря, яко­му до­ві­ря­ти­ме­те. Якщо ви не зна­є­те, ко­го обра­ти, по­спіл­куй­тесь з рі­зни­ми лі­ка­ря­ми в най­ближ­чій по­лі­клі­ні­ці, роз­пи­тай­те дру­зів та зна­йо­мих. Ми ска­со­ву­є­мо те­ри­то­рі­аль­ну прив’яз­ку. То­му ваш ви­бір не обме­жу­ва­ти­ме­ться мі­сцем про­жи­ва­н­ня.

Прес-слу­жба МОЗУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.