Асо­ці­а­ція при­ва­тних ме­ди­чних за­кла­дів Укра­ї­ни

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

З яки­ми про­бле­ма­ми сти­ка­ю­ться при­ва­тні ме­ди­чні за­кла­ди, як пла­ну­ють їх ви­рі­шу­ва­ти в рам­ках но­во­ство­ре­ної ор­га­ні­за­ції та що очі­ку­ють від її ді­яль­но­сті – про це го­во­ри­ли на прес-кон­фе­рен­ції пред­став­ни­ки ме­ди­чних за­кла­дів – за­снов­ни­ків Асо­ці­а­ції. Дми­тро Лев­чен­ко, го­ло­ва Асо­ці­а­ції, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ме­ди­чно­го цен­тру Свя­тої Па­ра­ске­ви (Львів, Ки­їв), за­зна­чив, що ме­ди­ци­на в Укра­ї­ні по­тер­пає як від ре­форм, так і від їх від­су­тно­сті. При­ва­тні ме­ди­чні за­кла­ди ма­ють ста­ти ру­шій­ною си­лою, яка при­зве­де до кра­щих змін і впро­ва­дже­н­ня сві­то­вих стан­дар­тів ме­ди­чної до­по­мо­ги, оскіль­ки во­ло­ді­ють кра­щи­ми ме­ди­чни­ми те­хно­ло­гі­я­ми та є цен­тра­ми су­ча­сних знань. «Ми не­се­мо від­по­від­аль­ність пе­ред па­ці­єн­та­ми, які що­дня звер­та­ю­ться до на­ших ме­ди­чних за­кла­дів по до­по­мо­гу». Асо­ці­а­ція при­ва­тних ме­ди­чних за­кла­дів до­кла­да­ти­ме всіх зу­силь для ро­бо­ти з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми вла­ди, зокре­ма за­ко­но­твор­чи­ми, щоб по­кра­щи­ти клі­мат для при­ва­тних ме­ди­чних за­кла­дів, ство­ри­ти рів­ні умо­ви з дер­жав­ни­ми за­кла­да­ми, й на­да­ти мо­жли­вість по­ді­ли­ти­ся сво­ї­ми зна­н­ня­ми. За сло­ва­ми Вя­че­сла­ва По­ля­сно­го, го­лов­но­го лі­ка­ря ме­ди­чної ме­ре­жі «До­бро­бут» (Ки­їв), за до­по­мо­гою Асо­ці­а­ції ми змо­же­мо більш актив­но і впев­не­но від­сто­ю­ва­ти на­ші ін­те­ре­си як на рів­ні мі­ні­стер­ства, так і на рів­ні Вер­хов­ної Ра­ди та мі­сце­вих дер­жав­них адмі­ні­стра­цій то­що. Близь­ко 10% ме­ди­чної до­по­мо­ги на­да­є­ться при­ва­тни­ми за­кла­да­ми охо­ро­ни здо­ров’я – це май­же 4 млн. гро­ма­дян, які ко­ри­сту­ю­ться на­ши­ми по­слу­га­ми та до­ві­ря­ють нам. «При­ва­тна ме­ди­ци­на по­вин­на ма­ти від­по­від­не став­ле­н­ня з бо­ку дер­жа­ви, адже стра­те­гі­чним ін­те­ре­сом дер­жа­ви має бу­ти за­без­пе­че­н­ня здо­ров’я на­се­ле­н­ня. В пев­но­му сен­сі при­ва­тна ме­ди­ци­на мо­гла би бу­ти при­кла­дом для су­ча­сної дер­жав­ної ме­ди­ци­ни, на­при­клад, в пи­та­н­нях яко­сті ме­ди­чних по­слуг, сер­ві­су, роз­ви­тку но­ва­тор­ських ідей то­що. За­да­чею Асо­ці­а­ції є фор­му­ва­н­ня ло­яль­но­го став­ле­н­ня МОЗ до при- ва­тно­го се­кто­ру си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я. Стра­те­гі­чно дер­жа­ва має бу­ти за­ці­кав­ле­на у під­трим­ці при­ва­тної ме­ди­ци­ни, її сти­му­лю­ван­ні і спів­пра­ці з нею» – ви­сло­вив свої спо­ді­ва­н­ня Ти­гран Ару­тю­нян, ди­ре­ктор До­му Ме­ди­ци­ни «Odrex» (Оде­са). Ди­ре­ктор клі­ні­ки ре­про­ду­ктив­ної ме­ди­ци­ни «На­дія» (Ки­їв) Ва­ле­рій Зу­кін за­явив, що «ін­ве­сти­ції в си­сте­му охо­ро­ни здо­ров’я бу­дуть ли­ше то­ді, ко­ли МОЗ вста­но­вить про­зо­рі пра­ви­ла гри, ко­ли мо­жна бу­де смі­ли­во ін­ве­сту­ва­ти в ме­ди­ци­ну й дер­жа­ва бу­де за­йма­ти­ся ці­єю сфе­рою. Жо­дна із но­во­ство­ре­них про­грам не мі­стить жо­дно­го сло­ва про ін­ве­сти­ції в си­сте­му охо­ро­ни здо­ров’я. На­ша за­да­ча: при­вер­ну­ти ува­гу су­спіль­ства до роз­ви­тку ме­ди­ци­ни у на­шій кра­ї­ні». Дми­тро Лу­фер, опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор ме­ди­чної ком­па­нії Into-Sana (Оде­са, Ки­їв) за­ува­жив, що «одне із зав­дань Асо­ці­а­ції по­ля­гає, зокре­ма, у роз­роб­ці пла­ну змін що­до про­це­дур і за­ко­но­дав­ства у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я. Окре­му ува­гу слід при­ді­ли­ти від­окрем­лен­ню лі­цен­зу­ва­н­ня за­кла­дів і лі­ка­рів, зро­би­ти пев­ний крок у на­бли­жен­ні до лі­кар­сько­го лі­цен­зу­ва­н­ня. Адже ми до­сі жи­ве­мо у сві­ті, де ме­ди­чний за­клад є но­сі­єм ме­ди­чних по­слуг і ме­ди­чної про­фе­сії, а лі­кар – на­йма­ний пра­ців­ник, який має до­сить низь­кий рі­вень від­по­від­аль­но­сті (у юри­ди­чно­му кон­текс­ті). Ни­ні є ба­га­то обме­жень що­до мо­жли­во­стей лі­ка­рів і їхніх прав». На дум­ку за­снов­ни­ків Асо­ці­а­ції та­кож слід звер­ну­ти ува­гу й на нор­ми бу­дів­ни­цтва та обла­шту­ва­н­ня су­ча­сних бу­ді­вель си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я. «Дер­жа­ва ма­ло бу­дує, рід­ко має ба­жа­н­ня до опти­мі­за­ції й не за­йма­є­ться змі­ною цих норм. Ко­му як не нам змі­ню­ва­ти си­ту­а­цію?» – за­пи­тує Дми­тро Лу­фер. «Ни­ні ме­ди­ци­на в Укра­ї­ні є швид­ше пла­тною, аніж без­ко­штов­ною. Хто ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­вує ці гро­ші – при­ва­тна ме­ди­ци­на, де вра­хо­ву­є­ться ко­жна ко­пій­ка, чи дер­жав­на? Ми об’єд­ну­є­мо­ся, щоб по­ши­рю­ва­ти до­свід ефе­ктив­но­го

Шеф-ре­да­ктор Ви­пу­ско­вий ре­да­ктор Ди­зайн і верс­тка

ви­ко­ри­ста­н­ня гро­шей як в при­ва­тно­му, так і в дер­жав­но­му се­кто­рі, хо­че­мо взя­ти участь у про­це­сі стан­дар­ти­за­ції ме­ди­чних по­слуг на рів­ні МОЗ та мі­сце­вих гро­мад. Ми зна­є­мо, як роз­ро­бля­ти прайс-ли­сти, здій­сню­ва­ти еко­но­мі­чні роз­ра­хун­ки, яким має бу­ти склад по­слуг, щоб до­ся­га­ти ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті, в то­му чи­слі в ча­сти­ні ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів. Ми об’єд­ну­є­мо­ся, щоб ство­ри­ти спра­ве­дли­ві та рів­ні умо­ви для роз­ви­тку, в яких на­ро­джу­є­ться здо­ро­ва кон­ку­рен­ція, а це зав­жди на ко­ристь па­ці­єн­та», – вва­жає Де­нис Та­тар­кін, ди­ре­ктор При­ва­тно­го під­при­єм­ства «Клі­ні­ка Ме­ді­ком» (Ки­їв). Про пар­тнер­ське став­ле­н­ня до при­ва­тної ме­ди­ци­ни го­во­рив Ан­дрій Ма­ля­рен­ко, ди­ре­ктор ба­га­то­про­філь­ної лі­кар­ні «Ві­та­центр» (За­по­ріж­жя): «Одна із най­ва­жли­ві­ших за­дач Асо­ці­а­ції – зро­би­ти так, щоб став­ле­н­ня цен­траль­них та мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди до при­ва­тної ме­ди­ци­ни ста­ло пар­тнер­ським. Чим ми мо­же­мо до­по­мог­ти? Тим, що вже вмі­є­мо. На­при­клад, ва­жли­вим, на на­шу дум­ку, є за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми до­ку­мен­то­обі­гу. Ме­ди­ци­на мо­дер­ні­зу­є­ться, з’яв­ля­ю­ться ве­ли­че­зні ма­си­ви да­них, і щоб ни­ми ке­ру­ва­ти, ана­лі­зу­ва­ти їх, при­йма­ти управ­лін­ські рі­ше­н­ня, по­трі­бно за­про­ва­джу­ва­ти цю си­сте­му. Во­на дає мо­жли­вість ви­зна­чи­ти якість на­да­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги, ухва­ли­ти рі­ше­н­ня, що по­кра­щить якість на всіх рів­нях, ство­ри­ти си­сте­му до­сту­пно­сті ін­фор­ма­ції для па­ці­єн­та. В подаль­шо­му це при­зве­де до спро­ще­н­ня ро­бо­ти лі­ка­ря – пе­ре­хо­ду від па­пе­ро­вих но­сі­їв ін­фор­ма­ції до еле­ктрон­них, в то­му чи­слі й до за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су». Оле­на Ба­бич, ке­рів­ник Юри­ди­чно­го бю­ро Оле­ни Ба­бич (Ки­їв), від­зна­чи­ла, що вже є успі­шний до­свід уча­сті пред­став­ни­ків при­ва­тних лі­ку­валь­них за­кла­дів в ро­бо­чих гру-

Ке­рів­ник ви­дав­ни­чих про­е­ктів День ви­хо­ду

пах що­до роз­ро­бле­н­ня лі­цен­зій­них умов про­ва­дже­н­ня ме­ди­чної пра­кти­ки. Са­ме зав­дя­ки пред­став­ни­кам при­ва­тно­го се­кто­ру бу­ли спро­ще­ні умо­ви лі­цен­зу­ва­н­ня. Не всі, без­умов­но, по­ба­жа­н­ня бу­ли вра­хо­ва­ні, але це від­бу­ло­ся впер­ше (у 2016 ро­ці), ко­ли при­ва­тний се­ктор брав участь у фор­му­ван­ні по­лі­ти­ки, що сто­су­є­ться за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня сфе­ри охо­ро­ни здо­ров’я. Ще один і за­пла­но­ва­них на­прям­ків ді­яль­но­сті Асо­ці­а­ції – за­хист ін­те­ре­сів чле­нів Асо­ці­а­ції. Ко­ли із при­ва­тним ме­ди­чним за­кла­дом ви­ни­ка­ють не­при­єм­ні си­ту­а­ції, він за­ли­ша­є­ться сам на сам із про­бле­ма­ми. Зав­да­н­ня­ми Асо­ці­а­ції є ін­фор­ма­цій­на, юри­ди­чна, пред­став­ни­цька до­по­мо­га ме­ди­чно­му за­кла­ду. «Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що Асо­ці­а­ція при-

Адре­са: ВД «Укра­ї­на Бі­знес»-ви­да­вець

ва­тних ме­ди­чних за­кла­дів Укра­ї­ни ста­не ді­є­вою гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю, яка за­хи­ща­ти­ме як ко­жно­го сво­го чле­на, так і весь при­ва­тний се­ктор ме­ди­ци­ни». Асо­ці­а­ція при­ва­тних ме­ди­чних за­кла­дів Укра­ї­ни за­про­шує до член­ства при­ва­тні ме­ди­чні за­кла­ди, а та­кож фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців. За по­ві­дом­ле­н­ням за­снов­ни­ків Асо­ці­а­ції, де­та­лі й умо­ви уча­сті бу­дуть опу­блі­ко­ва­ні най­ближ­чим ча­сом на офі­цій­но­му веб-сай­ті, а у гру­дні 2016-го від­бу­де­ться пре­зен­та­цій­на кон­фе­рен­ція, де бу­дуть прийня­ті но­ві чле­ни та роз­ро­бле­на но­ва про­гра­ма що­до подаль­ших дій Асо­ці­а­ції.

За ма­те­рі­а­ла­ми, на­да­ни­ми Асо­ці­а­ці­єю при­ва­тних ме­ди­чних за­кла­дів Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.