Тон­ко­щі га­зо­во­го пи­та­н­ня

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Че­рез свою яскра­во ви­ра­же­ну по­лі­ти­чну пі­до­сно­ву най­біль­ше на слу­ху, зро­зумі­ло, га­зо­ве пи­та­н­ня. Адже на­віть як­би Укра­ї­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла газ вла­сно­го ви­до­бу­тку ви­клю­чно на вла­сні по­тре­би, йо­го, пі­сля втра­ти крим­ських ро­до­вищ, все одно не ви­ста­чи­ло б для всі­єї кра­ї­ни. Тим біль­ше якщо зна­ти, що, крім зва­н­ня ім­пор­те­ра га­зу, Укра­ї­на йо­го і екс­пор­тує. Ку­пує чу­жий, а про­дає свій, со­бі­вар­тість ви­до­бу­тку яко­го до­зво­ляє укра­їн­ським га­зо­до­був­ним під­при­єм­ствам отри­му­ва­ти про­сто над­зви­чай­ний при­бу­ток при про­да­жу за кор­дон. При­чо­му не де­ся­тки, а со­тні від­со­тків при­бу­тку. Але на­віть якщо у ке­рів­ни­цтва кра­ї­ни зна­йде­ться во­ля на те, щоб в умо­вах, що скла­ли­ся, пе­ре­кри­ти вен­тиль на кор­до­ні для га­зу ві­тчи­зня­но­го ви­до­бу­тку, спо­ді­ва­ти­ся на те, що жи­те­лям Укра­ї­ни ста­не лег­ше, не до­во­ди­ться. По-пер­ше, сво­го га­зу на всіх все одно не ви­ста­чить, і ча­сти­ну йо­го до­ве­де­ться за­ку­по­ву­ва­ти за кор­до­ном. По-дру­ге, уго­дою про асо­ці­а­цію з ЄС Укра­ї­ні за­бо­ро­не­но про­да­ва­ти газ на вну­трі­шньо­му рин­ку де­шев­ше, ніж укра­їн­ські ком­па­нії про­да­ють йо­го в Єв­ро­пу. Са­ме то­му вла­да кра­ї­ни вва­жає не за­ва­жа­ти бі­зне­су «га­зо­вих ко­ро­лів», що при­но­сять Укра­ї­ні, крім ін­шо­го, ще й ва­лю­ту. Укра­ї­на на­ле­жить до кра­їн з де­фі­ци­том вла­сних при­ро­дних ву­гле­во­дне­вих ре­сур­сів. За­до­воль­ня­ю­чи по­тре­бу в га­зі за ра­ху­нок вла­сно­го ви­до­бу­тку на 23-25%, в на­фті – на 12-15%, на­фто­га­зо­ва га­лузь Укра­ї­ни за­без­пе­чує енер­го­но­сі­я­ми про­ми­сло­вість і жи­тло­во-ко­му­наль­ний се­ктор кра­ї­ни. Га­зи­фі­ко­ва­но 488 міст, 960 се­лищ мі­сько­го ти­пу та 25,7 тис. сіл. Здій­сню­є­ться га­зо­по­ста­ча­н­ня 112,3 тис. про­ми­сло­вих і ко­му­наль­но-по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів, а та­кож близь­ко 15 млн. квар­тир і при­ва­тних бу­дин­ків. Пе­ре­роб­ка га­зу і га­зо­во­го кон­ден­са­ту здій­сню­є­ться на 5 га­зо­пе­ре­ро­бних за­во­дах. Чи­сель­ність пра­цю­ю­чих в га­лу­зі ста­но­вить близь­ко 1% пра­це­зда­тно­го на­се­ле­н­ня кра­ї­ни.

ПРОГНОЗЫ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.