Роль асо­ці­а­ції на рин­ку кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції – кон­со­лі­ду­ю­ча

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Не­зва­жа­ю­чи на стрім­ке зни­же­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті по­тен­цій­них по­зи­чаль­ни­ків, Все­укра­їн­ська асо­ці­а­ція кре­ди­тних спі­лок (ВАКС) до­по­ма­гає пе­ре­жи­ти важ­кі ча­си, які пе­ре­жи­ває Укра­ї­на з най­мен­ши­ми втра­та­ми, та збе­рег­ти ко­шти лю­дей, що до­ві­ри­ли кре­ди­тним спіл­кам свої за­оща­дже­н­ня. Ма­ю­чи ба­га­тий про­фе­сій­ний до­свід, пе­ре­жив­ши рі­зні скла­дні пе­рі­о­ди, ВАКС і да­лі бу­де актив­но пра­цю­ва­ти, пред­став­ля­ти і за­хи­ща­ти ін­те­ре­си сво­їх чле­нів, яких і на­да­лі вва­жа­ти­муть гі­дни­ми пред­став­ни­ка­ми рин­ку кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції. Сьо­го­дні гість на­шо­го ви­да­н­ня – пре­зи­дент асо­ці­а­ції Мо­роз Оль­га Ле­о­ні­дів­на.

– Оль­га, при­йміть на­ші ві­та­н­ня зі всту­пом на по­са­ду. І від­ра­зу пи­та­н­ня, які які­сні змі­ни очі­ку­ють ВАКС? – Дя­кую і хо­чу по­дя­ку­ва­ти сво­їм ко­ле­гам з Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції кре­ди­тних спі­лок за до­ві­ру. Асо­ці­а­ція пра­цює вже по­над 10 ро­ків. Увесь цей час її істо­рію ство­рю­ють кре­ди­тні спіл­ки-чле­ни ВАКС, які об’єд­на­ли­ся, щоб по­бу­ду­ва­ти си­сте­му спіль­ної під­трим­ки. Сво­го ча­су, се­ред прі­о­ри­те­тів та­кої си­сте­ми ви­зна­чи­ли «до­три­ма­н­ня пра­вил, стан­дар­тів і про­це­дур ді­яль­но­сті кре­ди­тних спі­лок-чле­нів Асо­ці­а­ції». От­же, сьо­го­дні у ВАКС ді­ють «Про­фе­сій­ний стан­дарт по­ве­дін­ки кре­ди­тних спі­лок-чле­нів Асо­ці­а­ції на рин­ку кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції». Та­кий стан­дарт був це­глин­кою для за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­змів са­мо­кон­тро­лю в рам­ках член­ства ВАКС. Упев­не­на, що си­сте­му са­мо­кон­тро­лю між чле­на­ми ВАКС по­трі­бно роз­ви­ва­ти й вдо­ско­на­лю­ва­ти, то­му змі­ни мо­жуть від­бу­ти­ся са­ме тут. – Яку Ви ба­чи­те роль асо­ці­а­ції на рин­ку кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції? – Се­ред чле­нів ВАКС 70 % – це кре­ди­тні спіл­ки, які ста­біль­но пра­цю­ють вже по­над 5-15 ро­ків! Кре­ди­тна спіл­ка «Ви­го­да» (ство­ре­на 1992 ро­ку в мі­сті Стрий) про­кла­да­ла пер­шу до­ро­гу кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції в Не­за­ле­жній Укра­ї­ні. Цер­ков­на кре­ди­тна спіл­ка «Ані­сія» (за­сно­ва­на 1995 ро­ку в мі­сті Львів) пер­шою одер­жа­ла Сві­до­цтво про ре­є­стра­цію фі­нан­со­вої уста­но­ви (КС). І «Ви­го­да», і «Ані­сія» вхо­дять до ВАКС. Асо­ці­а­ція – це до­свід, про­фе­сіо­на­лізм, тра­ди­ції. На цьо­му фун­да­мен­ті ВАКС і бу­дує свою ді­яль­ність. У той же час, кре­ди­тні спіл­ки-чле­ни ВАКС по­стій­но сти­ка­ю­ться з фі­нан­со­ви­ми ри­зи­ка­ми, що ви­ни­ка­ють у ді­яль­но­сті фі­нан­со­вих уста­нов. Зокре­ма, кіль­ка фі­нан­со­вих криз ми­ну­лих ро­ків, їх на­слід­ки, змен­ше­н­ня до­ві­ри до укра­їн­ської фі­нан­со­вої си­сте­ми спри­чи­ни­ли си­ту­а­цію, ко­ли спіл­ки не мо­жуть пов­ні­стю до­три­му­ва­ти­ся фі­нан­со­вих нор­ма­ти­вів ді­яль­но­сті. Тіль­ки об’єд­ну­ю­чись кре­ди­тні спіл­ки зда­тні ство­ри­ти по­ту­жний рух, за­хи­сти­ти се­бе й ін­те­ре­си сво­їх чле­нів на дер­жав­но­му рів­ні, ви­ро­би­ти для се­бе єди­ні уні­фі­ко­ва­ні пра­ви­ла по­ве­дін­ки, те­хно­ло­гі­чні та про­фе­сій­ні стан­дар­ти, ме­ха­ні­зми оздо­ров­ле­н­ня і ба­га­то-ба­га­то ін­шо­го. Та­ким чи­ном, роль асо­ці­а­ції на рин­ку кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції – кон­со­лі­ду­ю­ча. – Які прі­о­ри­те­тні на­прям­ки ро­бо­ти ВАКС у но­вих еко­но­мі­чних умо­вах ві­тчи­зня­но­го фі­нан­со­во­го рин­ку? – ВАКС ство­ре­на, щоб ко­ор­ди­ну­ва­ти ді­яль­ність сво­їх чле­нів, спо­ну­ка­ти до вза­є­мо­до­по­мо­ги й за­хи­ща­ти спіль­ні ін­те­ре­си. З основ­них на­пря­мів ді­яль­но­сті ВАКС як прі­о­ри­те­тні мо­жна ви­ді­ли­ти та­кі: спри­я­н­ня за­без­пе­чен­ню ста­ло­го роз­ви­тку та спри­я­тли­вих умов ді­яль­но­сті кре­ди­тних спі­лок; участь у по­бу­до­ві си­сте­ми кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції в Укра­ї­ні, роз­ви­ток її ін­фра­стру­кту­ри; про­па­ган­да кре­ди­тно-ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху в Укра­ї­ні. Це – за ста­ту­том. – Зов­сім не­дав­но від­зна­ча­ли Мі­жна­ро­дний день КС. Кре­ди­тна ко­о­пе­ра­ція за кор­до­ном ві­ді­грає зна­чну роль у фор­му­ван­ні еко­но­мі­ки, а яку роль ві­ді­гра­ють на­ші КС в за­без­пе­чен­ні до­бро­бу­ту гро­ма­дян в Укра­ї­ні. – Тра­ди­цій­но фі­нан­со­ві по­слу­ги кре­ди­тних спі­лок на­прав­ле­ні на під­трим­ку пе­ре­сі­чних гро­ма­дян, зна­чна біль­шість з яких звер­та­є­ться, аби отри­ма­ти в кре­дит не­ве­ли­ку су­му. На­при­клад, 19 жов­тня, під час кру­гло­го сто­лу, при­свя­че­но­го Мі­жна­ро­дно­му дню кре­ди­тних спі­лок, го­ло­ва прав­лі­н­ня кре­ди­тної спіл­ки «Дія» (ство­ре­на 2001 ро­ку в мі­сті Ме­на) Ва­лен­ти­на Пи­ли­пен­ко на­во­ди­ла та­кий при­кла­ди: лю­ди бе­руть у кре­дит 500 гри­вень. І та­кі ви­пад­ки не­по­оди­но­кі. Пред­став­ни­ки ін­ших кре­ди­тних спі­лок з рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни роз­по­від­а­ли про роль кре­ди­тних спі­лок на при­кла­дах з жи­т­тя пе­ре­сі­чних гро­ма­дян. По­ди­ви­ти­ся ві­део­за­пис ці­єї по­дії мо­жна на офі­цій­но­му сай­ті ІА «Укр­ін­форм». За да­ни­ми ВАКС, на 1 ли­пня кре­ди­тні спіл­ки-чле­ни ВАКС об’єд­ну­ва­ли 314 ти­сяч укра­їн­ців, з яких 74 ти­ся­чі ма­ють ді­ю­чи кре­ди­тні до­го­во­ри, а 14,5 ти­сяч зро­би­ли вне­ски (вкла­ди) на де­по­зи­тні ра­хун­ки. Най­біль­шим по­пи­том ко­ри­сту­ю­ться кре­ди­ти на спо­жив­чі по­тре­би: при­дба­н­ня те­хні­ки для до­му, опла­ту на­вча­н­ня, від­по­чи­нок, ве­сі­л­ля, лі­ку­ва­н­ня то­що. Пи­то­ма ва­га спо­жив­чих кре­ди­тів скла­дає по­над 63 % (395 млн грн) усьо­го кре­ди­тно­го порт­фе­ля кре­ди­тних спі­лок-чле­нів ВАКС. Зна­чна час­тка кре­ди­тно­го порт­фе­ля за­ли­ша­є­ться за жи­тло­ви­ми кре­ди­та­ми – 19 % (120 млн грн). Зав­дя­ки та­ким кре­ди­там укра­їн­ці ку­пу­ють, бу­ду­ють, ре­мон­ту­ють і ре­кон­стру­ю­ють жи­тло. Час­тки фер­мер­ських кре­ди­тів і кре­ди­тів на осо­би­сті се­лян­ські го­спо­дар­ства скла­да­ють по 5 % ко­жна (по 30 млн грн). Ста­ном на 1 ли­пня цьо­го ро­ку се­ре­дній роз­мір кре­ди­ту, на­да­но­го кре­ди­тною спіл­кою-чле­ном ВАКС, ста­но­вив 10,4 тис. грн. Що сто­су­є­ться де­по­зи­тів, то се­ре­дній роз­мір за­лу­че­но­го вкла­ду на одно­го чле­на кре­ди­тної спіл­ки ВАКС склав 23 тис. грн. Слід звер­ну­ти ува­гу ще на один аспект ді­яль­но­сті кре­ди­тних спі­лок-чле­нів ВАКС –со­ці­аль­не на­ван­та­же­н­ня, що спо­ну­кає їх про- во­ди­ти рі­зно­ма­ні­тні ор­га­ні­за­цій­ні за­хо­ди, які про­дов­жу­ють тра­ди­ції ру­ху кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції. Остан­нім ча­сом кре­ди­тні спіл­ки-чле­ни ВАКС ор­га­ні­зу­ва­ли чи­ма­ло бла­го­дій­них за­хо­дів на під­трим­ку укра­їн­ських во­ї­нів-уча­сни­ків АТО, в то­му чи­слі пе­ре­да­ли чо­ти­ри ме­ди­чні ре­а­ні­мо­бі­лі до вій­сько­вої ча­сти­ни. Кре­ди­тні спіл­ки-чле­ни ВАКС до­по­ма­га­ють твор­чій мо­ло­ді (спри­я­ють ви­дан­ню ди­тя­чих роз­ма­льо­вок і кни­жок, роз­ви­тку му­зи­чних ко­ле­кти­вів), бе­руть участь у на­ро­дних ми­сте­цьких про­е­ктах, під­три­му­ють му­зе­їв, бі­бліо­те­ки, вша­но­ву­ють пам’ять ви­да­тних істо­ри­чних осо­би­сто­стей (Та­рас Шев­чен­ко, Іван Фран­ко), ви­сту­па­ють спів­ор­га­ні­за­то­ра­ми спор­тив­них зма­гань, фе­сти­ва­лів і ра­зом зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми ре­а­лі­зу­ють про­е­кти в сфе­рі енер­го­збе­ре­же­н­ня та роз­ви­тку гро­мад, зе­ле­но­го «еко­ло­гі­чно­го» ту­ри­зму, фі­нан­со­вої про­сві­ти то­що. – Як Ви оці­ню­є­те спектр по­слуг кре­ди­тних спі­лок, їх по­тен­ці­ал і ре­сур­си? – За За­ко­ном Укра­ї­ни «Про кре­ди­тні піл­ки», який був прийня­тий ще 2001 ро­ку, кре­ди­тні спіл­ки ма­ють пра­во на­да­ва­ти три ви­ди фі­нан­со­вих по­слуг фі­зи­чним осо­бам: ви­да­ва­ти кре­ди­ти, за­лу­ча­ти вне­ски (вкла­ди) чле­нів кре­ди­тної спіл­ки на де­по­зи­тні ра­хун­ки та по­ру­чи­тель­ство. Але tempora mutantur, et nos mutamur in illis – ча­си змі­ню­ю­ться і ми змі­ню­єм­ся ра­зом з ни­ми, то­му зві­сно кре­ди­тні спіл­ки по­вин­ні від­по­від­а­ти ду­ху ча­су, і спектр по­слуг, який во­ни на­да­ють сво­їм чле­нам, по­ви­нен від­по­від­а­ти їхнім по­тре­бам, бу­ти ма­кси­маль­но пов­ним і до­сту­пним. Се­ред чле­нів кре­ди­тних спі­лок є мо­ло­ді лю­ди, а є лі­тні, є озна­йом­ле­ні з су­ча­сни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, є ті, хто не мо­же їх за­сто­со­ву­ва­ти, то­му кре­ди­тна спіл­ка зму­ше­на ада­пто­ву­ва­ти­ся під су­ча­сні ре­а­лії. Крім то­го, як пер­спе­ктив­ний на­прям ді­яль­но­сті на сьо­го­дні ви­окрем­лю­є­ться агро­кре­ди­ту­ва­н­ня, в то­му чи­слі фер­мер­ських го­спо­дарств. От­же, пи­та­н­ня сто­сов­но збіль­ше­н­ня об­ся­гу по­слуг, удо­ско­на­ле­н­ня фор­ма­ту їх на­да­н­ня, вклю­че­н­ня до спо­жи­ва­чів по­слуг кре­ди­тної спіл­ки юри­ди­чних осіб є на ча­сі. – На Ваш по­гляд, чи до­ста­тня за­ко­но­дав­ча ба­за для успі­шної ро­бо­ти ВАКС? На які мо­де­лі єв­ро­пей­ської або сві­то­вої си­сте­ми кре­ди­тних спі­лок мо­же рів­ня­ти­ся Укра­ї­на? – Ві­дро­дже­н­ня ру­ху кре­ди­тних спі­лок в Укра­ї­ні при­па­ло на по­ча­ток 1992 ро­ку. З то­го ча­су кре­ди­тні спіл­ки Укра­ї­ни зав­жди під­три­му­ва­ла між­на­ро­дна ко­опе­ра­тив­на спіль­но­та. Ко­опе­ра­то­ри Ка­на­ди, Аме­ри­ки, Ав­стра­лії, Поль­щі й ін­ших кра­їн ді­ли­ли­ся до­сві­дом, фі­нан­со­во під­три­му­ва­ли кре­ди­тні спіл­ки Укра­ї­ни. Ці кра­ї­ни ма­ють си­сте­ми, які в чо­мусь схо­жі між со­бою, а в чо­мусь ду­же рі­зня­ться. Без­по­се­ре­дньо Все­укра­їн­ська асо­ці­а­ція кре­ди­тних спі­лок є чле­ном Укра­їн­ської Сві­то­вої Ко­опе­ра­тив­ної Ра­ди, го­ло­ва прав­лі­н­ня Кре­ди­тної спіл­ки «Га­рант»-чле­на ВАКС Іри­на Дра­го­ми­ре­цька є ко­ор­ди­на­то­ром УСКР в Укра­ї­ні. Зов­сім не­дав­но, 4 жов­тня, від­був­ся пер­ший мі­жна­ро­дний ве­бі­нар між пред­став­ни­ка­ми кре­ди­тних спі­лок-чле­нів ВАКС та Укра­їн­ською фе­де­раль­ною кре­ди­тною спіл­кою (м. Ро­че­стер, штат Нью-Йорк, США), під час яко­го оста­н­ня по­ді­ли­ла­ся до­сві­дом сво­єї ро­бо­ти. На мій по­гляд, тре­ба не рів­ня­тись на будь-яку ви­зна­че­ну мо­дель, а про­дов­жу­ва­ти ви­вча­ти мі­жна­ро­дний до­свід, ана­лі­зу­ва­ти й за­сто­со­ву­ва­ти те, що мо­же бу­ти ма­кси­маль­но про­сто ада­пто­ва­но, але при цьо­му, впро­ва­джу­ю­чи, роз­ра­хо­ву­ва­ти на ма­кси­маль­ний ре­зуль­тат. Що сто­су­є­ться удо­ско­на­ле­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи для роз­ви­тку рин­ку кре­ди­тних спі­лок в Укра­ї­ні, то крім збіль­ше­н­ня пе­ре­лі­ку по­слуг, які мо­жуть на­да­ва­ти кре­ди­тні спіл­ки, на­да­н­ня пра­ва кре­ди­тній спіл­ці ви­да­ва­ти кре­ди­ти юри­ди­чним осо­бам, на­при­клад суб’єктам ма­ло­го під­при­єм­ни­цтва або фер­мер­ським го­спо­дар­ствам, сіль­сько­го­спо­дар­ським ко­опе­ра­ти­вам, вкрай не­об­хі­дно ви­зна­чи­тись із си­сте­мою га­ран­ту­ва­н­ня вне­сків (вкла­дів) чле­нів кре­ди­тних спі­лок на де­по­зи­тні ра­хун­ки. Як ві­до­мо, Агент­ство США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку (USAID) роз­по­ча­ло про­ект кре­ди­ту­ва­н­ня укра­їн­ських ма­лих і се­ре­дніх фер­ме­рів і сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств у сіль­ській мі­сце­во­сті че­рез кре­ди­тні спіл­ки, який роз­ра­хо­ва­ний на пе­рі­од з 2016 до 2020 ро­ку. Цей про­ект пра­цю­ва­ти­ме та­кож над удо­ско­на­ле­н­ням нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи ра­зом з асо­ці­а­ці­я­ми кре­ди­тних спі­лок і з са­ми­ми спіл­ка­ми, дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми. – Які зав­да­н­ня Ви ста­ви­те пе­ред су­ча­сною Все­укра­їн­ською асо­ці­а­ці­єю кре­ди­тних спі­лок? –Я б пе­ре­фра­зу­ва­ла за­пи­та­н­ня. Не я став­лю зав­да­н­ня пе­ред ВАКС, а є при­ро­дній шлях роз­ви­тку Асо­ці­а­ції. Один з еле­мен­тів на­дій­ної та си­стем­ної ро­бо­ти кре­ди­тних спі­лок – на­яв­ність на та­ко­му рин­ку са­мо­ре­гу­лів­них ор­га­ні­за­цій і су­ча­сна Все­укра­їн­ська асо­ці­а­ція кре­ди­тних спі­лок мо­же пі­ти цим шля­хом.

Бе­сі­ду ве­ла Оле­на ДІХТЯРЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.