Тон­ко­щі га­зо

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Укра­їн­ці зав­жди пла­ти­ли за газ зна­чно ви­щу ці­ну, аніж ту, яку ба­чи­ли у пла­тіж­ках. Вла­сне, за ра­хун­ка­ми (себ­то са­мо­стій­но) во­ни спла­чу­ва­ли тіль­ки не­ве­ли­ку ча­сти­ну ці­єї су­ми. Ре­шту про­дав­ці енер­гії отри­му­ва­ли як до­та­ції з бю­дже­ту кра­ї­ни. Оскіль­ки Дер­жав­ний бю­джет – гро­ші укра­їн­ців, тож са­ме з їхніх ки­шень бра­ли гро­ші для по­кри­т­тя пов­ної вар­то­сті га­зу. Гру­бо ка­жу­чи, тру­ба у нас одна, і газ у ній одна­ко­вий. Але до 2015 ро­ку на ньо­го існу­ва­ло 16 рі­зних цін для рі­зних спо­жи­ва­чів! Це ство­рю­ва­ло ве­ли­че­зні мо­жли­во­сті для зба­га­че­н­ня олі­гар­хів. Для по­треб на­се­ле­н­ня та мі­ських під­при­ємств цен­тра­лі­зо­ва­но­го те­пло­по­ста­ча­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли близь­ко 30 млрд куб. м, з них 10 млрд куб.м Укра­ї­на за­ку­по­ву­ва­ла за кор­до­ном за ці­ною ви­щою, ніж та, яку спла­чу­ва­ло на­се­ле­н­ня. Вар­тість га­зу вла­сно­го ви­до­бу­тку бу­ла шту­чно за­ни­же­на, що при­зве­ло до па­ді­н­ня укра­їн­сько­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня. Во­дно­час ро­сій­сько­му «Газ­про­му» пла­ти­ли зна­чно за­ви­ще­ну ці­ну, за яку до­пла­чу­ва­ли з Дер­жбю­дже­ту. На пі­ку та­ких доплат – за газ та те­пло у 2014 ро­ці – бу­ло стя­гну­то біль­ше 120 млрд грн., що ста­но- ви­ло на той час близь­ко 12 млрд до­ла­рів. Са­ме то­му уряд на­ва­жив­ся на не­по­пу­ляр­ний крок, під­няв­ши та­ри­фи на газ до рин­ко­вих, та роз­по­чав мас­шта­бну бо­роть­бу з ко­ру­пцій­ни­ми схе­ма­ми на га­зо­во­му рин­ку, за­мі­нив­ши до­та­ції ро­сій­сько­го га­зу адре­сною до­по­мо­гою на­се­лен­ню. Пі­дви­ще­н­ня та­ри­фів на газ є за­по­ру­кою укра­їн­ської енер­го­не­за­ле­жно­сті. Рин­ко­ва ці­на га­зу до­зво­ляє роз­ви­ва­ти вла­сний ви­до­бу­ток цьо­го па­ли­ва та ім­пор­ту­ва­ти йо­го мен­ше з-за кор­до­ну. Що це озна­чає для кра­ї­ни? Це – ско­ро­че­н­ня ви­во­зу ва­лю­ти та зни­же­н­ня ти­ску обмін­но­го кур­су на грив­ню, но­ві ро­бо­чі мі­сця, по­ява но­вих те­хно­ло­гій. Це – змі­цне­н­ня еко­но­мі­ки, яке до­зво­лить під­ви­щу­ва­ти за­ро­бі­тні пла­ти й пен­сії, бу­ду­ва­ти но­ві шко­ли та ди­тсад­ки, ре­мон­ту­ва­ти до­ро­ги й лі­кар­ні. Вста­нов­ле­н­ня єди­но­го та­ри­фу на газ у су­мі 6 879 грн за ти­ся­чу куб. м, на­віть пі­сля ви­трат на суб­си­дії, зеко­но­мить для Дер­жбю­дже­ту цьо­го­річ по­над 80 млрд грн. Вар­то за­ува­жи­ти, що ця су­ма є біль­шою по­рів­няль­но з ті­єю, яку Укра­ї­на сьо­го­дні ви­тра­чає на обо­ро­ну. За остан­ні 10 ро­ків че­рез шту­чне зни­же­н­ня ці­ни на газ Укра­ї­на втра­ти­ла 53 млрд до­ла­рів, які мо­гли б бу­ти ви­ко­ри­ста­ні для тер­мо­мо­дер­ні­за­ції жи­тло­вих бу­дин­ків. Це, у свою чер­гу, впли­ну­ло б на ско­ро­че­н­ня об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня га­зу та те­пла в них на 70%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.