Во­го пи­та­н­ня

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

На­яв­ність двох цін на один то­вар зав­жди при­зво­дить до ко­ру­пцій­них схем. Ко­ли існу­ва­ла одна вар­тість га­зу для на­се­ле­н­ня, а ін­ша – для під­при­єм­ців, газ «спи­су­ва­ли» за одні­єю ці­ною і отри­му­ва­ли ком­пен­са­цію з дер­жа­ви, а про­да­ва­ли за ін­шою, вдві­чі-втри­чі ви­щою, отри­му­ю­чи над­при­бу­тки без жо­дних зу­силь. Уряд спра­ве­дли­вою рин­ко­вою ці­ною за газ для усіх пе­ре­кре­слив схе­ми для ло­бі­стів при вла­ді, які зви­кли де­ся­ти­річ­чя­ми отри­му­ва­ти свою ко­ру­пцій­ну га­зо­ву «рен­ту». Най­біль­ше зло­вжи­вань бу­ло пов’яза­но з га­зом вла­сно­го ви- до­бу­тку за від­су­тно­сті на­ле­жно­го облі­ку і на­яв­но­сті за­ви­ще­них норм спо­жи­ва­н­ня, на­бли­же­ні до вла­ди ком­па­нії отри­му­ва­ли газ за ко­пій­ки, а пе­ре­про­да­ва­ли йо­го за рин­ко­вою ці­ною. Рі­зни­ця, що ста­но­ви­ла де­ся­тки мі­льяр­дів до­ла­рів, бу­ла вкра­де­на з ки­шень про­стих укра­їн­ців і осі­да­ла на за­кор­дон­них ра­хун­ках олі­гар­хів. Низь­ка ці­на на газ вла­сно­го ви­до­бу­тку при­зве­ла до за­не­па­ду ці­єї га­лу­зі. За 25 ро­ків укра­їн­ський ви­до­бу­ток впав із 55 до мен­ше ніж 20 млрд куб м га­зу. А низь­ка ці­на на газ для на­се­ле­н­ня, у свою чер­гу, при­зве­ла до за­ви­ще­но­го (не­ефе­ктив­но­го) спо­жи­ва­н­ня. На цій рі­зни­ці між спо­жи­ва­н­ням і ви­до­бу­тком усі ці ро­ки на­жи­вав­ся ще й ро­сій­ський «Газ­пром». По­за­як про­да­ти біль­ше га­зу – озна­чає отри­ма­ти біль­ше при­бу­тку. Сьо­го­дні з упев­не­ні­стю мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що за єди­ної ці­ни на газ на рів­ні ім­порт­но­го па­ри­те­ту укра­їн­ський ви­до­бу­ток зріс би, а спо­жи­ва­н­ня б ско­ро­ти­ло­ся на­стіль­ки, що Укра­ї­на не ма­ла би по­тре­би ім­пор­ту­ва­ти газ. І то­ді «Газ­пром» отри­мав би на 19 млрд до­ла­рів мен­ше до­хо­дів за 20092015 рр., а Укра­ї­на б не ви­тра­ча­ла та­ко­го об’єму ва­лю­ти, який спри­чи­нив зне­ці­не­н­ня грив­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.