Ки­їв за­про­шує на Ін­ве­сти­цій­ний фо­рум

Ukraine Business Review - - Новини вру -

У ве­ре­сні в Ки­є­ві від­бу­де­ться Ін­ве­сти­цій­ний фо­рум, де збе­ру­ться пред­став­ни­ки бі­зне­су зі всьо­го сві­ту, щоб озна­йо­ми­ти­ся з ін­ве­сти­цій­ни­ми мо­жли­во­стя­ми та бі­знес-про­е­кта­ми укра­їн­ської сто­ли­ці. У 2016 ро­ці в Ін­ве­сти­цій­но­му фо­ру­мі взя­ли участь по­над 500 пред­став­ни­ків з 35 кра­їн сві­ту. На цьо­го­рі­чно­му фо­ру­мі бу­дуть пред­став­ле­ні су­спіль­но ва­жли­ві та ці­ка­ві ін­ве­сто­рам проекти спор­тив­ної ін­фра­стру­кту­ри, со­ці­аль­ної сфе­ри та ре­кре­а­ції. Зокре­ма, бу­дуть пред­став­ле­ні проекти, які пла­ну­є­ться ре­а­лі­зу­ва­ти на те­ри­то­рії Тру­ха­но­во­го остро­ва, проекти ком­пле­ксної ре­но­ва­ції те­ри­то­рії По­до­лу в м. Ки­є­ві, проекти транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри та ін. Ки­їв є цен­тром ді­ло­вої актив­но­сті Укра­ї­ни, на який при­па­дає 51,6 % пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій, що від­кри­ває нові мо­жли­во­сті для роз­ви­тку. Так, у рей­тин­гу ви­да­н­ня Foreign Direct Investment Magazine «Global cities of the future 2016-2017» Ки­їв отри­мав на­го­ро­ду в но­мі­на­ції «Runner-up best for coast effectivennes». Ки­їв за­про­шує на Ін­ве­сти­цій­ний фо­рум пред­став­ни­ків бі­зне­су для спів­пра­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.