Ра­йон і мі­сто: роз­ви­ток ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су

Ukraine Business Review - - Від першої особи - Бе­сі­ду ве­ла На­та­лія Яку­шо­ва

– На­та­ліє Во­ло­ди­ми­рів­но, з огля­ду на ни­ні­шню си­ту­а­цію в кра­ї­ні, як ви оці­ню­є­те роз­ви­ток ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су та участь мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди в йо­го роз­ви­тку? Пи­та­н­ня дій­сно акту­аль­не. За­раз у Го­ло­сі­їв­сько­му ра­йо­ні м. Ки­є­ва зо­се­ре­дже­но ба­га­то по­ту­жних під­при­ємств, ми ма­є­мо одну із най­біль­ших в мі­сті пар­ко­ву зо­ну, що в свою чер­гу при­ва­блює сер­віс сфе­ри від­по­чин­ку та ту­ри­зму. На те­ри­то­рії ра­йо­ну кіль­кість на­йма­них пра­ців­ни­ків у ма­ло­му бі­зне­сі скла­дає близь­ко 37 ти­сяч осіб. За сво­єю по­ту­жні­стю ра­йон по­сі­дає 3-є мі­сце з фор­му­ва­н­ня бю­дже­ту сто­ли­ці. За 2016 рік під­при­єм­ства­ми ра­йо­ну до бю­дже­ту пе­ре­ра­хо­ва­но біль­ше 2 млрд грн., по­ка­зни­ка­ми цьо­го є по­ту­жний про­ми­сло­вий по­тен­ці­ал, а са­ме: ПАТ «Ки­їв­ський мар­га­ри­но­вий за­вод», ПІІ ТОВ «Укр­шпон», ДП «Укр­ме­тр­тест­стан­дарт», ПАТ «За­вод за­лі­зо­бе­тон­них кон­стру­кцій ім. С. Ко­валь­ської», ПАТ «Ком­бі­нат Бу­дін­ду­стрії», ПрАТ «УХЛ-МАШ», ТОВ з ІІ «Ді­кер­гофф (Україна)», Дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Спе­ці­аль­не кон­стру­ктор­сько-те­хно­ло­гі­чне бю­ро з До­слі­дним ви­ро­бни­цтвом ін­сти­ту­ту фі­зи­ки на­пів­про­від­ни­ків ім. В. Є. Ла­шка­рьо­ва НАН Укра­ї­ни», ПрАТ «ВНП «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ», ТОВ «Про­лог Се­мі­кор», ПАТ «За­вод за­лі­зо­бе­тон­них кон­стру­кцій №1», Фі­лія Пу­блі­чно­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства «Карлс­берг Україна» та ТОВ ОНВРЦ «Ор­тес». Са­мі ба­чи­те, спи­сок со­лі­дний. Та­кож ва­го­мий вне­сок до скар­бни­чки ра­йо­ну ро­блять та­кі під­при­єм­ства як: АТ «Ім­пе­рі­ал То­бак­ко Про­да­кшн Україна», ТОВ «Аро­фел се­мі­кор», ТОВ «РМ-Ін­вест». На жаль, за­раз від­бу­ва­є­ться ста­гна­ція роз­ви­тку бі­зне­су в Укра­ї­ни і це, в пер­шу чер­гу, за­ле­жить від си­ту­а­ції в кра­ї­ні, в то­му чи­слі ве­ли­ку роль ві­ді­грає си­ту­а­ція в бан­ків­сько­му се­кто­рі еко­но­мі­ки, який не мо­же за­без­пе­чи­ти на­ле­жне кре­ди­ту­ва­н­ня ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су на піль­го­вих умо­вах. Але по­сту­по­во спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція фор­му­ва­н­ня ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су, який в свою чер­гу є осно­вою фор­му­ва­н­ня гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Як ви зна­є­те на дер­жав­но­му рів­ні прийня­то про­гра­му під­трим­ки ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су. Го­ло­сі­їв­ська адмі­ні­стра­ція на­ма­га­є­ться бра­ти актив­ну участь в до­по­мо­зі роз­ви­тку ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су в ме­жах свої мо­жли­во­стей. Ор­га­ні­зо­вує і про­во­дить се­мі­на­ри, на­дає рі­зно­ма­ні­тну ін­фор­ма­цій­ну до­по­мо­гу, у то­му чи­слі що­до роз’ясне­н­ня по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, за­про­шу­ю­ться пра­ців­ни­ки від­по­від­них фі­скаль­них служб, ор­га­ні­зо­вує кру­глі сто­ли, за­про­шу­ю­ться на­у­ков­ці, які ма­ють мо­жли­вість за­про­по­ну­ва­ти ви­на­хо­ди під­при­єм­цям для подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня їх у ви­ро­бни­цтві та в сфе­рі об­слу­го­ву­ва­н­ня. Ін­фор­ма­ція що­до про­ве­де­н­ня та­ких за­хо­дів роз­мі­щу­є­ться на сай­ті Го­ло­сі­їв­ської адмі­ні­стра­ції м. Ки­є­ва. 25 трав­ня 2017 ро­ку у ви­став­ко­во­му цен­трі «Ки­ї­вЕк­спо­Пла­за» (вул. Са­лю­тна, 2-б) в рам­ках свя­тку­ва­н­ня Дня Ки­є­ва від­був­ся ва­жли­вий для сто­ли­чних під­при­ємств за­хід — ви­став­ка-пре­зен­та­ція про­ми­сло­вої про­ду­кції ки­їв­ських ви­ро­бни­ків «Зро­бле­но в Ки­є­ві». Свої до­ся­гне­н­ня та но­ві­тні роз­роб­ки на Ви­став­ці пред­ста­ви­ли ви­ро­бни­чі ком­па­нії та під­при­єм­ства м. Ки­є­ва, сто­ли­чні дер­жав­ні та при­ва­тні на­у­ко­ві та до­слі­дни­цькі стру­кту­ри. За­га­лом участь у Ви­став­ці взя­ли більш як 160 під­при­ємств з усіх ра­йо­нів сто­ли­ці, які пра­цю­ють у сфе­рі ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, бу­ді­вель­ній, хі­мі­чній, ме­ди­чній, фар­ма­цев­ти­чній, по­лі­гра­фі­чній га­лу­зях, в лег­кій про­ми­сло­во­сті та ін. Більш ніж 40 на­у­ко­вих уста­нов м. Ки­є­ва про­де­мон­стру­ва­ли свої но­ві­тні роз­роб­ки, те­хно­ло­гії та ма­те­рі­а­ли. Окре­ми­ми екс­по­зи­ці­я­ми бу­ли пред­став­ле­ні НАН Укра­ї­ни, про­від­ні ВНЗ м. Ки­є­ва, сто­ли­чні на­у­ко­ві пар­ки, ін­ве­сти­цій­ні агент­ства та на­у­ко­во-те­хні­чні май­стер­ні. В рам­ках Ви­став­ки та­кож бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но на­у­ко­во-пра­кти­чну про­гра­му: кру­глі сто­ли, кон­фе­рен­ції, май­стер-кла­си, пре­зен­та­ції но­вих те­хно­ло­гій та ін­ше. Що­рі­чне про­ве­де­н­ня ви­став­ки від­кри­ває пе­ред про­ми­сло­ви­ми під­при­єм­ства­ми ши­ро­кі бі­знес-пер­спе­кти­ви. Зокре­ма Го­ло­сі­їв­ський ра­йон пред­став­ля­ли та­кі під­при­єм­ства: ПАТ «Ки­їв­ський мар­га­ри­но­вий за­вод», ПрАТ «Ухл-Маш», ПАТ «Ім­пульс», ТОВ «Укр­шпон», ДП «Укр­ме­тр­тест­стан­дарт», ПАТ «За­вод за­лі­зо­бе­тон­них кон­стру­кцій ім. С. Ко­валь­ської», ПАТ «Ком­бі­нат Бу­дін­ду­стрії», ТОВ з ІІ «Ді­кер­гофф (Україна)», Дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Спе­ці­аль­не кон­стру­ктор­сько-те­хно­ло­гі­чне бю­ро з До­слі­дним ви­ро­бни­цтвом ін­сти­ту­ту фі­зи­ки на­пів­про­від­ни­ків ім. В. Є. Ла­шка­рьо­ва НАН Укра­ї­ни», ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», ТОВ «Про­лог Се­мі­кор», Фа­брі­ка ви­шив­ки «Гло­рія», ПАТ «За­вод за­лі­зо­бе­тон­них кон­стру­кцій №1», Фі­лія ПАТ «Карлс­берг Україна» та ТОВ ОНВРЦ «Ор­тес», ПП «Фо­лі­ант», ТОВ «По­лі­мер-Еко S», ТОВ «Спе­ц­одяг», ТОВ «Укра­їн­ський До­слі­дни­цький Центр Еко­ло­гії На­фти і Га­зу», ТОВ «Ін­же­нер­на те­пло-енер­ге­ти­чна ком­па­нія «Енер­го­ди­зайн». В екс­по­зи­ції НАН від Го­ло­сі­їв­сько­го ра­йо­ну взя­ли участь: Ін­сти­тут фі­зи­ки на­пів­про­від­ни­ків ім. В.Є. Ла­шка­рьо­ва, Ін­сти­тут мі­кро­біо­ло­гії та ві­ру­со­ло­гії ім.. Д.К. За­бо­ло­тно­го НАНУ, Ін­сти­тут кі­бер­не­ти­ки ім. В.М.Глу­шко­ва НАН Укра­ї­ни, Ін­сти­тут фі­зи­чної хі­мії ім.Л.В.Пи­сар­жев­сько­го НАН Укра­ї­ни. – На ва­шу дум­ку, се­ре­дній та ма­лий бі­знес актив­но бе­ре участь у фор­му­ван­ні та роз­ви­тку ра­йо­ну? Чи над­хо­дять про­по­зи­ції що­до ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів? На жаль, сьо­го­дні та­кої пра­кти­ки не­має, су­ча­сний бі­знес по­ки що не ба­чить по­тре­би спів­пра­цю­ва­ти з ра­йон­ною адмі­ні­стра­ці­єю. З на­ми спів­пра­цю­ють ве­ли­кі дер­жав­ні під­при­єм­ства, це вже істо­ри­чна пра­кти­ка. Вся бі­да в то­му що вла­да зав­жди бу­ла ві­дір­ва­на від бі­зне­су, тіль­ки сьо­го­дні, по­чав­ши ін­те­гра­цію в єв­ро­пей­ський про­стір, про­во­ди­ться на­ла­го­дже­н­ня кон­та­ктів та спів­пра­ця для до­ся­гне­н­ня діа­ло­гу вла­ди з бі­зне­сом, як це за­про­ва­дже­но у єв­ро­пей­ських ко­лег. Що­до ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, які на сьо­го­дні є в ра­йо­ні, то це більш ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти, при­ве­де­н­ня до ла­ду про­їзних шля­хів спіль­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня, які є без ба­лан­со­ви­ми та ні­ким не об­слу­го­ву­ю­ться, від­нов­ле­н­ня фут­боль­них по­лів при за­кла­дах осві­ти, від­нов­ле­н­ня ди­тя­чих май­дан­чи­ків. В прі­о­ри­те­тних на­прям­ках адмі­ні­стра­ції є ство­ре­н­ня умов для над­хо­джень ін­ве­сти­цій, адмі­ні­стра­ція від­кри­та для про­по­зи­цій та спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми зда­тна ре­а­лі­зу­ва­ти ці­ка­ві про­е­кти, які бу­дуть ко­ри­сни­ми і гро­ма­ді, і мі­сту. – Які кро­ки по­трі­бно зро­би­ти вла­ді, щоб бі­знес по­чав актив­ні­ше пра­цю­ва­ти та до­ві­ря­ти вла­ді? По пер­ше, змен­ши­ти кіль­кість пе­ре­ві­ря­ю­чих ор­га­нів та обме­жи­ти їхні фун­кції, по дру­ге, чин­не за­ко­но­дав­ство має бу­ти ста­лим, тоб­то про змі­ну норм за­ко­нів під­при­єм­ці по­вин­ні зна­ти за­зда­ле­гідь. При­ва­бли­ві умо­ви для ін­ве­сто­рів озна­чає на­дій­ний за­хист їх прав вла­сно­сті, по­вер­не­н­ня ПДВ екс­пор­те­рам. – Ви пра­цю­є­те з жін­ка­ми під­при­єм­ця­ми, які за­хо­ди про­во­дить адмі­ні­стра­ція в цьо­му на­прям­ку? По­чи­на­ю­чи з 2016 ро­ку Адмі­ні­стра­ція Го­ло­сі­їв­сько­го ра­йо­ну м. Ки­є­ва про­ве­ла ор­га­ні­за­цій­ну ро­бо­ту, зі­брав­ши жі­нок-пе­ре­се­лен­ців і не тіль­ки в цен­трі пра­це­вла­шту­ва­н­ня, які шу­ка­ють ро­бо­ту, по­пе­ре­дньо дав­ши ого­ло­ше­н­ня. Мо­ва йде про спро­бу зро­би­ти жі­но­чий бі­знес-ін­ку­ба­тор на при­кла­ді «IHUB». Він роз­ра­хо­ва­ний для жі­нок, які хо­чуть за­йма­ти­ся бі­зне­сом. Для них про­во­дя­ться від­по­від­ні се­мі­на­ри та тре­нін­ги за на­прям­ка­ми на­вча­н­ня, та­кож бу­ло вве­де­но та­ку фун­кцію, як «мен­тор­ство», ко­ли до­свід­че­ні фа­хів­ці до­по­ма­га­ють по­ра­да­ми, осо­би­сти­ми зв’яз­ка­ми, ко­му­ні­ка­ці­я­ми, то­що. Щоб лю­ди­на при­йшла в бі­знес, во­на по­вин­на ма­ти ве­ли­ку вла­сну від­по­від­аль­ність, го­тов­ність «ві­ді­рва­ти­ся» від дер­жа­ви, від фі­ксо­ва­ної зар­пла­ти, зва­жи­ти­ся на «віль­не пла­ва­н­ня», не бо­я­ти­ся пла­ну­ва­ти, від­по­від­а­ти за се­бе, за лю­дей, яких на­ймає та їхні ро­ди­ни. За сві­то­вою ста­ти­сти­кою – всьо­го 3–5% лю­дей зда­тні ве­сти вла­сний бі­знес. Вва­жаю, що на сьо­го­дні в прі­о­ри­те­тних на­прям­ках дер­жа­ви та її ор­га­нах на мі­сцях має бу­ти са­ме та­ка під­трим­ка. Дер­жа­ва по­вин­на пле­ка­ти та­ких лю­дей, до­по­ма­га­ти їм та ство­рю­ва­ти умо­ви для роз­ви­тку бі­зне­су. Ни­ні бі­знес мо­лод­шає, бо мо­лодь більш роз­ви­ну­та і актив­ні­ша. – Як ви вва­жа­є­те ра­йон та мі­сто до­по­ма­га­ють мо­ло­ді ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе че­рез під­трим­ку стар­та­пів та що для цьо­го ро­би­ться? Так, на сьо­го­дні в мі­сті Ки­є­ві ре­а­лі­зо­ву­ю­ться ба­га­то про­грам не ли­ше для мо­ло­ді, а для всіх, хто хо­че се­бе ре­а­лі­зу­ва­ти. Існу­ють мі­ські про­гра­ми, за яки­ми про­во­дять рі­зно­ма­ні­тні кон­кур­си, де шля­хом го­ло­су­ва­н­ня ви­зна­ча­ю­ться пе­ре­мож­ці. Та­кі стар­та­пи отри­му­ють мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти ідеї. Усім, хто ва­га­є­ться по­да­ти за­яв­ки, ра­джу бу­ти актив­ним, не бо­я­ти­ся опри­лю­дни­ти ідеї чи ба­жа­н­ня і ува­жно сте­жи­ти за ого­ло­ше­н­ня­ми про про­ве­де­н­ня кон­кур­сів. Са­ме актив­ність до­по­мо­же ре­а­лі­зу­ва­ти будь-які про­е­кти, на­прав­ле­ні на ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць, по­кра­ще­н­ня сфе­ри по­слуг, ви­ро­бни­цтва, куль­тур­но­го до­зві­л­ля, на­вча­н­ня то­що. А це, сво­єю чер­гою, ста­не по­ту­жним ін­ве­сти­цій­ним про­е­ктом ра­йо­ну.©

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.