«Укра­ї­на-ЄС: ін­те­гра­ція у сві­ті»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

На­пе­ре­до­дні са­мі­ту Укра­ї­на-ЄС, що має від­бу­ти­ся у Ки­є­ві 13 ли­пня, оцін­ки ни­ні­шньо­го ста­ну дво­сто­рон­ніх від­но­син, а та­кож по­ряд­ку ден­но­го на най­ближ­че май­бу­тнє сут­тє­во рі­зня­ться. Се­ред без­пе­ре­чних по­зи­ти­вів у від­но­си­нах Ки­є­ва та Брюс­се­ля фа­хів­ці на­зи­ва­ють: за­про­ва­дже­н­ня Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом без­ві­зо­во­го ре­жи­му для гро­ма­дян Укра­ї­ни, яке три­ває вже мі­сяць, ра­ти­фі­ка­ція Ні­дер­лан­да­ми Уго­ди про Асо­ці­а­цію з Укра­ї­ною. Ні­дер­лан­ди бу­ли остан­ньою кра­ї­ною, яка ма­ла за­твер­ди­ти Уго­ду. У ЄС очі­ку­ють, що Уго­да на­бу­де чин­но­сті в пов­но­му об­ся­зі 1 ве­ре­сня 2017 ро­ку, роз­ши­ре­н­ня тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій для Укра­ї­ни, що сто­су­ю­ться збіль­ше­н­ня квот на екс­порт про­ду­кції укра­їн­сько­го АПК і зни­же­н­ня мит на про­ми­сло­ву про­ду­кцію.

Стан впро­ва­дже­н­ня ре­форм в Укра­ї­ні ви­кли­ка­ють сер­йо­зне за­не­по­ко­є­н­ня Шта­тів. Про це у ви­сту­пі на Мі­жна­ро­дній кон­фе­рен­ції «Укра­ї­на-ЄС: ін­те­гра­ція у мін­ли­во­му сві­ті» за­яви­ла по­сол США в Укра­ї­ні Ма­рі Йо­ва­но­вич. «Під час по­їздок по Укра­ї­ні я ду­же ча­сто чую про за­не­по­ко­є­н­ня, яке ви­кли­кає те, що від­бу­ва­є­ться у се­кто­рі юсти­ції і пра­во­су­д­дя, а та­кож про ко­ру­пцію, яка за­ли­ша­є­ться не по­ка­ра­ною, і всі пи­та­ють, ну скіль­ки ж це мо­же три­ва­ти. Це бу­ло те­мою обго­во­ре­н­ня і в то­му чи­слі у Ва­шинг­то­ні», – ска­за­ла Ма­рі Йо­ва­но­вич. (Пов­ний текст ви­сту­пу мо­вою ори­гі­на­лу чи­тай­те на стор 3)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.