Укра­ї­на-ЄС: партнерство у мін­ли­во­му сві­ті

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

29 черв­ня 2017 ро­ку в Ки­є­ві від­бу­ла­ся між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція «Укра­ї­на-ЄС: партнерство у мін­ли­во­му сві­ті».

Ві­це-прем'єр з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Іван­на Клим­пуш-Цин­ца­дзе у хо­ді Мі­жна­ро­дної кон­фе­рен­ції «Укра­ї­на-ЄС: ін­те­гра­ція у мін­ли­во­му сві­ті» ви­зна­ла, що «на жаль, Укра­ї­на ба­га­то у чо­му від­стає від пла­нів, на­кре­сле­них в Уго­ді про асо­ці­а­цію». Чи­нов­ни­ця ка­же, що від­те­пер уряд при­ді­ля­ти­ме ре­гу­ляр­ну ува­гу то­му, на­скіль­ки йо­го іні­ці­а­ти­ви збі­га­ю­ться із ці­ля­ми єв­ро­ін­те­гра­ції. Крім то­го, за її сло­ва­ми, у пар­ла­мен­ті «ма­ють бу­ти ство­ре­ні про­це­ду­ри, які б уне­мо­жли­ви­ли про­хо­дже­н­ня за­ко­но­про­е­ктів, які ті­єю чи ін­шою мі­рою су­пе­ре­чать на­шим зо­бов'яза­н­ням що­до Уго­ди із ЄС, так і пра­кти­кам Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу». «По­дії остан­ніх днів, зокре­ма кі­бе­ра­та­ка, по­ка­за­ли ще раз, що на­ші зу­си­л­ля від­бу­ва­ю­ться на ду­же не­про­сто­му тлі. Але по­при усі ці ви­кли­ки, впро­довж остан­ніх років Укра­ї­на ре­а­лі­зу­ва­ла одну із ви­да­тних істо­рій успі­ху і ре­форм». Стан впро­ва­дже­н­ня ре­форм в Укра­ї­ні ви­кли­ка­ють сер­йо­зне за­не­по­ко­є­н­ня Шта­тів. Про це у ви­сту­пі на Мі­жна­ро­дній кон­фе­рен­ції «Укра­ї­на-ЄС: ін­те­гра­ція у мін­ли­во­му сві­ті» за­яви­ла по­сол США в Укра­ї­ні Ма­рі Йо­ва­но­вич. «Під час по­їздок по Укра­ї­ні я ду­же ча­сто чую про за­не­по­ко­є­н­ня, яке ви­кли­кає те, що від­бу­ва­є­ться у се­кто­рі юсти­ції і пра­во­су­д­дя, а та­кож про ко­ру­пцію, яка за­ли­ша­є­ться не по­ка­ра­ною, і всі пи­та­ють, ну скіль­ки ж це мо­же три­ва­ти. Це бу­ло те­мою обго­во­ре­н­ня і в то­му чи­слі у Ва­шинг­то­ні», – ска­за­ла Ма­рі Йо­ва­но­вич. Во­на до­да­ла, що про від­су­тність вер­хо­вен­ства пра­ва в Укра­ї­ні, не­за­хи­ще­ність прав ін­ве­сто­рів та жа­хли­ві рей­дер­ські ата­ки пи­шуть не тіль­ки укра­їн­ські, а й єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські ЗМІ. По­сол за­зна­чи­ла, що у 2016 ро­ці бу­ло ство­ре­но за­ко­но­дав­чу осно­ву для су­до­вої ре­фор­ми, ни­ні в Укра­ї­ні три­ває її впро­ва­дже­н­ня, зокре­ма від­бу­ва­є­ться про­цес від­бо­ру суд­дів до Вер­хов­но­го су­ду. За сло­ва­ми Йо­ва­но­вич, ця тема ду­же ва­жли­ва, то­му їй тре­ба при­ді­ля­ти на­ле­жну ува­гу, оскіль­ки у всіх має бу­ти впев­не­ність у че­сно­сті й про­зо­ро­сті про­це­су від­бо­ру та мо­раль­них яко­стях і ква­лі­фі­ка­ції обра­них суд­дів. Ма­рі Йо­ва­но­вич та­кож під­кре­сли­ла, що пи­та­н­ня че­сно­сті суд­дів та­кож бу­де клю­чо­вим аспе­ктом і при ство­рен­ні Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, оскіль­ки за ін­фор­ма­ці­єю но­во­ство­ре­них ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів, 60% від­кри­тих ни­ми справ зу­пи­ня­ю­ться в су­дах. На її дум­ку, оскіль­ки Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд ма­ти­ме ви­клю­чну юрис­ди­кцію над ти­ми спра­ва­ми, які пе­ре­да­ють НАБУ і САП, про­цес ре­форм в Укра­ї­ні пі­де швид­ше. «Я ві­рю, що від­бір че­сних суд­дів до Вер­хов­но­го су­ду і ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду є пер­шим кро­ком до від­нов­ле­н­ня до­ві­ри укра­їн­ців до су­до­вої вла­ди. Це ду­же ва­жли­во», – ре­зю­му­ва­ла по­сол США. Текст ви­сту­пу на­во­ди­мо пов­ні­стю мо­вою ори­гі­на­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.