Другий з’їзд

Ukraine Business Review - - Україна історична -

Са­ме в Ба­чи­ні ба­га­то сто­літь то­му по­се­ли­лись пра­щу­ри ни­ні­шніх Бачинських. При­йшов­ши на на­ші те­ре­ни в си­ву дав­ни­ну на за­про­си­ни Да­ни­ла Га­ли­цько­го, на хо­ру­гві во­ни при­не­сли свій ро­до­вий герб – стрі­лу в по­льо­ті, по­кла­де­ну на си­нє по­ле щи­та, з пів­мі­ся­цем і дво­ма зо­ло­ти­ми зір­ка­ми на йо­го ріж­ках. У всі ча­си рід пле­кав слав­них си­нів-ли­ца­рів, за­хи­сни­ків Га­ли­цької зем­лі, пра­цьо­ви­тих му­жів й му­дрих до­стой­них жі­нок. Іме­на їх стер­ли­ся з ча­сом, пред­став­ни­ки роз­се­ли­ли­ся да­ле­ко за ме­жі сво­го ро­до­во­го гні­зда. Але за­ли­ши­ло­ся на кар­ті Ста­ро­сам­бір­щи­ни та гли­бо­ко в ген­ній пам’яті се­ло Ба­чи­на. Йо­го ме­шкан­ців й по­ни­ні звуть шля­хтою, – мо­жли­во, тро­хи іро­ні­чно, але ні­хто не мо­же за­пе­ре­чи­ти їх осо­бли­ві шля­хе­тні ма­не­ри по­ве­дін­ки, пра­гне­н­ня до осві­ти, тре­пе­тне обе­рі­га­н­ня тра­ди­цій та зви­ча­їв. Ма­лень­ке се­ло Ба­чи­на на Ста­ро­сам­бір­щи­ні (Львів­ська область) вже вдру­ге стає …«сто­ли­цею роду».

Са­ме, тут, в Ба­чи­ні, – ро­до­ве гні­здо ці­єї одні­єї з най­чи­сель­ні­ших ге­раль­ди­чних ро­дин Ру­сі, що на­ле­жить до одно­го з най­мо­гу­тні­ших ро­дів се­ре­дньо­ві­чної Єв­ро­пи – Драг-Са­сів. Цьо­го­річ від­був­ся Другий все­сві­тній з’їзд, ко­трий зі­брав Бачинських з усі­єї Укра­ї­ни й на­віть з-за кор­до­ну: зі Льво­ва, Ки­є­ва, Оде­си, Ми­ко­ла­є­ва, За­кар­па­т­тя, Бу­да­пе­шта… І зви­чай­но, зі Ста­ро­сам­бір­щи­ни. Ор­га­ні­за­то­ри з’їзду пра­гнуть об’єд­на­ти на­щад­ків Бачинських з усьо­го сві­ту, по­зна­йо­ми­ти їх з істо­ри­чною ба­тьків­щи­ною та істо­рі­єю роду. У то­му, що це зі­бра­н­ня від­бу­ва­ло­ся 8 ли­пня, пев­но, теж є гли­бо­кий зміст, адже са­ме в цей день вша­но­ву­ють пам’ять бі­блій­ної ро­ди­ни Пе­тра й Фев­ро­нії. Пам’ять роду та­ка силь­на, що мо­же про­я­ви­ти­ся че­рез со­тні ро­ків: у якийсь мо­мент мо­же так го­ло­сно за­го­во­ри­ти в лю­ди­ні, що во­на ки­не все і спро­бує від­най­ти ті мі­сця, звід­ки по­хо­дять її пред­ки, ви­чи­та­ти при­по­ро­ше­ні пи­лом ча­су сто­рін­ки істо­рії, за­пра­гне при­ча­сти­ти­ся ці­лю­щою во­дою з чи­стої кри­ни­ці то­го краю, де ко­лись сту­па­ла но­га її да­ле­ко­го пра­пра­ді­да. Іна­кше во­на не змо­же! Це – як ле­ле­ки: по­ки­нув­ши во­се­ни гні­здо в по­шу­ках те­пло­го краю, по­ве­сні обов’яз­ко­во по­вер­та­ю­ться на­зад. …Роз­ки­да­ла усіх нас до­ля по сві­тах, Та ду­ша зно­ву пла­че з бо­лю, на­че птах… І окра­єць чер­ствий зда­є­ться нам свя­тим, Як но­ча­ми да­ле­кий сни­ться Рі­дний дім... Го­лос кро­ві при­вів цьо­го­річ на при­кар­пат­ську зем­лю до­слі­дни­ків істо­рії ро­дів гер­бу Дра­го-Са­сів: Ми­хай­ло Ба­чин­ський, львів­ський пи­сьмен­ник, ви­пу­стив уже сім книг, го­тує на­сту­пні, львів’янин Ми­хай­ло Тер­ле­цький – ін­же­нер та ав­тор до­слі­джень про по­хо­дже­н­ня і ста­нов­ле­н­ня ро­до­вої спіль­но­ти Дра­го-Са­сів, Іван Ба­чин­ський з Пе­ре­чи­на – бло­гер та «лі­то­пи­сець» за­кар­пат­ської гіл­ки роду Бачинських, Ми­ко­ла Степанов-Ба­чин­ський – шеф-ре­да­ктор ді­ло­во­го ви­да­н­ня «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю», до­слі­джує ро­дин­ну гіл­ку Бачинських, які за­си­ли­лись в Ки­є­ві, на Де­мі­їв­ці ще в XVIII сто­лі­ті, Дми­тро Ба­чин­ський лі­кар-хі­рург з Ми­ко­ла­є­ва, що є прав­ну­ком ві­це-пре­зи­ден­та На­ціо­наль­ної ра­ди ЗУНРу Ле­ва Ба­чин­сько­го, Ігор Ба­чин­ський з Угор­щи­ни, ба­тько і тре­нер ві­до­мої те­ні­сис­тки, – Ті­мея Ба­чин­ська – 31-а ра­ке­тка сві­ту, срі­бна при­зер­ка Олім­пій­ських ігор 2016 ро­ку в Бра­зи­лії, пар­но­му роз­ря­ді... І ще ба­га­то – і мо­ло­дих, і стар­ших – Бачинських, що з гі­дні­стю не­суть свій ро­дин­ний герб. При­ві­та­ти уча­сни­ків при­бу­ли го­ло­ва Ста­ро­сам­бір­ської ра­йон­ної ра­ди Те­тя­на Тер­ле­цька та го­ло­ва Ста­ро­сам­бір­ської РДА Орест Бонк. Ви­сту­па­ли уча­сни­ки з’їзду – до­слі­дни­ки сво­єї істо­рії та по­хо­дже­н­ня ро­дів гер­бу Дра­го-Сас. На ІІ все­сві­тньо­му з’їзді Ба­чин­ські ма­ли змо­гу роз­по­ві­сти про се­бе, по­ді­ли­ти­ся дум­ка­ми й на­пра­цьо­ва­ним до­роб­ком, по­кла­сти свою «це­гли­ну» в під­му­рі­вок по­бу­до­ви мі­цної ро­дин­ної спіль­но­ти, тим са­мим да­ю­чи при­клад ін­шим лю­дям ви­вча­ти істо­рію сво­го ро­до­во­ду, пра­цю­ва­ти над від­ро­дже­н­ням і роз­ви­тком як сво­го ро­дин­но­го де­ре­ва, так і на­шо­го краю. Гар­не ду­хов­не свя­то по­да­ру­ва­ли Ба­чин­ські ме­шкан­цям Ба­чи­ни, ви­го­ло­сив­ши ці­ка­ві до­по­віді, за­про­сив­ши на кон­церт та­ла­но­ви­тих ар­ти­стів. З чу­до­ви­ми ві­таль­ни­ми му­зи­чни­ми но­ме­ра­ми ви­сту­пи­ли пра­ців­ни­ки Ста­ро­сам­бір­сько­го ра­йон­но­го від­ді­лу осві­ти. Пі­сля за­кін­че­н­ня лю­ди ви­ру­ши­ли на око­ли­цю се­ла, де з на­го­ди ІІ з’їзду вста­нов­ле­но пам’ятний знак. Спіль­но з гро­ма­дою та мі­сце­ви­ми свя­ще­ни­ка­ми освя­ти­ли цей знак (фо­то вни­зу сто­рін­ки). …Чи не стер­ла­ся ще на по­рох груд­ка та, Що у ву­зли­ку, з-під по­ро­га, по сві­тах? Чи со­ро­чка не по­ли­ня­ла на пле­чах – Та, що ма­тін­ка ви­ши­ва­ла по но­чах?... Не по­ли­ня­ла та­ки – ні со­ро­чка, ні пам’ять, ні пра­гне­н­ня пі­зна­ти свій рід, від­ро­ди­ти йо­го істо­рію. Ко­жен, хто при­їхав сю­ди, при­віз із со­бою щось та­ке ва­жли­ве, що до­кла­да­ло­ся до за­галь­ної істо­рії роду, при­пас ці­ка­ву роз­по­відь про се­бе й пред­став­ни­ків сво­єї ві­тки ве­ли­ко­го ро­дин­но­го де­ре­ва. За свя­тко­вим обі­дом, який пе­ре­тво­рив­ся в ро­дин­не свя­то, Ба­чин­ські та го­сті на­со­ло­джу­ва­ли­ся мо­жли­ві­стю по­спіл­ку­ва­ти­ся, ді­зна­ти­ся якнай­біль­ше один про одно­го, пі­зна­ти глиб­ше істо­рію, від­но­ви­ти в пам’яті за­тер­ті ча­сом і від­стан­ню сто­рін­ки… По­ста­ра­ли­ся й мо­ло­ді на­щад­ки Бачинських: з до­по­мо­гою пра­ців­ни­ків Ста­ро­сам­бір­ської ра­йон­ної ра­ди, яка спри­я­ла ор­га­ні­за­ції з’їзду, під­го­ту­ва­ли ін­фор­ма­цій­ну пре­зен­та­цію, де роз­по­ві­ли й про рід, і ві­до­мих лю­дей, і по­ка­за­ли ста­рі фо­то­гра­фії, що ви­кли­ка­ло сльо­зи на очах. Ро­здин­кою став пе­ре­гляд фра­гмен­ту з філь­му «Гір­кі жни­ва» Рі­чар­да Ба­чин­сько­го (до ре­чі, про­дю­се­ром ці­єї стрі­чки став ще один із бачинських ро­да­ків – Ян Ігна­то­вич).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.