Не­має пе­ча­тки – дій­сний

Ukraine Business Review - - Україна та бізнес - Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

На­був чин­но­сті за­кон № 1982 VIII «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ча­ток юри­ди­чни­ми осо­ба­ми та фі­зи­чни­ми осо­ба­ми-під­при­єм­ця­ми». Які но­во­вве­де­н­ня вне­сла Ра­да для під­при­єм­ців за­ко­ном про ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ча­ток?

СКАСОВАНО НОРМУ «НЕ­МАЄ ПЕ­ЧА­ТКИ — НЕДІЙСНИЙ»

Згі­дно зі змі­на­ми до за­ко­ну, ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ча­ток те­пер не обов’яз­ко­ва ви­мо­га для ви­зна­н­ня до­ку­мен­та чи уго­ди дій­сни­ми. Ви­клю­ча­є­ться на­віть мо­жли­вість ви­зна­ти та­кий до­ку­мент не­дій­сним у зв’яз­ку з від­су­тні­стю пе­ча­тки. За­ко­ном пе­ред­ба­че­не ви­клю­че­н­ня

ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ча­ток у вза­є­ми­нах суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми та ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Від­те­пер дер­жав­ні ор­га­ни або ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не ма­ють пра­ва ви­ма­га­ти на­яв­но­сті пе­ча­тки на офі­цій­них до­ку­мен­тах. За по­ру­ше­н­ня ці­єї нор­ми пе­ред­ба­ча­є­ться адмі­ні­стра­тив­на від­по­від­аль­ність. За від­мо­ву прийня­ти до­ку­мент без пе­ча­тки пе­ред­ба­че­но штраф 50 – 100 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів (850-1700 грн.).

КОПІЯ БЕЗ ПЕ­ЧА­ТКИ

Щоб вва­жа­ти дій­сною ко­пію до­ку­мен­та, яка по­да­є­ться, до­ста­тньо під­пи­су упов­но­ва­же­ної особи суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня або осо­би­сто­го під­пи­су фі­з­осо­би-під­при­єм­ця. Ор­ган не має пра­ва ви­ма­га­ти но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня у ра­зі, якщо та­ка ви­мо­га не вста­нов­ле­на окре­мим за­ко­ном. Окрім цьо­го із за­ко­ну ви­клю­чи­ли норму, що «обов’яз­ко­вість скрі­пле­н­ня пра­во­чи­ну пе­ча­ткою мо­же бу­ти ви­зна­че­на за пи­сьмо­вою до­мов­ле­ні­стю сто­рін».

ДОВІРЕНІСТЬ ЗА ПІДПИСОМ

Ра­ні­ше за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни пе­ред­ба­ча­ло­ся, що довіреність від іме­ні юри­ди­чної особи ви­да­є­ться за підписом по­са­до­вої особи з при­кла­де­н­ням пе­ча­тки (за на­яв­но­сті). За но­вою ре­да­кці­єю довіреність ви­да­є­ться від іме­ні юри­ди­чної особи вже без пе­ча­тки. Вна­слі­док прийня­то­го за­ко­ну суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня отри­ма­ли ре­аль­ну мо­жли­вість здій­сню­ва­ти го­спо­дар­ську ді­яль­ність без ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ча­ток. Та­кож змен­ше­но пра­во­ву не­ви­зна­че­ність у сфе­рі ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ча­ток, що при­зве­де до змен­ше­н­ня кіль­ко­сті спо­рів з цьо­го пи­та­н­ня. І ста­ла спро­ще­ною вза­є­мо­дія суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня та дер­жав­них ор­га­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.