Пер­ша су­до­ва пра­кти­ка в спо­рах що­до трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня. Ви­снов­ки для бі­зне­су

Ukraine Business Review - - Україна та бізнес -

Пра­ви­ла трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня (ТЦУ) з’яви­ли­ся в Укра­ї­ні по­рів­ня­но не­що­дав­но – у ве­ре­сні 2013 р. Актив­на кон­троль­но­пе­ре­ві­ро­чна ро­бо­та ДФС з цьо­го на­пря­му три­ває ще мен­ше. Однак вже є пер­ші до­на­ра­ху­ва­н­ня, су­до­ві спо­ри та рі­ше­н­ня.

Спо­ри з ТЦУ мо­жна роз­ді­ли­ти на дві гру­пи: • спо­ри з про­це­дур­них пи­тань, а са­ме: пи­та­н­ня штра­фів за не­по­да­н­ня зві­тів про кон­тро­льо­ва­ні опе­ра­ції, не­за­зна­че­н­ня­пев­них опе­ра­цій у зві­ті, не­до­пуск до пе­ре­ві­рок; • спо­ри що­до су­ті пра­вил ТЦУ, а са­ме: оскар­же­н­ня по­да­тко­вих до­на­ра­ху­вань з за­сто­су­ва­н­ням ме­то­дів, вста­нов­ле­них ст. 39 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ПК Укра­ї­ни). Сьо­го­дні ле­во­ва час­тка спо­рів та су­до­вої пра­кти­ки сто­су­є­ться про­це­дур­них пи­тань трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня, але й се­ред та­ких спо­рів є вель­ми ці­ка­ві та пре­це­ден­тні. Ці­ка­ва гру­па «про­це­дур­них спо­рів» сто­су­є­ться си­ту­а­цій, ко­ли ор­га­ни ДФС на­по­ля­га­ли на ви­знан­ні кон­тро­льо­ва­ни­ми опе­ра­цій з не­пов’яза­ни­ми не­ре­зи­ден­та­ми у фор­мі ко­ман­ди­тних то­ва­риств (limitedliabilitypartnership). Та­кі то­ва­ри­ства ство­ре­ні у Ве­ли­ко­бри­та­нії пар­тне­ра­ми-ре­зи­ден­та­ми

«низь­ко­по­да­тко­вих» кра­їн, які вне­се­ні у пе­ре­лік, за­твер­дже­ний­роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бмі­ну від 16.09.2015 р. № 977-р. Спра­ва в то­му, що та­кі пар­тнер­ства є фі­скаль­но-про­зо­ри­ми, тоб­то не опо­да­тко­ву­ю­ться у Ве­ли­ко­бри­та­нії. А за ра­ху­нок то­го, що Ве­ли­ко­бри­та­нія не бу­ла вне­се­на в пе­ре­лік,що до­зво­ля­ло об­хо­ди­ти­ви­мо­гу­про ви­зна­н­ня кон­тро­льо­ва­ни­ми опе­ра­цій з «низь­ко­по­да­тко­ви­ми» не­ре­зи­ден­та­ми. Су­ди пе­ре­ва­жно прийня­ли сто­ро­ну пла­тни­ків по­да­тків, зро­бив­ши ви­сно­вок про те, що фор­маль­ні кри­те­рії ви­зна­н­ня опе­ра­цій кон­тро­льо­ва­ни­ми в та­ко­му ра­зі не ви­ко­ну­ю­ться. При­кла­дом та­ко­го рі­ше­н­ня єпо­ста­но­ва Оде­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 01.06.2016 р. у спра­ві № 815/207/16. По­ши­ре­ність та­ких спо­рів де­мон­струє, що­ДФС при­ді­ляє осо­бли­ву ува­гу стру­кту­ру­ван­ню з ви­ко­ри­ста­н­ня фі­скаль­но-про­зо­рих осіб. При цьо­му не­вдов­зі та­кі схе­ми кон­тро­лю­ва­ти­му­ться від­по­від­но до­за­ко­ну. Так, змі­ни в ст. 39 ПК Укра­ї­ни, що на­бра­ли чин­но­сті з 1 сі­чня 2017 ро­ку, пе­ред­ба­ча­ють кон­троль за опе­ра­ці­я­ми у ви­пад­ках, ко­ли іно­зем­ний кон­тр­агент не є пла­тни­ком по­да­тку у кра­ї­ні ре­є­стра­ції. Ка­бмін вже за­твер­див пе­ре­лік ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вих форм та­ких осіб у роз­рі­зі кра­їн. Та­кож не ві­до­мо, чи не ска­сує та­кі по­зи­тив­ні для пла­тни­ків рі­ше­н­ня ка­са­цій­на ін­стан­ція, по­си­ла­ю­чись, на­при­клад, на пра­ви­ло про пе­ре­ва­гу су­тно­сті над фор­мою пра­во­від­но­син. Адже ме­та ви­ко­ри­ста­н­ня та­ких стру­кту­ру­вань є зро­зумі­лою. Ін­ший ці­ка­вий спір сто­су­є­ться пра­во­мір­но­сті пе­ре­вір­ки пе­рі­о­дів до 1 сі­чня 2015 ро­ку з по­си­ла­н­ням на під­ста­ви пе­ре­вір­ки ТЦУ, про­пи­са­ні у но­вій ре­да­кції пра­вил ТЦУ, що ба­зу­ю­ться на прин­ци­пі «ви­тя­гну­тої ру­ки». Цей спір ще не за­кін­чив­ся – ка­са­цій­ний суд по­вер­нув спра­ву на но­вий роз­гляд. Окрім вла­сне про­бле­ми під­став пе­ре­вір­ки, цей спір опо­се­ред­ко­ва­но­пі­дні­має низ­ку­ін­ших ва­жли­вих за­пи­тань що­до дії норм ст. 39 ПК Укра­ї­ни у ча­сі, як-от: • за якою чин­ною про­це­ду­рою ДФС мо­же пе­ре­ві­ря­ти пе­рі­о­ди до за­про­ва­дже­н­ня прин­ци­пу «ви­тя­гну­тої ру­ки»? • які ме­то­ди по­вин­ні за­сто­со­ву­ва­ти­ся? Це не­про­сті пи­та­н­ня, вра­хо­ву­ю­чи те, що чин­ною є ви­клю­чно спе­ці­аль­на про­це­ду­ра пе­ре­вір­ки на від­по­від­ність прин­ци­пу «ви­тя­гну­тої ру­ки». Від­по­від­і­до­ве­де­ться шу­ка­ти в су­ді, оскіль­ки за­ко­но­да­вець не по­дбав про на­ле­жні пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня. На­яв­ної пра­кти­ки по су­ті пра­вил трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня не ба­га­то, як вла­сне і спо­рів. Але ва­жли­вість існу­ю­чих спо­рів та рі­шень важ­ко пе­ре­оці­ни­ти, оскіль­ки ко­жен спір де­мон­струє вра­зли­ві то­чки під­хо­дів до об­ґрун­ту­ва­н­ня цін, а пре­це­ден­ти ви­зна­ча­ти­муть май­бу­тню пра­кти­ку пра­во­за­сто­су­ва­н­ня норм ТЦУ. Най­по­ши­ре­ні­ши­ми є спо­ри що­до ме­то­ду по­рів­ню­валь­ної не­кон­тро­льо­ва­ної ці­ни. У фо­ку­сі ува­ги кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів екс­пор­те­ри аграр­ної про­ду­кції (пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза, со­ня­шник та олія со­ня­шни­ко­ва), ви­ро­бів з ме­та­лу та хі­мі­чної про­ду­кції. Вар­то звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на по­ста­но­ву Пол­тав­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 25.05.2017 р. у спра­ві № 816/515/17.Тут кон­тро­лю­ю­чий ор­ган здій­снив до­на­ра­ху­ва­н­ня на під­ста­ві ді­а­па­зо­нів цін на аграр­ну про­ду­кцію за да­ни­ми пу­блі­ка­цій, які в пе­рі­од 2013-2014 рр. ви­зна­ва­ли­ся офі­цій­ни­ми дже­ре­ла­ми ін­фор­ма­ції. Суд ска­су­вав до­на­ра­ху­ва­н­ня на тій під­ста­ві, що на­яв­на в та­ких пу­блі­ка­ці­ях ін­фор­ма­ція є не­до­ста­тньою для ви­зна­че­н­ня зі­став­но­сті опе­ра­цій. Пе­ре­гляд та­кої по­зи­ції ви­щи­ми су­да­ми мо­же ма­ти зна­чні не­га­тив­ні на­слід­ки для будь-яких опе­ра­цій з то­ва­ра­ми, ці­ни в яких пу­блі­ку­ва­ли­ся в «офі­цій­них дже­ре­лах ін­фор­ма­ції». На­ра­зі не­має су­до­вої пра­кти­ки сто­сов­но за­сто­су­ва­н­ня ін­ших ме­то­дів ТЦУ, зокре­ма най­по­ши­ре­ні­шо­го ме­то­ду чи­сто­го при­бу­тку. Існу­ю­чі ж спо­ри вка­зу­ють на те, що еко­но­мі­чний ана­ліз не за­кін­чу­є­ться по­бу­до­вою рин­ко­во­го ді­а­па­зо­ну рен­та­бель­но­сті. Не мен­шу ува­гу слід звер­та­ти й на те, яким чи­ном роз­ра­хо­ву­є­ться по­ка­зник рен­та­бель­но­сті кон­тро­льо­ва­ної опе­ра­ції.Не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти ло­гі­чність та про­зо­рість та­ко­го роз­ра­хун­ку, а та­кож гра­мо­тне ви­кла­де­н­ня всіх сут­тє­вих аспе­ктів роз­ра­хун­ку­йо­го в до­ку­мен­та­ції. ©

Іван ШИНКАРЕНКО, пар­тнер, КМ Пар­тне­ри, спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.