Ін­фор­му­ва­н­ня як ру­шій успі­шно­го бі­зне­су

Ukraine Business Review - - Україна та бізнес - Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

Тре­ти­на опи­та­них пред­став­ни­ків ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су не зна­ють про існу­ва­н­ня про­грам під­трим­ки для них. Ін­ша тре­ти­на – бра­ли участь у від­по­від­них про­гра­мах. «8% опи­та­них оці­ни­ли про­гра­ми під­трим­ки та­ки­ми, які є не­ре­зуль­та­тив­ни­ми та не­ефе­ктив­ни­ми для Укра­ї­ни», – по­ві­до­ми­ла ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Business Gathering», екс­перт Цен­тру між­на­ро­дно­го при­ва­тно­го під­при­єм­ни­цтва (CIPE) Ана­ста­сія Ба­клан.

Мо­ні­то­ринг ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су Укра­ї­ни охо­плює пер­ший квар­тал 2017 ро­ку. «Ми іні­ці­ю­ва­ли опи­ту­ва­н­ня ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су як раз для то­го, щоб зро­зу­мі­ти ті тен­ден­ції, які на сьо­го­дні­шній день є в укра­їн­сько­му еко­но­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі і які ре­ко­мен­да­ції по­трі­бно на­да­лі на­да­ва­ти і бі­зне­су, і вла­ді», – роз­по­ві­ла Оле­ксан­дра Ко­рін­на, ме­не­джер зі стра­те­гі­чно­го пла­ну­ва­н­ня, екс­перт з роз­ви­тку екс­порт­ної ді­яль­но­сті. – Одні­єю з го­лов­них про­блем, чо­му ма­лий та се­ре­дній бі­знес не знає про між­на­ро­дні про­гра­ми під­трим­ки є від­су­тність си­сте­ма­ти­зо­ва­но­сті ін­фор­ма­ції про та­кі про­гра­ми. «В Укра­ї­ні з’яви­ло­ся за­над­то ба­га­то рі­зних пла­тформ. По­га­ним є те, що ба­га­то хто за­йма­є­ться тим са­мим… Ва­жли­во, щоб бу­ла си­нер­гія», – за­зна­чив Ан­дрій За­блов­ський, ке­рів­ник Се­кре­та­рі­а­ту Ра­ди під­при­єм­ців при Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. Се­ред ін­ших про­блем – кон­цен­тра­ція

про­е­ктів на цен­траль­но­му рів­ні або на клю­чо­вих ре­гіо­нах та не­ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня гран­то­вих ко­штів. «По­трі­бно, за мо­жли­во­сті, ча­сті­ше ро­би­ти рі­зно­ма­ні­тні зрі­зи, опи­ту­ва­н­ня, до­слі­дже­н­ня, на осно­ві яких ство­рю­ю­ться пра­кти­чні ре­ко­мен­да­ції для МСБ. Але нам ва­жли­во ма­ти по­стій­ний зво­ро­тній зв’язок, щоб ті ре­ко­мен­да­ції бу­ли не про­сто «взя­ті до ві­до­ма», а хо­ча б 2030% з них бу­ли вті­ле­ні в жи­т­тя з то­чки зо­ру ре­а­лі­за­ції пра­кти­чних рі­шень на рів­ні прийня­тих за­ко­нів, по­ста­нов,роз­по­ря­джень та ін. Тоб­то те, що дій­сно змо­же транс­лю­ва­ти ці про­блем­ні кей­си в ре­аль­не ви­рі­ше­н­ня ре­аль­них пи­тань. – Якщо го­во­ри­ти про під­трим­ку екс­пор­ту з бо­ку дер­жа­ви, про що та­кож йшла мо­ва у цьо­му до­слі­джен­ні, то за­раз фун­кціо­нує ве­ли­ка кіль­кість пла­тформ у цьо­му на­прям­ку до яких мо­жна звер­ну­ти­ся. Але, мо­жли­во че­рез не­до­ста­тню ко­ор­ди­на­цію, ми отри­му­є­мо не­до­ста­тньо си­нер­гії. То­му, щоб на­сту­пно­го ра­зу ми мо­гли обго­во­рю­ва­ти вже якийсь про­мі­жний ре­зуль­тат, го­лов­не зав­да­н­ня за­раз — вста­но­ви­ти по­стій­ний кон­такт між ци­ми пла­тфор­ма­ми і під­при­єм­ця­ми, ва­жли­во щоб був зво­ро­тній зв’язок і си­нер­гія. Адже для бі­зне­су не­ва­жли­во до ко­го звер­та­ти­ся, ва­жли­во отри­ма­ти фа­кти­чний ре­зуль­тат з то­чки зо­ру до­по­мо­ги у ви­рі­шен­ні про­блем­них пи­тань. «Ко­ли ка­жуть, що одна із про­блем екс­пор­ту – це брак ін­фор­ма­ції, то це не так. Ко­му це по­трі­бно – він зна­йде ін­фор­ма­цію, мо­жли­во­сті. Він це зро­бить. Як на ме­не, біль­ша про­бле­ма – це бі­знес-се­ре­до­ви­ще в Укра­ї­ні. Вве­де­н­ня мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти вби­ло по­ло­ви­ну бі­зне­сів, то­му що во­ни ще біль­ше пі­шли у тінь. А якщо ти у ті­ні – ти не мо­жеш екс­пор­ту­ва­ти», – під­кре­сли­ла Гол­да Ви­но­град­ська, го­ло­ва На­ціо­наль­но­го га­лу­зе­во­го пар­тнер­ства у лег­кій про­ми­сло­во­сті Fashion Globus Ukraine.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.