Як роз­ви­ва­ти свій бі­знес за під­трим­ки між­на­ро­дних до­но­рів: істо­рії успі­ху ма­лих під­при­єм­ців

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Вла­сни­ця ма­га­зи­ну до­ма­шньо­го текс­ти­лю, фер­мер-ато­вець, ко­ли­шня бан­ків­ська пра­ців­ни­ця, а ни­ні кон­ди­тер­ка­де­мон­стру­ють, як роз­по­ча­ти і успі­шно ве­сти свою спра­ву. До­сяг­ти успі­ху та ста­ти на но­ги під­при­єм­цям Ки­їв­щи­ни до­по­ма­гає Ре­сур­сний центр ГУРТ, між­на­ро­дний фонд «Все­сві­тня єв­рей­ська до­по­мо­га» та швед­ське агент­ство SIDA. Вже де­кіль­ка ро­ків актив­ні укра­їн­ці мо­жуть отри­ма­ти тут кон­суль­та­ції та фі­нан­со­ву до­по­мо­гу, аби роз­по­ча­ти вла­сну спра­ву. Під­при­єм­ців на­вча­ють, як скла­сти бі­знес-план, ве­сти бух­гал­тер­ський облік та юри­ди­чно су­про­во­джу­ва­ти свій бі­знес, а та­кож зна­йом­лять із су­ча­сни­ми мар­ке­тин­го­ви­ми трен­да­ми. Ін­на Не­лі­по­вич пе­ре­їха­ла до пе­ред­мі­стя сто­ли­ці з До­не­цьку, де за­йма­ла­ся тор­гів­лею до­ма­шнім текс­ти­лем, ма­ла ма­га­зи­ни, скла­ди, пра­цю­ва­ла й в ін­тер­не­ті. Пі­сля пе­ре­їзду в неї за­ли­шив­ся ли­ше ін­тер­нет-ма­га­зин, все склад­ське обла­дна­н­ня до­ве­ло­ся за­ли­ши­ти в До­не­цьку. Під час уча­сті в про­е­кті бі­знес Ін­ни за­знав пе­ре­тво­рень: во­на змі­ни­ла до­мен ма­га­зи­ну і пе­ре­йшла з ре­гіо­наль­но­го на все­укра­їн­ський рі­вень, від­кри­ла шоу-рум в сто­ли­ці. На ко­шти, отри­ма­ні від до­но­ра (60 тис. грн), Ін­на при­дба­ла ме­блі, но­ут­бук, про­е­ктор та ін­ше на­пов­не­н­ня для шоу-ру­му. За­раз жін­ка має успі­шний бі­знес, 3 пра­ців­ни­ків, її про­да­жі пі­шли вго­ру, во­на ду­має про подаль­ше роз­ши­ре­н­ня. Пі­сля по­вер­не­н­ня з АТО Ко­стян­тин Вовк (фо­то вго­рі) з Бі­лої Цер­кви ви­рі­шив від­кри­ти ма­га­зин, де пла­ну­вав про­да­ва­ти ово­чі та фру­кти, зокре­маі від ма­лих до­мо­го­спо­дарств ра­йо­ну. Та­кож мав дві зе­мель­ні ді­лян­ки, і йо­го бі­знес-іде­єю бу­ло ви­ро­щу­ва­н­ня та про­даж са­джан­ців та ягід (ма­ли­на, ожи­на). Ко­стян­тин взяв участь у на­вчан­ні та отри­мав 50 тис. грн до­по­мо­ги, які ви­тра­тив на при­дба­н­ня са­джан­ців та по­трі­бних ін­стру­мен­тів і обла­дна­н­ня. За­раз під­при­є­мець від­крив ма­га­зин, в ньо­го пра­цює три лю­ди­ни, а ви­са­дже­не вже на­сту­пно­го ро­ку да­стьпер­ший вро­жай. На цьо­му він не зби­ра­є­ться зу­пи­ня­ти­ся, пла­нує у на­сту­пно­му ро­ці від­кри­ти ще один ма­га­зин. Сво­го ча­су Оле­на По­ло­зок (фо­то вни­зу) звіль­ни­ла­ся з бан­ку та за­ми­сли­ла­ся над со­ці­аль­ним бі­зне­сом, бо до всьо­го жін­ка є гро­мад­ською акти­віс­ткою. Бі­знес-план, який роз­ро­бля­ла Оле­на, пе­ред­ба­чав від­кри­т­тя openspace кав’яр­ні-цу­кер­ні. На свій про­ект во­на отри­ма­ла 28 тис. грн, на які ку­пи­ла ку­хон­не обла­дна­н­ня та­си­ро­ви­ну (шо­ко­лад). Жін­ка від­кри­ла он­лайн-кон­ди­тер­ську «До­бра цу­кер­ня» і за­раз пра­цює са­ма, ще й дає ро­бо­ту 2 кон­ди­те­рам, які ма­ють ва­ди слу­ху. На­ра­зі під­при­є­ми­ця зна­хо­ди­ться у по­шу­ку при­мі­ще­н­ня для цу­кер­ні і пла­нує роз­ви­ва­ти свій бі­знес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.