Думки уча­сни­ків ві­тчи­зня­но­го стра­хо­во­го ринку

Ukraine Business Review - - Стаховий бізнес та медреформа -

Ан­тон Кі­я­шко, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор стра­хо­вої ком­па­нії «На­фта­газ­страх»

18 жов­тня 2017 ро­ку мо­жна по пра­ву вва­жа­ти зна­ко­вою да­тою у ві­тчи­зня­ній ме­ди­ци­ні. Са­ме у цей день Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні бу­ло прийня­то За­кон «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг та лі­кар­ських за­со­бів», який пе­ред­ба­чає ре­фор­му­ва­н­ня медичної га­лу­зі у кра­ї­ні. Одним із без­за­пе­ре­чно ва­жли­вих мо­мен­тів, пе­ред­ба­че­них цим За­ко­ном, є впро­ва­дже­н­ня стан­дар­тів медичної до­по­мо­ги. Впро­ва­дже­н­ня стан­дар­тів медичної до­по­мо­ги, які ґрун­ту­ю­ться на до­ка­зо­вій ме­ди­ци­ні, має опти­мі­зу­ва­ти та убез­пе­чи­ти лі­ку­валь­ний про­цес в рам­ках медичної реформи. На сьо­го­дні, ві­тчи­зня­на ме­ди­ци­на у біль­шо­сті, на жаль, ко­ри­сту­є­ться ем­пі­ри­чним під­хо­дом до лі­ку­ва­н­ня, ніж клі­ні­чно до­ве­де­ним, що іно­ді не­се за­гро­зу жи­т­тю та здо­ров’ю па­ці­єн­тів. Це спри­чи­няє ме­ди­ка­мен­то­зну ін­то­кси­ка­цію, або ж за­хво­рю­ва­н­ня пов'яза­не з при­йо­мом пре­па­ра­тів. За да­ни­ми до­слі­джень, вар­тість лі­ку­ва­н­ня згі­дно прин­ци­пів екс­пе­ри­мен­таль­ної до­ка­зо­во­сті сьо­го­дні ниж­ча, ніж так зва­но­го ем­пі­ри­чно­го лі­ку­ва­н­ня. З прийня­т­тям стан­дар­тів мед­до­по­мо­ги стра­хо­ви­ки змо­жуть більш ра­ціо­наль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­шти стра­хо­вих від­шко­ду­вань. Для клі­єн­тів це озна­ча­ти­ме мо­жли­вість отри­ма­ти кра­щі умо­ви стра­ху­ва­н­ня. На­при­клад, по­кри­т­тя та­ких ви­со­ко­вар­ті­сних ме­то­дів лі­ку­ва­н­ня як опе­ра­ції на сер­ці, про­те­зу­ва­н­ня, стен­ту­ва­н­ня то­що. Зви­чай­но, стра­хо­ві ком­па­нії бу­дуть більш охо­че вкла­да­ти ко­шти у по­кра­ще­н­ня ма­те­рі­аль­но те­хні­чної ба­зи ме­ди­чних за­кла­дів – сво­їх пар­тне­рів, а зна­чить, спри­я­ти­муть кра­що­му лі­ку­ван­ню на­се­ле­н­ня. До ре­чі, про­гре­сив­ні лі­ка­рі під­три­му­ють цю ідею. На­ша ком­па­нія вже за­про­ва­ди­ла в дію ло­каль­ні про­то­ко­ли на­да­н­ня медичної до­по­мо­ги. Але для мас­шта­бно­го їх за­про­ва­дже­н­ня в кра­ї­ні по­трі­бно за­лу­че­н­ня до роз­роб­ки про­фе­сій­них ор­га­ні­за­цій, вва­жа­ють лі­ка­рі і на­зи­ва­ють як раз стра­хо­ві ком­па­нії. Ме­ні зда­є­ться це влу­чною іні­ці­а­ти­вою, на яку має страховий ри­нок від­ре­а­гу­ва­ти. Адже стра­хо­ви­ки ма­ють екс­пер­тні від­ді­ли, які здій­сню­ють оцін­ку об­ґрун­то­ва­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня ме­то­дів лі­ку­ва­н­ня, в то­му чи­слі у роз­рі­зі еко­но­мі­чної скла­до­вої. Вре­шті-решт, це вкла­да­є­ться в ме­ту ро­бо­ти стра­хо­ви­ка – за­без­пе­чи­ти за­до­во­ле­ність клі­єн­тів та еко­но­мі­чну до­ціль­ність су­ми стра­хо­вих ви­плат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.