Укра­їн­ські про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня у тор­го­вих ме­ре­жах США та Ка­на­ди

Ukraine Business Review - - Міжнародне партнерство -

На ча­сі чер­го­ва хви­ля змін кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства. У Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни очі­кує роз­гля­ду у дру­го­му чи­тан­ні Про­ект За­ко­ну що­до спро­ще­н­ня ве­де­н­ня бі­зне­су та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій емі­тен­та­ми цін­них па­пе­рів (ре­є­стра­цій­ний но­мер №5592-д), який впли­не на ді­яль­ність май­же 15 ти­сяч акціо­нер­них то­ва­риств. За­ко­но­про­ект ви­рі­шує про­бле­му об­тя­жли­во­го «пу­блі­чно­го» ста­ту­су для акціо­нер­них то­ва­риств, да­ю­чи їм пра­во са­мим оби­ра­ти – бу­ти чи не бу­ти пу­блі­чни­ми.

«Чо­му в Укра­ї­ні так ба­га­то пу­блі­чних акціо­нер­них то­ва­риств? Не то­му, що ком­па­нії ро­би­ли пу­блі­чну про­по­зи­цію акцій, а то­му, що «пу­блі­чний» ста­тус для ба­га­тьох АТ став «спад­ком» про­це­сів ма­со­вої при­ва­ти­за­ції, або ж це ви­ма­га­ло­ся за­ко­но­дав­ством», – на­га­дав Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту стра­те­гії роз­ви­тку рин­ків ка­пі­та­лу НКЦПФР Ма­ксим Лі­ба­нов. Ба­га­тьом з пу­блі­чних акціо­нер­них то­ва­риств, во­че­видь, важ­ко ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги, що ви­су­ва­ю­ться до пу­блі­чних ком­па­ній, хо­ча це стан­дар­тні ви­мо­га для пу­блі­чних ком­па­ній у сві­то­вій пра­кти­ці. АТ, які не в змо­зі ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги, що ви­су­ва­ю­ться до пу­блі­чних (лі­стин­го­вих) ком­па­ній, по­вин­ні ма­ти мо­жли­вість ма­кси­маль­но «без­бо­лі­сно­го» ви­хо­ду із ре­жи­му «пу­блі­чно­сті», яку для них ство­рює за­ко­но­про­ект №5592-д. До­ку­мен­том про­по­ну­є­ться, що всі пу­блі­чні акціо­нер­ні то­ва­ри­ства (ста­ном на да­ту на­бра­н­ня чин­но­сті за­ко­ном) бу­дуть вва­жа­ти­ся та­ки­ми, що не здій­сню­ва­ли пу­блі­чну про­по­зи­цію цін­них па­пе­рів. Та­ки­ми, що здій­сни­ли пу­блі­чну про­по­зи­цію, бу­дуть вва­жа­ти­ся ли­ше ті емі­тен­ти, цін­ні па­пе­ри яких бу­дуть пе­ре­бу­ва­ти у лі­стин­гу фон­до­вої бір­жі на да­ту на­бра­н­ня чин­но­сті за­ко­ном, а та­кож ті емі­тен­ти, які у по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му НКЦПФР, опри­лю­днять за­яву, що во­ни здій­сню­ва­ли пу­блі­чну про­по­зи­цію цін­них па­пе­рів. До акціо­нер­них то­ва­риств, які за цим за­ко­но­про­е­ктом вва­жа­ти­му­ться та­ки­ми, що не здій­сню­ва­ли пу­блі­чну про­по­зи­цію акцій, за­сто­со­ву­ва­ти­му­ться ви­мо­ги За­ко­ну Укра­ї­ни «Про акціо­нер­ні то­ва­ри­ства», які ре­гу­лю­ють ді­яль­ність при­ва­тних акціо­нер­них то­ва­риств. За­ко­но­про­ект за­кла­дає пе­ред­умо­ви для по­яви в кра­ї­ні вла­сних IPO. Укра­їн­ські ком­па­нії, які ви­хо­ди­ти­муть на пу­блі­чний ри­нок за фі­нан­со­ви­ми ре­сур­са­ми, по­вин­ні бу­дуть прийня­ти і ви­ко­ну­ва­ти ви­со­кі ви­мо­ги від­по­від­но до сво­го «пу­блі­чно­го» ста­ту­су. Роз­кри­т­тя ре­гу­ляр­ної ін­фор­ма­ції, на­яв­ність не­за­ле­жних ди­ре­кто­рів у на­гля­до­вій ра­ді, ко­мі­те­ти на­гля­до­вої ра­ди – основ­ні ви­мо­ги до то­ва­риств, на­ці­ле­них на за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій­них ре­сур­сів на рин­ках ка­пі­та­лу. «За­ко­но­про­ект до­по­ма­гає Укра­ї­ні чі­тко ви­зна­чи­ти­ся із ви­мо­га­ми та стан­дар­та­ми, що ма­ють за­сто­со­ву­ва­ти­ся до пу­блі­чних ком­па­ній. Та­ким ком­па­ні­ям має бу­ти від­кри­тий до­ступ до за­лу­че­н­ня акціо­нер­но­го ка­пі­та­лу від не­ква­лі­фі­ко­ва­них ін­ве­сто­рів, тоб­то «зви­чай­них» фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб. При­ва­тним ком­па­ні­ям, які не ма­ти­муть ба­жа­н­ня чи мо­жли­во­сті ста­ти дій­сно пу­блі­чни­ми, та­кий до­ступ бу­де обме­же­ний», – за­зна­чи­ла стар­ший юрист Про­е­кту USAID «Тран­сфор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру» Те­тя­на Гри­щен­ко. Укра­їн­ські про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня за­ці­ка­ви­ли най­біль­ші тор­гі­вель­ні ме­ре­жі Аме­ри­ки. Та­кий під­су­мок Са­мі­ту укра­їн­ських брен­дів, що від­був­ся в По­соль­стві Укра­ї­ни в США в рам­ках FMI PRIVATE BRANDS DC SUMMIT. За­хід бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но Цен­тром під­трим­ки екс­пор­ту при Укра­їн­сько­му со­ю­зі про­ми­слов­ців та під­при­єм­ців (УСПП) в пар­тнер­стві з аме­ри­кан­ською тор­го­вою асо­ці­а­ці­єю Food Marketing Institute за під­трим­ки По­соль­ства Укра­ї­ни в США. По­сол Укра­ї­ни у США Ва­ле­рій Ча­лий Ко­ор­ди­на­тор Цен­тру під­трим­ку екс­пор­ту при УСПП Де­нис Кра­сні­ков «Під час Са­мі­ту між укра­їн­ськи­ми під­при­єм­ства­ми та дво­ма аме­ри­кан­ськи­ми ме­ре­жа­ми про­йшли кон­кре­тні пе­го­ро­во­ри, що вже най­ближ­чим ча­сом транс­фор­му­ю­ться в під­пи­са­ні кон­тра­кти», – за­зна­чив По­сол Укра­ї­ни у США Ва­ле­рій Ча­лий. Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки та­кож від­ві­да­ли су­сі­дню Ка­на­ду, де 11 жов­тня 2017 р. у То­рон­то про­ве­ли пе­ре­мо­ви­ни з пред­став­ни­ка­ми ка­над­ських тор­го­вих ме­реж Walmart та Metro. «Про­ве­де­н­ня Са­мі­ту укра­їн­ських брен­дів, без сум­ні­ву на­да­ло мо­жли­вість укра­їн­ським ви­ро­бни­кам пред­ста­ви­ти вла­сний екс­порт­ний по­тен­ці­ал, на­ла­го­ди­ти пря­мий кон­такт та обго­во­ри­ти шля­хи подаль­шої спів­пра­ці з пред­став­ни­ка­ми про­від­них аме­ри­кан­ських тор­го­вих ме­реж», - вва­жає ві­це-пре­зи­дент УСПП, ко­ор­ди­на­тор Цен­тру під­трим­ку екс­пор­ту при УСПП Де­нис Кра­сні­ков. Ре­зю­му­ю­чи ре­зуль­та­ти Са­мі­ту, ві­це-пре­зи­дент FMI Даг Бей­кер ви­со­ко оці­нив по­тен­ці­ал укра­їн­ської про­ду­кції на аме­ри­кан­сько­му ринку. За йо­го сло­ва­ми у бі­зне­сме­нів двох кра­їн є всі на­ла­го­дже­н­ня по­ста­вок укра­їн­ської про­ду­кції до США. Ін­фор­ма­цій­ни­ми пар­тне­ра­ми за­хо­ду ста­ли агент­ства «Ін­тер­факс-Україна» і «Укра­їн­ські но­ви­ни», га­зе­та «Україна Бізнес Ре­вю».

Оле­ксандр ГОЛІЗДРА, спе­ці­аль­но для ВД «Україна Бізнес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.