Ко­ро­лів­ські Гол­ланд­ські Аві­а­лі­нії: 25 ро­ків по­льо­тів до Укра­ї­ни

Ukraine Business Review - - Міжнародне партнерство - Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

«Ми ра­ді та пи­ша­є­мо­ся 25-рі­чною істо­рі­єю по­льо­тів KLM в Укра­ї­ні і хо­че­мо по­дя­ку­ва­ти всім ло­каль­ним пар­тне­рам і клі­єн­там, які до­по­мо­гли на­шо­му юві­лею здій­сни­ти­ся!», — за­явив Бар­рі тер Ворт, пер­ший ві­це-пре­зи­дент по Єв­ро­пей­сько­му ре­гіо­ну Air France-KLM.

Аві­а­ком­па­нія KLM Ко­ро­лів­ські Гол­ланд­ські Аві­а­лі­нії від­зна­чає 25-річ­чя по­льо­тів Ки­їв — Ам­стер­дам. Пер­ший рейс KLM від­був­ся 27 жов­тня 1992 ро­ку. Рейс KL305 при­був до Ки­є­ва о 13:00, а вже че­рез го­ди­ну зво­ро­тній рейс KL306 ви­ле­тів в Ам­стер­дам. У рік від­кри­т­тя по­ві­тря­но­го спо­лу­че­н­ня ре­гу­ляр­ні рей­си між дво­ма сто­ли­ця­ми ви­ко­ну­ва­ли­ся дві­чі на ти­ждень лі­та­ка­ми Boeing 737300/400. Па­са­жи­ро­по­тік за мар­шру­том зро­став по­стій­но, і в на­сту­пні ро­ки аві­а­ком­па­нія KLM збіль­шу­ва­ла ча­сто­ту по­льо­тів. У сер­пні 2002 ро­ку по­ві­тря­не спо­лу­че­н­ня між Ам­стер­да­мом і Ки­є­вом ста­ло що­ден­ним. У 2000 ро­ці аві­а­ком­па­нія KLM по­ча­ла здій­сню­ва­ти код-ше­рін­го­ві рей­си спіль­но з «Мі­жна­ро­дни­ми Аві­а­лі­ні­я­ми Укра­ї­ни» (МАУ). Ця спів­пра­ця до­зво­ли­ла па­са­жи­рам лі­та­ти по кви­тку KLM на рей­сах МАУ між Ки­є­вом та Ам­стер­да­мом, та­ким чи­ном збіль­шу­ю­чи мо­жли­во­сті при ви­бо­рі ча­су по­льо­ту. Щоб за­про­по­ну­ва­ти па­са­жи­рам, які ви­лі­та­ють з Укра­ї­ни, до­да­тко­ві мо­жли­во­сті ін­тер­кон­ти­нен­таль­них сти­ку­вань в ае­ро­пор­ту Схі­пхол в Ам­стер­да­мі, у 2012 ро­ці в ае­ро­пор­ту Бо­ри­спіль з’яви­ла­ся ні­чна сто­ян­ка лі­та­ка KLM: рейс при­бу­вав вве­че­рі і від­лі­тав ра­но-вран­ці. Цей ран­ній рейс із Ки­є­ва за­без­пе­чу­вав зру­чні сти­ку­ва­н­ня в будь-яко­му на­прям­ку мар­шру­тної ме­ре­жі. Сьо­го­дні аві­а­ком­па­нія KLM здій­снює вла­сні рей­си між Ки­є­вом і Ам­стер­да­мом дві­чі на день ці­лий рік на лі­та­ках Boeing 737-800/900. Пар­тнер KLM, аві­а­ком­па­нія Air France, про­по­нує два пе­ре­льо­ти що­дня за мар­шру­том Ки­їв — Па­риж. Рей­си KLM, Air France і МАУ з Ки­є­ва да­ють па­са­жи­рам пов­ний до­ступ до роз­га­лу­же­ної мар­шру­тної ме­ре­жі Air France-KLM че­рез ха­би в Ам­стер­да­мі та Па­ри­жі. Со­ки пря­мо­го віджи­му, мед пре­мі­ум-се­гмен­ту, кон­ди­тер­ські ви­ро­би, пи­во, со­ня­шни­ко­ва олія, ке­тчу­пи, со­уси та ін. за­ці­ка­ви­ли пред­став­ни­ків аме­ри­кан­ських тор­го­вих ме­реж та дистри­бу­то­рів під час Са­мі­ту укра­їн­ських брен­дів, що від­був­ся 12 жов­тня 2017 ро­ку в По­соль­стві Укра­ї­ни в США в рам­ках FMI Private Brands DC Summit. З укра­їн­ської сто­ро­ни уча­сни­ка­ми Са­мі­ту укра­їн­ських брен­дів (Ukrainian Brands D.C. Summit) ста­ли укра­їн­ські ви­ро­бни­ки про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. Се­ред них – «Чу­мак» (ге­не­раль­ний спон­сор Са­мі­ту), «Жи­то­мир­ські ла­со­щі», АВК, ви­ро­бни­ки ме­ду та со­ня­шни­ко­вої олії, які про­ве­ли ре­зуль­та­тив­ні пе­ре­мо­ви­ни з пред­став­ни­ка­ми про­ду­кто­вих ме­реж роз­дрі­бної та опто­вої тор­гів­лі – чле­на­ми тор­го­вої асо­ці­а­ції Food Marketing Institute (FMI). У ро­бо­ті Са­мі­ту та­кож взяв участь мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни Оле­ксандр Да­ни­люк. Ukrainian Brands D.C. Summit став ефе­ктив­ним май­дан­чи­ком для вста­нов­ле­н­ня ді­ло­вих кон­та­ктів між ві­тчи­зня­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня та пред­став­ни­ка­ми про­ду­кто­вих ме­реж роз­дрі­бної та опто­вої тор­гів­лі – чле­на­ми тор­го­вої асо­ці­а­ції Food Marketing Institute (FMI). Під час пе­ре­бу­ва­н­ня у США, укра­їн­ські ви­ро­бни­ки та­кож взя­ли участь у що­рі­чно­му за­хо­ді, який ор­га­ні­зо­ву­є­ться FMI для ви­ро­бни­ків хар­чо­вої про­ду­кції з рі­зних кра­їн сві­ту та пред­став­ни­ків аме­ри­кан­ських про­ду­кто­вих ме­реж роз­дрі­бної та опто­вої тор­гів­лі. Цьо­го­рі­чний FMI Private Brands DC Summit. бу­ло при­свя­че­но в то­му чи­слі в роз­ши­рен­ню спів­пра­ці аме­ри­кан­ських тор­го­вих ме­реж са­ме з укра­їн­ськи­ми ви­ро­бни­ка­ми. Про­гра­ма за­хо­ду вклю­ча­ла на­вчаль­ну скла­до­ву та мо­жли­вість озна­йом­ле­н­ня з фун­кціо­ну­ва­н­ням аме­ри­кан­ських тор­го­вель­них ме­реж рі­зно­го ти­пу. Кон­кре­тні пе­ре­го­во­ри пред­став­ни­ки укра­їн­сько­го бі­зне­су про­ве­ли з Federated group (на­дає пов­ний ком­плект рі­шень для при­ва­тних тор­го­вих ма­рок), HY-VEE (ме­ре­жа су­пер­мар­ке­тів, що вклю­чає 240 ма­га­зи­нів), Associated Wholesale Grocers (най­біль­ший дистриб’ютор ба­ка­лій­них то­ва­рів до роз­дрі­бних ме­реж США, що об­слу­го­вує по­над 3800 ма­га­зи­нів у 30 шта­тах США).

ДО­ВІД­КА ВД «Україна Бізнес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.