ПРЕМ’ЄРА МЮЗИКЛУ «ХАНУМА» В НАЦІОНАЛЬНІЙ ОПЕРЕТІ УКРА­Ї­НИ

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

«Ханума» — ве­се­лий, лег­кий мю­зикл на дві дії за п’єсою Ав­ксен­тія Ца­га­ре­лі на му­зи­ку Гії Кан­че­лі.

Вер­сія гру­зин­ської твор­чої гру­пи, на чо­лі з ре­жи­се­ром-по­ста­нов­ни­ком – Іра­клі Го­гія на­дає ви­ста­ві справ­жній «гру­зин­ський при­смак» та ха­ра­ктер­ну сти­лі­сти­ку. Адже на гру­зин­сько­му свя­ті в те­а­трі, на­пов­не­но­му ко­ло­ри­тни­ми пер­со­на­жа­ми, яскра­ви­ми ха­ра­кте­ра­ми, дзвін­ки­ми го­ло­са­ми ха­ри­зма­ти­чних во­ка­лі­стів те­а­тру, гу­мо­ром, тан­ця­ми і му­зи­кою — без кіль­кох то­стів не обі­йти­ся!

Як ба­за­ру без хур­ми, свят не­ма без Ха­ну­ми! Уя­ві­мо…Гру­зія,19 сто­лі­т­тя, Ти­фліс! У той час до­сить бу­ло одні­єї сва­хи Ха­ну­ми аби по­ста­ви­ти з ніг на го­ло­ву все мі­сто, спле­сти лю­бов­ну ін­три­гу, за­кип’яти­ти га­ря­чі при­стра­сті, вве­сти в ома­ну кня­зя, ви­кли­ка­ти на по­єди­нок кон­ку­рен­тку та обвів­ши її нав­ко­ло паль­ця, всти­гну­ти роз­ста­ви­ти все по сво­їх мі­сцях і на­ла­го­ди­ти осо­би­сте жи­т­тя мо­ло­дих, не за­бу­ва­ю­чи й про се­бе.

От­же, якщо ви го­то­ві до аван­тюр і зда­тні не­стан­дар­тно ди­ви­ти­ся на ре­чі, то уро­ки Ха­ну­ми са­ме для вас! Бе­ріть но­та­тни­ки та кон­спе­ктуй­те всі її хи­трі кро­ки … хо­ча, стоп! Ні­я­ких пла­нів і кон­спе­ктів! Все спон­тан­но, все за ве­лі­н­ням сер­ця і все зал­пом до дна! По­ча­ток ви­ста­ви о 19:00. З не­тер­пі­н­ням че­ка­є­мо зу­стрі­чі з ва­ми!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.