«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПІР»

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

Муль­тфільм про три­над­ця­ти­рі­чно­го вам­пі­ра на ім’я Ру­дольф, чию ро­ди­ну пе­ре­слі­дує на­стир­ли­вий і злі­сний ми­сли­вець на вам­пі­рів. Ру­дольф зна­йо­ми­ться зі сво­їм одно­лі­тком — зви­чай­ним хло­пчи­ком То­ні, який у за­хва­ті від ста­ро­вин­них зам­ків, скле­пів та вам­пі­рів. Удвох їм вда­є­ться спри­тно пе­ре­хи­три­ти ми­слив­ця й зруй­ну­ва­ти всі йо­го пла­ни. У кі­но­те­а­трах Укра­ї­ни з 2 ли­сто­па­да 2017 ро­ку!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.