IX Мі­жна­ро­дний ін­ве­сти­цій­ний бі­знес-фо­рум «Ві­днов­лю­ва­на енер­ге­ти­ка та енер­го­ефе­ктив­на мо­дер­ні­за­ція про­ми­сло­во­сті»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Укра­ї­на обра­ла один із прі­о­ри­те­тних на­пря­мів роз­ви­тку – здо­бу­т­тя енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті. То­му вже сьо­го­дні ми впев­не­но ру­ха­є­мо­ся шля­хом ско­ро­че­н­ня і за­мі­ще­н­ня спо­жи­ва­н­ня га­зу, під­ви­ще­н­ня рів­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті у рі­зних сфе­рах жит­тє­ді­яль­но­сті на­се­ле­н­ня, роз­ви­тку від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки. За остан­ні 3 ро­ки за­лу­че­но близь­ко 700 млн єв­ро в укра­їн­ські «зе­ле­ні» про­е­кти. Близь­ко 400 млн єв­ро вкла­де­но у вве­де­н­ня 1 670 МВт но­вих те­пло­вих по­ту­жно­стей, що ви­ко­ри­сто­ву­ють аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії. Май­же 350 млн єв­ро спря­мо­ва­но бі­зне­сом на вста­нов­ле­н­ня 353 МВт по­ту­жно­стей об’єктів від­нов­лю­ва­ної еле­ктро­енер­ге­ти­ки. Як по­яснив Сер­гій Сав­чук, ці­лі Енер­ге­ти­чної стра­те­гії Укра­ї­ни до 2035 ро­ку від­по­від­а­ють зав­да­н­ням На­ціо­наль­них пла­нів дій з від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки та енер­го­ефе­ктив­но­сті до 2020 ро­ку, які бу­ло прийня­то ще у 2014-2015 ро­ках. Йде­ться про удо­ско­на­ле­н­ня «зе­ле­них» та­ри­фів, сти­му­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва те­пла «не з га­зу», за­пуск рин­ку ЕСКО, за­по­ча­тку­ва­н­ня мас­шта­бно­го уте­пле­н­ня жи­тло­во­го фон­ду, впро­ва­дже­н­ня енер­го­ме­не­джмен­ту у бю­дже­тній сфе­рі та ін­ші до­ся­гне­н­ня. «Здо­бу­тки остан­ніх кіль­кох ро­ків свід­чать, що Укра­ї­на ди­на­мі­чно ру­ха­є­ться у на­прям­ку змен­ше­н­ня енер­го­спо­жи­ва­н­ня, за­мі­ще­н­ня га­зу від­нов­лю­ва­ни­ми дже­ре­ла­ми енер­гії», – про­ко­мен­ту­вав С. Сав­чук. На­сту­пний крок – за­про­ва­ди­ти єв­ро­пей­ський ме­ха­нізм сти­му­лю­ва­н­ня про­ми­сло­вих під­при­ємств до енер­го­ефе­ктив­но­сті. Йо­го осно­ва – ву­гле­це­вий по­да­ток, який в ба­га­тьох кра­ї­нах ЄС мо­ти­вує під­при­єм­ства впро­ва­джу­ва­ти за­хо­ди з енер­го­ефе­ктив­но­сті та вста­нов­лю­ва­ти по­ту­жно­сті на аль­тер­на­тив­них дже­ре­лах енер­гії. Ни­ні Укра­ї­на по­тре­бує су­ча­сних ме­ха­ні­змів фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів «чи­стої» енер­ге­ти­ки. На­при­клад, в усьо­му сві­ті зро­стає по­пит на бан­ки «зе­ле­них» ін­ве­сти­цій. «За зраз­ком Ве­ли­ко­бри­та­нії не­об­хі­дно ство­ри­ти банк «зе­ле­них» ін­ве­сти­цій, який оці­ню­ва­ти­ме про­е­кти «чи­стої» енер­ге­ти­ки і да­ва­ти­ме по­ча­тко­вий ка­пі­тал у роз­мі­рі хо­ча б 20% від про­е­кту. Це бу­де сти­му­лом для за­по­ча­тку­ва­н­ня мас­шта­бно­го спів­фі­нан­су­ва­н­ня та­ких про­е­ктів», – за­зна­чив Сер­гій Сав­чук та на­га­дав, що для до­ся­гне­н­ня 11% енер­гії з від­нов­лю­ва­них дже­рел у кін­це­во­му енер­го­спо­жи­ван­ні кра­ї­ни у 2020 ро­ці, по­трі­бно близь­ко 12 млрд єв­ро ін­ве­сти­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.