БОРІТЕСЯ – ПОБОРЕМО, але тіль­ки ра­зом і не від­кла­да­ю­чи в ча­сі

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Ре­да­кція ВД «Укра­ї­на Бі­знес» про­дов­жує ви­сві­тлю­ва­ти те­му «Гря­дут пе­ре­ме­ны…», яка вже ви­но­си­ла­ся на обго­во­ре­н­ня чи­та­чів на шпаль­тах га­зе­ти «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю» ( див. № 41-42 від 30.10. 2017). Лі­кві­да­ція На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг та пе­ре­да­ча фун­кцій ре­гу­ля­то­ра На­ціо­наль­но­му бан­ку Укра­ї­ни хви­лює всіх пред­став­ни­ків фі­нан­со­во­го рин­ку. У цьо­му но­ме­рі, про­по­ну­є­мо ва­шій ува­зі дум­ку екс­пер­та стра­хо­во­го рин­ку Во­ло­ди­ми­ра Сте­цю­ка.

Не­зро­зумі­ла по­лі­ти­ка Пре­зи­ден­та, уря­ду та На­цком­фін­по­слуг сто­сов­но ре­ор­га­ні­за­ції укра­їн­сько­го стра­хо­во­го рин­ку при­зве­де до пов­но­го йо­го зни­ще­н­ня. Пе­ре­да­ча фун­кцій ре­гу­ля­то­ра НБУ є по­мил­ко­вим, то­му, що фун­кції НБУ та фун­кції стра­хо­во­го рин­ку зов­сім про­ти­ле­жні. До су­ті ді­яль­но­сті НБУ біль­ше схиль­ні кре­ди­тні спіл­ки, лом­бар­ди та, мо­жли­во, ще де­які фі­нан­со­ві уста­но­ви, які одер­жу­ють гро­ші від одних клі­єн­тів та існу­ють за ра­ху­нок їх пе­ре­да­чі ін­шим. Це по­ді­бне до ро­бо­ти бан­ків, то­му ре­гу­лю­ва­н­ня їхньої ді­яль­но­сті На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни зро­зумі­ле. А яке від­но­ше­н­ня і яка спо­рі­дне­ність між стра­хо­вим рин­ком та бан­ків­ською си­сте­мою? Її не­має. Стра­хо­ви­ки за ра­ху­нок одер­жа­них ни­ми ко­штів (стра­хо­вих пла­те­жів) здій­сню­ють ви­пла­ти окре­мим сво­їм клі­єн­там (стра­ху­валь­ни­кам, за­стра­хо­ва­ним), які за­зна­ли зби­тків в ре­зуль­та­ті стра­хо­вих ви­пад­ків, фор­му­ють стра­хо­ві ре­зер­ви, роз­ви­ва­ють стра­ху­ва­н­ня і ве­дуть свою го­спо­дар­ську ді­яль­ність. Для ефе­ктив­ної ро­бо­ти стра­хо­ви­ки по­вин­ні са­мо­стій­но, в рам­ках прав акціо­нер­них то­ва­риств, ви­рі­шу­ва­ти всі фі­нан­со­ві пи­та­н­ня. Вва­жа­є­ться за до­ціль­не вер­ну­ти­ся до Держ­стра­хна­гля­ду або пе­ре­да­ти фун­кції ре­гу­ля­то­ра мі­ні­стер­ству фі­нан­сів. За 45 ро­ків ро­бо­ти в стра­хо­вій си­сте­мі я не ба­чив ще стіль­ки пе­ре­шкод для роз­ви­тку стра­хо­во­го рин­ку. Ба­жа­н­ня всіх існу­ю­чих ор­га­нів зна­чно ско­ро­ти­ти чи­сло стра­хо­ви­ків в де­ся­тки ра­зів є хи­бним. Пра­во на існу­ва­н­ня ма­ють всі ком­па­нії, які від­по­від­а­ють ви­мо­гам акціо­нер­них то­ва­риств і пра­цю­ють згі­дно За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня». На­дмір­на ре­гу­ля­ція пе­ре­шко­джає спо­кій­но­му роз­ви­тку рин­ку, при­зво­дить до лі­кві­да­ції стра­хо­ви­ків, що зу­мов­лює не­ви­ко­на­н­ня ни­ми взя­тих зо­бов’язань по ви­ні ре­гу­ля­то­рів і кон­тро­ле­рів та під­ри­ває ві­ру стра­ху­валь­ни­ків в стра­хо­ву си­сте­му. Від­чу­ва­ю­чи три­ва­лий тиск і на­дмір­ні ви­мо­ги, які не­мо­жли­во ви­ко­на­ти, стра­хо­ви­ки ви­ка­чу­ють акти­ви і гро­шо­ві ко­шти та зни­ка­ють зі стра­хо­во­го рин­ку. Однак за умо­ви де­ре­гу­ля­ції рин­ку, пра­ва на вла­сну са­мо­стій­ність та від­по­від­аль­ність, во­ни ще ро­ка­ми успі­шно пра­цю­ва­ли б на стра­хо­во­му рин­ку, ви­ко­ну­ва­ли б свої зо­бов’яза­н­ня та не ство­рю­ва­ли б про­блем акціо­не­рам та стра­ху­валь­ни­кам. Най­стра­шні­ше че­кає стра­хо­ви­ків пі­сля всту­пу в дію но­во­го по­ряд­ку по­кри­т­тя ре­зер­вів. Якщо во­ни на­віть зна­йдуть гро­ші для роз­мі­ще­н­ня їх на де­по­зи­ти та ра­хун­ки бан­ків, то чи бу­де в той час до­ста­тня кіль­кість ви­тре­бу­ва­них рей­тин­го­вих бан­ків, пор­ву­ться ті­сні зв’яз­ки банк – стра­хо­ва ком­па­нія – спів­пра­ця. Стра­хо­ви­ки ви­му­ше­ні бу­дуть за­би­ра­ти де­по­зи­ти з сво­їх пе­ре­ві­ре­них бан­ків, по­стій­но пе­ре­мі­ща­ти їх в ті бан­ки, які в той мо­мент бу­дуть рей­тин­го­ви­ми. Це пі­дір­ве та­кож і бан­ків­ську си­сте­му. Ди­вер­си­фі­ка­цію ри­зи­ків що­до роз­мі­ще­н­ня ко­штів ре­зер­вів по­трі­бно до­ві­ри­ти стра­хо­ви­кам, акціо­не­рам (вла­сни­кам ко­штів пі­сля ви­ко­на­н­ня стра­хо­вих зо­бов’язань), які най­біль­ше за­ці­кав­ле­ні в їх на­ко­пи­чен­ні та збе­ре­жен­ні. Стра­шить по­лі­ти­ка на рин­ку цін­них па­пе­рів. Я ви­знаю, що та­ко­го рин­ку пра­кти­чно не­має. Але хтось йо­го по­ро­див, ко­мусь він був по­трі­бний і пе­ре­кла­да­ти йо­го про­бле­ми на стра­хо­ви­ків в да­ний час не мо­жна. На рин­ку цін­них па­пе­рів не­об­хі­дно на­ве­сти по­ря­док, а то­ді фор­му­ва­ти ви­мо­ги до стра­хо­ви­ків. По­гу­бить стра­хо­вий ри­нок (УКРАЇНСЬКИЙ) по­спі­шність, ви­пе­ре­дже­н­ня ча­су при прийнят­ті За­ко­нів, підза­кон­них актів та від­су­тність оцін­ки си­ту­а­ції, ви­хо­дя­чи з еко­но­мі­чно­го, фі­нан­со­во­го та по­лі­ти­чно­го ста­ну на­шої кра­ї­ни. За­ли­ша­ться тіль­ки стра­хо­ві ком­па­нії з іно­зем­ним ка­пі­та­лом. Хі­ба за­ра­ди цьо­го в нас бу­ло дві ре­во­лю­ції? Я за­кли­каю всі об’єд­на­н­ня стра­хо­ви­ків ЛСОУ, УФУ та асо­ці­а­цію «Стра­хо­вий бі­знес» та не бай­ду­жих ке­рів­ни­ків стра­хо­вих ком­па­ній іні­ці­ю­ва­ти про­ве­де­н­ня істо­ри­чно­го На­дзви­чай­но­го З’їзду стра­хо­ви­ків Укра­ї­ни, на яко­му ви­рі­ши­ти до­лю укра­їн­сько­го стра­хо­во­го рин­ку. Ро­біть істо­рію са­мі, за­хи­щай­те­ся са­мі, то­му що ми ні­ко­му не по­трі­бні, з на­ми не хо­чуть ра­ху­ва­ти­ся, нас хо­чуть пе­ре­тво­ри­ти в без­ро­бі­тних, на­ші сім’ї за­ли­ши­ти без хлі­ба а укра­їн­ських стра­ху­валь­ни­ків без стра­хо­во­го за­хи­сту.

Во­ло­ди­мир СТЕЦЮК, екс­перт стра­хо­во­го рин­ку, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.