Стра­хо­вий ри­нок Укра­ї­ни:

Ukraine Business Review - - Дайджест–2016 -

Ми­хай­ло Го­мів­ка Ві­та­лій Се­лі­вон­чик Олег Пе­трен­ко Ві­кто­рія За­лі­знюк Аль­бі­на Ти­щен­ко

Для пред­став­ни­ків бі­знес-спіль­но­ти, ко­ри­сту­ва­чів фі­нан­со­вих по­слуг та ре­да­кції ВД «Укра­ї­на Бі­знес» це ва­жли­ва по­дія, яка за­свід­чує ви­со­кий рі­вень вза­єм­ної до­ві­ри, спів­пра­ці та пер­спе­ктив спіль­них про­е­ктів на не­бан­ків­сько­му рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг. На­пе­ре­до­дні по­дії ми із за­до­во­ле­н­ня при­га­да­є­мо ми­ну рі­чну це­ре­мо­нію. Нас ві­та­ли Во­ло­ди­мир Щел­ку­нов, Пре­зи­дент Укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту Мі­жна­ро­дної Тор­го­вої Па­ла­ти (ІСС Ukraine); ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту ін­спе­кцій­них пе­ре­ві­рок На­ціо­наль­но­го Бан­ку Укра­ї­ни Те­тя­на Ле­бе­ди­нець, Ан­дрій За­блов­ський, Го­лов­ний екс­перт Ра­ди під­при­єм­ців при Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, Сві­тла­на Ка­биш, Ди­ре­ктор Ін­фор­ма­цій­но­го бю­ро Угор­ський Ту­ризм, пред­став­ник по­соль­ства Угор­щи­ни, Алі­шер Ка­ри­мов, Ра­дник з тор­го­во­еко­но­мі­чних пи­тань По­соль­ства Ре­спу­блі­ки Узбе­ки­стан в Укра­ї­ні та ін­ші. До­вір’я пар­тне­рів, чи­та­чів спо­ну­ка­ло ав­тор­ський ко­ле­ктив ре­да­кції роз­ши­рю­ва­ти ін­те­ле­кту­аль­ний вплив на бі­знес­се­ре­до­ви­ще. Ми зро­би­ли усе, щоб га­зе­та «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю», жур­на­ли «Фи­нан­со­вые услу­ги» та про­е­кти «Ко­ро­ле­ва фи­нан­со­во­го успе­ха» і «Топ Ко­стян­тин Шу­сто­ро­вич та Оле­на Цим­бал Оле­ксандр Ко­бзов Та­рас Дем­ку­ра Ан­дрій Ри­вак

На по­ча­тку гру­дня 2017 ро­ку Ви­дав­ни­чий Дім «Укра­ї­на Бі­знес» від­зна­ча­ти­ме 26-у рі­чни­цю від дня ви­хо­ду в світ пер­шо­го но­ме­ру га­зе­ти «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю», 20-лі­т­тя ви­хо­ду в світ жур­на­лу «Фи­нан­со­вые услу­ги», в рам­ках якої від­бу­де­ться Урочиста це­ре­мо­нія Мі­жна­ро­дної пре­зен­та­ції про­е­кту «Аль­ма­нах фи­нан­со­вых услуг 2016» та на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців кон­кур­су «Ре­пу­та­ція опе­ра­то­рів рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг» і «Топ-ме­не­дже­ри успі­шних ком­па­ній 2016».

ме­не­дже­ры успе­шных ком­па­ний» зна­йшли ло­гі­чне про­дов­же­н­ня у гло­баль­но­му про­е­кті «Аль­ма­нах фи­на­со­вых услуг». Се­ред пе­ре­мож­ців Мі­жна­ро­дної пре­мії «Ре­пу­та­ція опе­ра­то­рів рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг» у ме­жах про­е­кту Пре­зен­та­ції 15го юві­лей­но­го «Аль­ма­на­ху фі­нан­со­вих по­слуг’2015» та «То­пме­не­дже­ри успі­шних ком­па­ній 2015»: Ві­кто­рія За­лі­знюк, за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра із зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних зв’яз­ків кор­по­ра­ції «Укра­гро­хім­хол­динг», Ар­тур Ха­ча­ту­рян, Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства «ПЛАСКЕ», Ан­то­ні­на Па­ха­рен­ко­Ан­дер­сон, Па­тен­тно­пра­во­ва фір­ма «Па­ха­рен­ко і Пар­тне­ри», Сер­гій Крі­во­до­нов, го­ло­ва прав­лі­н­ня гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Укра­їн­ська пест кон­троль асо­ці­а­ція», Ал­ла Ко­мі­са­рен­ко, Го­ло­ва Прав­лі­н­ня Акціо­нер­но­го бан­ку «КОНКОРД», Ма­рек Гав­лік, Ві­це­пре­зи­дент ІСС Ukraine в Поль­щі, Ми­ко­ла Ца­рен­ко, ке­рів­ник ре­гіо­наль­но­го пред­став­ни­цтва ICC Ukrainе у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті, го­ло­ва на­гля­до­вої Ра­ди При­ва­тно­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства де­ве­ло­пер­ська ком­па­нія «ПАНТЕОН», Та­рас Дем­ку­ра, ке­рів­ник ре­гіо­наль­но­го пред­став­ни­цтва ICC Ukrainе Дми­тро Оле­ксі­єн­ко Алі­шер Ка­рі­мов Ма­рек Гав­лік Окса­на Тол­стен­ко

у Тер­но­піль­ській обла­сті, при­ва­тний під­при­є­мець, Ми­хай­ло Го­мів­ка, який про­тя­гом 40 ро­ків тру­до­вої ді­яль­но­сті ство­рю­вав успі­шний стра­хо­вий бі­знес в Укра­ї­ні, впро­ва­джу­вав єв­ро­пей­ські стан­дар­ти стра­ху­ва­н­ня, Ві­та­лій Пе­тров­ський, стра­хо­ва ком­па­нія «Оран­та Січ», Олег Пе­трен­ко, Го­ло­ва прав­лі­н­ня стра­хо­вої ком­па­нії «Га­ран­тСи­сте­ма», На­та­лія Бе­збах, стра­хо­ва ком­па­нія «Пер­ша», Ві­та­лій Се­лі­вон­чик, стра­хо­ва ком­па­нія «Ета­ло­нПо­ліс», На­та­лія Лу­ци­шин, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Ай­ті­ко», Ми­хай­ло Торб’як, стра­хо­ва ком­па­нія «Га­ли­цька», Окса­на Тол­стен­ко, Пер­ший Ві­це­пре­зи­дент стра­хо­вої ком­па­нії «Скайд», Аль­бі­на Ти­щен­ко, стра­хо­ва ком­па­нія «Ки­їв РЕ», Ко­стян­тин Шу­сто­ро­вич, аси­сту­ю­ча ком­па­нія «КОРИСУКРАЇНА», Во­ло­ди­мир Стецюк, Го­ло­ва Прав­лі­н­ня, Пре­зи­дент стра­хо­вої ком­па­нії «Скайд», Дми­тро Оле­ксі­єн­ко, Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ау­ди­тор­сько­кон­сал­тин­го­вої гру­пи «ЕКС­ПЕРТ», Ан­дрій Ри­вак, Го­ло­ва Прав­лі­н­ня АСК «Дні­стер», Ко­стян­тин Ли­ше­нюк, ди­ре­ктор ТОВ «Ли­ше­нюк та Пар­тне­ри Стра­хо­вий бро­кер», Гри­го­рій Гри­шин, Oakeshott Insurance Consultants Ltd. Бо­г­дан Стру­тин­ський, На­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни, ху­до­жній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ре­ти, Ми­ко­ла Ко­бзов, за­слу­же­ний ді­яч куль­ту­ри, за­снов­ник най­біль­шо­го цир­ку в Укра­ї­ні. Ми­ра­ді, що ко­ло одно­дум­ців ро­сте, що на­ші спіль­ні про­е­кти на­би­ра­ють обер­тів, тим са­мо до­зво­ля­ю­чи бу­ду­ва­ти пла­ни на май­бу­тнє. Ми­ко­ла Сте­па­нов та Те­тя­на Баб­ко Ал­ла Ко­мі­са­рен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.