Укра­ї­на по­тре­бує системного агрострахування

Ukraine Business Review - - Україна аграрна -

В Укра­ї­ні до­сі від­су­тня ефе­ктив­на си­сте­ма агрострахування. По­пе­ре­дні спро­би за­про­ва­ди­ти її не да­ли очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту. Це не­га­тив­но по­зна­чи­ло­ся на рин­ку агро­стра­хо­вих по­слуг. Впро­довж три­ва­ло­го ча­су рі­вень агрострахування в Укра­ї­ні за­ли­ша­є­ться мі­ні­маль­ним: він ко­ли­ва­є­ться в ме­жах від 3до 5%. І це за­гро­жує ди­на­мі­ці подаль­шо­го зро­ста­н­ня на­ціо­наль­но­го АПК.

Ва­жли­вість ці­єї про­бле­ми по­ру­ши­ли уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу «Агрострахування – клю­чо­вий ком­по­нент під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті сіль­сько­го го­спо­дар­ства», який не­що­дав­но від­був­ся в Ки­є­ві. Йо­го ор­га­ні­за­тор – Про­гра­ма IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» за­про­сив до уча­сті в за­хо­ді пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства, стра­хо­вих ком­па­ній, сіль­го­спви­ро­бни­ків, не­за­ле­жних екс­пер­тів, в то­му чи­слі, й за­ру­бі­жних. Во­ни обго­во­ри­ли рі­зні мо­де­лі агрострахування, що успі­шно ді­ють у сві­ті, та «при­мі­ря­ли» їх до укра­їн­ських ре­а­лій.

ДРУ­ГА АГРОСТРАХОВА СПРОБА

Успі­хи укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків на кру­гло­му сто­лі пре­зен­ту­ва­ла за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Оле­на Ко­ва­льо­ва. Во­на, зокре­ма, за­зна­чи­ла: «Сіль­ське го­спо­дар­ство сьо­го­дні за­ли­ша­є­ться одним із най­більш пер­спе­ктив­них і одним із най­актив­ні­ших се­кто­рів роз­ви­тку на­шої еко­но­мі­ки. Це

са­ме той се­ктор, який за­без­пе­чує нам про­від­ні по­зи­ції на сві­то­во­му гло­баль­но­му про­до­воль­чо­му рин­ку. Це са­ме той се­ктор, який за­без­пе­чує Укра­ї­ні по­зи­ції га­ран­та сві­то­вої гло­баль­ної про­до­воль­чої без­пе­ки. І, без­умов­но, це той се­ктор, який за­без­пе­чує при­бу­тки і еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня все­ре­ди­ні на­шої кра­ї­ни». Те­зу­за­сту­пни­ка мі­ні­стра під­твер­джує офі­цій­на ста­ти­сти­ка. Згі­дно з нею, ни­ні агра­рії на 42% фор­му­ють ва­лю­тно-екс­порт­ну ви­ру­чку на­шої кра­ї­ни. Вро­жай зер­но­вих куль­тур впев­не­но під­тя­гу­є­ться до 50 млн. тонн. Ек­спер­ти про­гно­зу­ють, що по за­вер­шен­ні зби­раль­них ро­біт він мо­же до­ро­сти до 60-63 млн. тонн. І це по­при не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви, які спо­сте­рі­га­ли­ся на­ве­сні. За да­ни­ми аграр­но­го мі­ні­стер­ства, ста­ном на 12 жов­тня вже екс­пор­то­ва­но 11,7 млн. тонн зер­на. За весь ми­ну­лий мар­ке­тин­го­вий рі­кін­шим кра­ї­нам йо­го бу­ло про­да­но 43,9 млн. тонн. Успі­шно­му роз­ви­тку га­лу­зі спри­я­ють пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії та за­со­би ви­ро­бни­цтва, які актив­но впро­ва­джу­ють сіль­го­спви­ро­бни­ки, по­ява но­вих ка­на­лів збу­ту їх про­ду­кції, по­стій­не під­ви­ще­н­ня її яко­сті та без­пе­чно­сті. Про­те, на­га­да­ла Оле­на Ко­ва­льо­ва, все це по­тре­бує ста­біль­но­го фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня. У сві­ті ко­шти, які спря­мо­ву­ю­ться на роз­ви­ток сіль­сько­го го­спо­дар­ства,за­зви­чай під­крі­плю­ю­ться агро­стра­ху­ва­н­ням. Во­но га­ран­тує їх по­вер­не­н­ня кре­ди­то­рам в ра­зі ви­ни­кне­н­ня стра­хо­вих ви­пад­ків. В Укра­ї­ні цей ін­стру­мент мі­ні­мі­за­ції ви­ро­бни­чих ри­зи­ків до­сі за­ли­ша­є­ться не над­то за­пи­та­ним сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми. Іце зна­чною мі­рою по­си­лює їх про­бле­му без­гро­шів’я. І обме­жує мо­жли­во­сті бан­ків­сько­го се­кто­ру та ін­ве­сто­рів на­ле­жним чи­ном про­фі­нан­су­ва­ти аграр­ну га­лузь. На тлі її ди­на­мі­чно­го роз­ви­тку ця про­бле­ма остан­нім ча­сом зна­чно за­го­стри­ла­ся, і то­му кон­че по­тре­бує ви­рі­ше­н­ня.

ЯКУ АГРОСТРАХОВУ МОДЕЛЬ ОБЕРЕ УКРА­Ї­НА

Агрострахування з дер­жав­ною під­трим­кою в Укра­ї­ні на­ра­зі не пра­цює. Хо­ча ще кіль­ка ро­ків то­му дер­жа­ва при­ді­ля­ла цьо­му пи­тан­ню по­си­ле­ну ува­гу. Бу­ло роз­ро­бле­не від­по­від­не за­ко­но­дав­ство, в рам­ках спе­ці­аль­ної про­гра­ми по лі­нії уря­ду на­да­ва­ла­ся фі­нан­со­ва під­трим­ка го­спо­дар­ствам, які стра­ху­ва­ли свої по­сі­ви. Зго­дом бу­ло ство­ре­но Агро­стра­хо­вий пул, який мав за­про­ва­ди­ти по­лі­ти­ку три­пар­тнер­ства – по­єд­на­н­ня зу­силь дер­жа­ви, стра­хо­ви­ків та сіль­го­спви­ро­бни­ків у агро­стра­ху­ван­ні. На жаль, пі­сля 2013 ро­ку участь дер­жа­ви в цьо­му про­це­сі, за сло­ва­ми Оле­ни Ко­ва­льо­вої, бу­ла «по­став­ле­на на па­у­зу». Ста­ло­ся це че­рез ряд об’єктив­них при­чин, одна з яких – брак бю­дже­тних ко­штів.Сьо­го­дні, як ви­дно, си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся і то­му роз­гля­да­є­ться мо­жли­вість по­вер­не­н­ня дер­жа­ви в агрострахування в яко­сті актив­но­го грав­ця. Про це під час кру­гло­го сто­лу ска­за­ла Оле­на Ко­ва­льо­ва. І до­да­ла – на цьо­му ета­пі Укра­ї­ні ва­жли­во з’ясу­ва­ти, яка модель агрострахування за­без­пе­чить їй ма­кси­маль­ний зиск. Обра­ти лі­пшу не­про­сто, оскіль­ки ко­жній з них при­та­ман­ні як пе­ре­ва­ги, так і пев­ні не­до­лі­ки. То­му і про­по­зи­ції над­хо­дять рі­зні. Так, на сьо­го­дні на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди по­да­но 2 за­ко­но­про­е­кти. Один з них пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні ана­ло­гу аме­ри­кан­сько­го RMA, а ін­ший – Агро­стра­хо­во­го пу­лу. Що­прав­да, за сло­ва­ми Оле­ни Ко­ва­льо­вої, жо­ден з цих за­ко­но­про­е­ктів офі­цій­но ще не роз­гля­дав­ся в пар­ла­мен­ті. Біль­ше то­го, що­до них про­філь­ні ко­мі­те­ти до­сі не ви­ро­би­ли сво­єї по­зи­ції. На­то­мість актив­ні­ше діє Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства. Сво­ї­ми ді­я­ми во­но за­свід­чи­ло при­хиль­ність до RMA. Під час ви­сту­пу на кру­гло­му сто­лі Оле­на Ко­ва­льо­ва ска­за­ла: «Пі­сля три­ва­лих кон­суль­та­цій ми роз­по­ча­ли ро­бо­ту з по­си­ле­н­ня ін­сти­ту­цій­ної скла­до­вої шля­хом ство­ре­н­ня в Мі­на­гро­по­лі­ти­ки стру­ктур­но­го під­роз­ді­лу, що опі­ку­ва­ти­ме­ться пи­та­н­ня­ми агрострахування. Не­що­дав­но за­твер­дже­на йо­го шта­тна стру­кту­ра. По­ки що по­чи­на­є­мо з не­ве­ли­кої кіль­ко­сті лю­дей». На цих фа­хів­ців по­кла­да­ти­ме­ться осо­бли­ва на­дія. Во­ни, зокре­ма, ма­ють сфор­му­ва­ти по­лі­ти­ку агрострахування, ба­зу да­них, про­дов­жи­ти роз­роб­ку­стра­хо­вих про­ду­ктів. Для біль­шо­сті уча­сни­ків рин­ку і ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, на­го­ло­си­ла Оле­на Ко­ва­льо­ва, кри­ти­чно ва­жли­вим є пи­та­н­ня, пов’яза­не з до­сту­пні­стю стра­хо­вих про­ду­ктів. Йде­ться про дер­жав­ну під­трим­ку агрострахування шля­хом суб­си­ду­ва­н­ня (зде­шев­ле­н­ня) стра­хо­вих пла­те­жів. На­ра­зі роз­ро­бле­ні стан­дар­тні стра­хо­ві про­ду­кти пе­ред­ба­ча­ють стра­ху­ва­н­ня від по­го­дних ри­зи­ків. Ро­зроб­ка ж про­грам із стра­ху­ва­н­ня цін та до­хо­дів – це те, до чо­го Укра­ї­на мо­же пря­му­ва­ти.

Ма­ксим НАЗАРЕНКО, На­ціо­наль­ний прес-клуб «Укра­їн­ська пер­спе­кти­ва»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.